Data wydruku: 2022-01-24 14:45:41

Urząd Miasta Rzeszowa

e-mail: umrz@erzeszow.pl www: erzeszow.pl

Wydziały UM Rzeszów

Informacje o Wydziale

Urząd Miasta Rzeszowa

Biuro Audytu Wewnętrznego

Data zatwierdzenia

1. Siedziba
Adres ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów
Telefon 17 788 99 00
e-mail aw@erzeszow.pl
www www.erzeszow.pl
Godziny pracy 7:30 - 15:30
2. Dyrektor
Imię i nazwisko MAGDALENA BARNAŚ-KISIEL - audytor wewnętrzny
Siedziba ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów
Telefon 17 788 99 00
e-mail aw@erzeszow.pl
3. Kompetencje Dyrektora
Kieruje i organizuje pracę Biura
4. Zadania

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa nadanym zarządzeniem nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa  z dnia 27 lutego  2013r. z późn. zm., w tym po zmianie zarządzeniem nr 47/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 lipca 2020r.:

1. Biurem Audytu Wewnętrznego zarządza dyrektor biura - audytor wewnętrzny.

2. Do zakresu działania Biura Audytu Wewnętrznego należy przede wszystkim prowadzenie audytu wewnętrznego, a w szczególności:

1) sporządzanie rocznego planu audytu wewnętrznego wraz ze zmianami;

2) sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni zawierającego elementy, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 285 ustawy o finansach publicznych;

3) przeprowadzanie zadań audytowych;

4) monitorowanie realizacji zaleceń i w zakresie zaleceń zrealizowanych przeprowadzanie czynności sprawdzających;

5) prowadzenie dokumentacji audytu wewnętrznego zgodnie z obowiazującymi przepisami prawa powszechnego;

6) opracowywanie projektów aktów wewnętrznych dotyczących audytu wewnętrznego oraz ich aktualizacji.

5. Tryb działania

Zarządzeniem nr 47/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa

Zarządzenie nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa.

Zarzadzenie nr VIII/460/2019 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 30 września 2019r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Rzeszowa i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Rzeszów.

Zarzadzenie nr VIII/461/2019 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 30 września 2019r. w sprawie wprowadzenia Procedury audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Rzeszowa oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Rzeszów.

Zarządzenie nr VIII/826/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 4 czerwca 2020r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Procedury audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Rzeszowa oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Rzeszów.

Data opracowania
Opracował Magdalena Barnaś-Kisiel 27.11.2019r.
Zatwierdził Magdalena Barnaś Kisiel 27.11.2019r.