Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich NOWY HORYZONT w Rzeszowie prowadzi Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Rzeszowie, Przemyślu oraz w Krośnie. W Ośrodkach udzielana jest pomoc pokrzywdzonym i członkom ich rodzin. Zadanie jest realizowane w ramach dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.Stowarzyszenie zapewnia bezpłatne wsparcie psychologiczne, a także prawnicze osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin. Warunkiem korzystania z bezpłatnej pomocy jest posiadanie statusu osoby pokrzywdzonej przestępstwem. Stowarzyszenie świadczy następujące formy wsparcia:

  1. Organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów.
  2. Organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej.
  3. Organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.
  4. Pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu.
  5. Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
  6. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia.
  7. Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat mieszkaniowych.
  8. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej związanych z uzyskiwaniem świadczeń.
  9. Pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych.
  10. Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.
Logo Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem NOWY HORYZONT
Ulotka informacyjna Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
Ulotka informacyjna Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
Ulotka informacyjna Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem