Data wydruku: 2021-10-21 01:32:36

Urząd Miasta Rzeszowa

e-mail: umrz@erzeszow.pl www: erzeszow.pl

Aktualności

Informacje dotyczące wymiany pieców

Ulotka dotycząca wymiany pieców
Ulotka dotycząca wymiany pieców
Ulotka dotycząca wymiany pieców
Ulotka dotycząca wymiany pieców

Piec domowy nie jest spalarnią odpadów! Kiedy spalasz w piecu tworzywa sztuczne, stare meble, płyty wiórowe, sklejki, stare buty czy opony, ale również węgiel złej jakości – dym z twojego komina zawiera bardzo szkodliwe związki, które są szczególnie niebezpieczne dla kobiet w ciąży, małych dzieci i seniorów oraz osób cierpiących na choroby układu oddechowego i krążeniowego.

Straż Miejska ma prawo kontrolować co spalane jest w piecu.

Zgodnie z art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska, Funkcjonariusze Straży Miejskiej są upoważnieni do przeprowadzania kontroli paliw w gospodarstwach domowych oraz pobierania próbki popiołów z pieców. Jeśli okaże się, że w piecu były spalane odpady lub paliwo złej jakości, nakładane są mandaty karne.

Dowodem zakupu dobrej jakości węgla jest świadectwo jakości paliwa, niezbędne w trakcie ewentualnej kontroli spalanego paliwa przez Straż Miejską. Kopię świadectwa powinieneś otrzymać od sprzedawcy przy zakupie.

W Województwie Podkarpackim obowiązuje uchwała antysmogowa. Na mocy tzw. uchwały antysmogowej, Sejmik Województwa Podkarpackiego zakazał od czerwca 2018 r. spalania na terenie całego województwa podkarpackiego i przez cały rok kalendarzowy:

 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 • paliw (np. miału węglowego) o uziarnieniu poniżej 5 mm i zawartości popiołu powyżej 12%,
 • biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Ważne!!!

Okresy przejściowe dla obecnie użytkowanych kotłów na paliwa stałe

 • Kotły pozaklasowe eksploatowane w okresie powyżej 10 lat od daty produkcji lub nieposiadające tabliczki znamionowej należy wymienić do 1.01.2022 r.
 • Kotły pozaklasowe eksploatowane w okresie 5 – 10 lat od daty produkcji należy wymienić do 1 stycznia 2024 r.
 • Kotły pozaklasowe eksploatowane w okresie poniżej 5 lat od daty produkcji należy wymienić do 1 stycznia 2026 r.
 • Kotły spełniające wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określone dla klasy 3 lub klasy 4 wg normy PN-EN 303-5:2012 należy wymienić do 1.01.2028 r.
 • Od 1.01.2023 r. dopuszczone będzie używanie tylko kominków spełniających wymagania emisyjne lub kominków, których sprawność cieplna wynosi co najmniej 80% – kominki niespełniające tych wymagań będą musiały zostać wyposażone w urządzenia redukujące emisje.

Dostępne obecnie programy dotujące wymianę źródeł ciepła (starych kotłów):

 1. „Czyste Powietrze” – nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, przy ul. Zygmuntowskiej
  Wysokość dofinansowania 30 % lub 60% (w zależności od dochodu).
  Szczegółowe informacje: https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/ 
 2. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – projekt realizowany przez Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz tworzące je Gminy, w tym Gminę Miasto Rzeszów. Wysokość dofinansowania do 85 % wartości netto kosztów kwalifikowanych.

Nabór uzupełniający (w zakresie wymiany źródeł ciepła na kotły gazowe i kotły na biomasę) wniosków od Mieszkańców zostanie przeprowadzony w okresie: 4 maja – 30 czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacje: https://rof.org.pl/realizowane-projekty/wymiana-zrodel-ciepla-na-terenie-rof/ 

Projekt objęty jest dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.