ul. Rynek 12

Urząd Miasta Rzeszów

Wydział Inwestycji

Data zatwierdzenia

2020-01-02

1. Siedziba
Adres  ul. Rynek 12, 35-064 Rzeszów 
Telefon 1 77 88 99 00
e-mail wi@erzeszow.pl
www www.erzeszow.pl
Godziny pracy poniedziałek, wtorek: 7:30 – 15:30,
środa: 7:30 – 17:00,
czwartek, piątek: 7:30 – 15:30
2. Dyrektor
Imię i nazwisko Urszula Kukulska
Siedziba ul. Rynek 12, 35-064 Rzeszów 
Telefon 1 77 88 99 00
e-mail wi@erzeszow.pl
3. Kompetencje Dyrektora

Kieruje i organizuje pracę Wydziału Inwestycji przy pomocy zastępcy dyrektora i kierowników oddziałów. Bezpośrednio nadzoruje pracę Oddziału Przygotowania Inwestycji oraz Oddziału Realizacji Inwestycji.

Zastępca Dyrektora
Imię i nazwisko Beata Sitnik
Siedziba ul. Rynek 12, 35-064 Rzeszów 
Telefon 1 77 88 99 00
e-mail wi@erzeszow.pl
Kompetencje Zastępcy Dyrektora

Sprawuje bezpośredni nadzór nad Oddziałem Ewidencjonowania, Monitorowania i Rozliczania Inwestycji oraz nadzór nad przygotowywaniem, realizacją i rozliczaniem projektów unijnych i krajowych realizowanych przez Wydział.

4. Podstawa prawna
Zarządzenie Nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013 roku w sparwie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa z późniejszymi zmianami
5. Struktura organizacyjna
  • Oddział Ewidencjonowania, Monitorowania i Rozliczania Inwestycji
  • Oddział Przygotowania Inwestycji
  • Oddział Realizacji Inwestycji
6. Zadania
Do zadań Wydziału Inwestycji należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw dotyczących utworzenia, przystąpienia, prywatyzacji, rozwiązania spółki oraz zbycia udziałów posiadanych przez miasto w spółkach prawa handlowego;
2) współpraca z przedstawicielami miasta w organach kontrolnych spółek oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej;
3) dokonywanie analizy dokumentów związanych ze sprawami objętymi porządkiem obrad zgromadzenia wspólników spółek;
4) inicjowanie przeprowadzenia kontroli przez Biuro Kontroli w spółkach prawa handlowego, w ramach przysługującego wspólnikowi prawa indywidualnej kontroli;
5) sprawy związane z nadzorem merytorycznym i monitorowanie sytuacji ekonomiczno - finansowej spółek z udziałem miasta;
6) realizowanie ustaleń Prezydenta działającego jako Zgromadzenie Wspólników MPWiK Sp. z o.o., MPEC Sp. z o.o., MZBM Rzeszów Sp. z o.o., MPK Sp. z o.o., MPGK Sp. z o.o.;
7) prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad zarządzaniem ruchem na drogach na terenie miasta;
8) prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem projektów organizacji ruchu na drogach;
9) prowadzenie spraw związanych z ewidencją i przechowywaniem zatwierdzonych projektów organizacji ruchu; 
10) weryfikacja zgodności istniejących organizacji ruchu z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu;
11) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystywanie dróg w sposób szczególny (wyłączanie z ruchu, utrudnienia w ruchu drogowym, korowody, imprezy, pielgrzymki i procesje).
 
Do zadań Oddziału Ewidencjonowania, Monitorowania i Rozliczania Inwestycji należy w szczególności:
1) sporządzanie zestawień zadań inwestycyjnych proponowanych do ujęcia w projekcie budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na podstawie wniosków mieszkańców, Rad Osiedli, jednostek i instytucji w sprawie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń komunalnych, infrastruktury komunalnej i budownictwa mieszkaniowego, remontów i modernizacji budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy oraz gminnych obiektów użyteczności publicznej i urządzeń towarzyszących w osiedlach mieszkaniowych (domy kultury, szkoły, przedszkola, żłobki, obiekty służby zdrowia oraz pomocy społecznej i inne);
2) prowadzenie ewidencji zadań inwestycyjnych realizowanych przez wydział w układzie klasyfikacji budżetowej;
3) przygotowywanie wniosków o dokonanie stosownych zmian budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta wraz z uzasadnieniem w przypadku konieczności ich wprowadzenia;
4) aktualizacja planów finansowych po zmianach dokonanych uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta;
5) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności z planami finansowymi wniosków o uruchomienie procedury zamówień publicznych i zawieranych umów oraz pozostałych umów nie objętych procedurami ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez wydział;
6) prowadzenie ewidencji umów zawartych na przygotowanie i realizację zadań inwestycyjnych;
7) sporządzanie i aktualizacja planów zamówień publicznych na rok budżetowy w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych  przez wydział;
8) przyjmowanie i sprawdzanie faktur pod względem zgodności z zapisami umowy, protokołami odbioru robót oraz planem wydatków inwestycyjnych według źródeł finansowania i ich kompletności;
9) prowadzenie narastająco ewidencji wydatków odrębnie dla każdego z zadań oraz łącznie w układzie klasyfikacji budżetowej; 
10) uzgadnianie prowadzonej ewidencji faktur z Wydziałem Księgowo-Rachunkowym w okresach miesięcznych;
11) sporządzanie w ustalonych terminach sprawozdań i informacji z wykonania zadań inwestycyjnych i wykorzystania środków na ich realizację;
12) proponowanie do ujęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej zadań wynikających z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, współpraca w tym zakresie z sąsiednimi gminami, Biurem Rozwoju Miasta Rzeszowa i MPWiK Sp. z o.o. oraz sporządzanie sprawozdań z tym związanych;
13) prowadzenie ewidencji tych zadań;
14) prowadzenie spraw organizacyjnych wydziału;
15) przyjmowanie, rejestrowanie i wysyłanie korespondencji;
16) prowadzenie ewidencji dowodów księgowych i ofert wpływających do wydział
 
Do zadań Oddziału Przygotowania Inwestycji należy w szczególności:
1) przygotowywanie zadań inwestycyjnych w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę oraz przeprowadzania przetargów na wykonanie robót;
2) przygotowywanie materiałów do przeprowadzenia procedury przetargowej przy uwzględnieniu programu APPIA;
3) przygotowywanie do realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie miasta, których wartość nie jest objęta ustawą Prawo zamówień publicznych;
4) współdziałanie ze wszystkimi gestorami uzbrojenia terenu przed planowanym przygotowaniem dokumentacji na realizację inwestycji;
5) przekazywanie do Oddziału Realizacji Inwestycji dokumentacji łącznie z pozwoleniem na budowę na zadania ujęte w budżecie miasta;
6) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi w sprawie planowanej realizacji uzbrojenia komunalnego i obiektów kubaturowych na terenach zarządzanych przez te jednostki;
7) przygotowywanie materiałów do wniosków o uzyskanie środków pozabudżetowych na wytypowane zadania;
8) przygotowywanie propozycji do wniosków o dokonanie stosownych zmian budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta wraz z uzasadnieniem w przypadku konieczności ich wprowadzenia;
9) zestawianie poniesionych wydatków na przygotowanie dokumentacji dla zadań zakończonych i przekazanie ich do Oddziału  Ewidencjonowania, Monitorowania i Rozliczania Inwestycji do sporządzenia dokumentów OT;
10) sporządzanie w ustalonych terminach materiałów do sprawozdań i informacji z wykonania zadań inwestycyjnych i wykorzystania środków na ich realizację;
11) uczestnictwo w dyskusjach publicznych związanych z uchwalanymi zmianami do projektów studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii i projektów rozwoju społeczno gospodarczego     miasta     i    jego    zmiany    oraz    opracowywanie    wniosków i uwag do tych projektów;
12) współdziałanie z Biurem Rozwoju Miasta Rzeszowa przy opracowywaniu projektów planów inwestycyjnych w połączeniu z uchwalanymi planami zagospodarowania przestrzennego dla miasta i zmiany tych planów;
13) prowadzenie ewidencji wydatków dla zadań inwestycyjnych oddziału,
 
Do zadań Oddziału Realizacji Inwestycji należy w szczególności:
1) prowadzenie robót budowlanych na zadaniach inwestycyjnych po przyjęciu dokumentacji wraz z pozwoleniem (zgłoszeniem) na wykonanie robót;
2) prowadzenie nadzoru inwestorskiego na przyjętych do realizacji zadaniach inwestycyjnych (finansowanych ze środków budżetu miasta, UE, udziałów ludności oraz pożyczek spółdzielni mieszkaniowych, kredytów I innych środków), a w szczególności:  
a) sprawdzanie złożonych ofert w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
b) zgłaszanie do właściwych instytucji zamiaru rozpoczęcia robót; 
c) protokolarne przekazywanie wykonawcy terenu budowy, dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę i dziennika budowy;
d) współpraca z nadzorami gestorów istniejącego uzbrojenia podziemnego w zakresie odbiorów wykonanych robót;
e) organizowanie odbiorów wykonanych robót i odbiorów końcowych zakończonych zadań inwestycyjnych;
f) zawiadamianie właściwych organów o zakończeniu inwestycji oraz uzyskiwanie zgody na ich użytkowanie;
g) przyjmowanie i sprawdzanie faktur pod względem merytorycznym: zgodności z zapisami umowy, protokołami odbioru robót, planem wydatków inwestycyjnych według źródeł finansowania oraz ich kompletności i przekazywania do Oddziału Ewidencjonowania, Monitorowania i Rozliczania Inwestycji;
h) dokonywanie     końcowego     wyliczenia     wartości     zakończonych     zadań inwestycyjnych i przekazywanie Ich do Oddziału Ewidencjonowania, Monitorowania i Rozliczania Inwestycji do sporządzenia dowodów OT;
i) przeprowadzanie w okresie gwarancji przeglądów stanu technicznego obiektów i egzekwowanie usunięcia usterek;
j) wyliczanie kar umownych zgodnie z zapisami umów I przekazywanie poleceń ich potrącenia do Oddziału Ewidencjonowania, Monitorowania i Rozliczania Inwestycji.
3) sporządzanie w ustalonych terminach materiałów do sprawozdań i informacji z wykonania zadań inwestycyjnych i wykorzystania środków na ich realizację;
4) przygotowywanie materiałów do zlecenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, których wartość nie jest objęta postępowaniem w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych;
5) dokonywanie przeglądu otrzymanej z Oddziału Przygotowania Inwestycji dokumentacji projektowej na zadania planowane do realizacji i zgłaszanie uwag przed przygotowaniem wniosku o przeprowadzenie przetargu na wykonanie robót
6) przygotowanie materiałów dla Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa do naliczania opłat adlacenckich z tytułu wykonania uzbrojenia terenu ze środków gminy;
7) weryfikacja rozliczeń zadań inwestycyjnych i sporządzanie dokumentów OT oraz prowadzenia ewidencji dowodów OT;
8) prowadzenie ewidencji wydatków dla zadań inwestycyjnych oddziału.
 
Wydział Inwestycji wspomaga nadzór Prezydenta nad Miejskim Zarządem Dróg w Rzeszowie, Zarządem Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie, MPGK - Rzeszów Sp. z o.o., MPWiK Sp. z o.o., MPEC - Rzeszów Sp. z o.o., MZBM Rzeszów Sp. z o.o., MPK - Rzeszów Sp. z o.o. oraz współdziała z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego dla miasta.
Dane opracowania
Opublikował Sławomir Stelmach 2020.01.02
Wytworzył Urszula Kukulska 2020.01.02