Logo Rzeszowa

Uchwała Nr XLVI/749/2008
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 19 grudnia 2008 r.

w sprawie ustanowienia logo Miasta Rzeszowa

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31 poz. 130 z późn. zm.)

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:

§ 1

Ustanawia się logo Miasta Rzeszowa według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały (PDF, 100 KB).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr LV/78/2006 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie ustanowienia logo Miasta Rzeszowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa
Konrad Fijołek


UZASADNIENIE

W związku z opracowaniem nowego dokumentu „Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 oraz Programu Promocji Miasta Rzeszowa na lata 2009-2013” uwzględniającego strategię rozwojową i wytyczającego nowe kierunki promocji Miasta zaistniała konieczność zmiany hasła promocyjnego Rzeszowa oraz wzoru i kolorystyki logo Miasta.
Biorąc pod uwagę wszystkie omawiane w dokumencie hasła promocyjne dla Rzeszowa, na podstawowe hasło promocyjne Miasta proponuje się slogan reklamowy: RZESZÓW. STOLICA INNOWACJI.
Z uwagi na zawarte w opracowaniu wskazania, niebieska kolorystyka powinna być zarezerwowana dla herbu Rzeszowa, wykorzystywanego w oficjalnych dokumentach. Zmiana kolorystyki logo na pomarańczową pozwoli na marketingowo lepsze jego wykorzystanie.
Opracowanie nowego logo promocyjnego Miasta, respektującego preferencje i aspiracje mieszkańców, jest niezbędne w działaniach związanych z nowoczesną i skuteczną promocją miasta Rzeszowa (m. in. na stronie internetowej, w wizerunkowych kampaniach promocyjnych i akcjach bilbordowych, publikacjach Urzędu Miasta Rzeszowa, wydawnictwach prasowych oraz gadżetach reklamowych).