Plebiscyt "Rzeszów bez barier"

Osoby o różnym stopniu i charakterze niepełnosprawności, które mieszkają w Rzeszowie, powinny mieć możliwość powszechnego korzystania z szeroko pojętej przestrzeni miejskiej.

Odpowiedzią na ich potrzeby jest Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2019 – 2023, wyznaczający standardy, idee, i kierunki działań przyświecające polityce włączania tej grupy osób w ogół społeczności lokalnej. Realizacja programu ma na celu stworzenie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.

Priorytetowy charakter mają te działania, które przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i ich rodzin, sprzyjają włączaniu ich w główny nurt życia społecznego oraz w sposób maksymalnie efektywny aktywizują we wszystkich najważniejszych sferach życia.

Zarówno program, jak i konkretne działania podejmowane w Rzeszowie na rzecz osób niepełnosprawnych będą wynikać wprost z Konwencji ONZ z dnia 13 grudnia 2006 r. o prawach osób niepełnosprawnych, ratyfikowanej przez Polskę w dniu 6 września 2012 r.

Zachęcamy firmy, organizacje pozarządowe oraz osoby indywidualne do wzięcia udziału w Plebiscycie „Rzeszów bez barier”, aby promować dobre postawy oraz brak dyskryminacji na wszystkich płaszczyznach. Celem plebiscytu jest tworzenie warunków powszechnej dostępności oraz przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych.

Certyfikat przyznawany będzie w czterech kategoriach:

I. Miejsce dostępne dla wszystkich

II. Innowacyjne działania w zakresie powszechnej dostępności

III. Integracja społeczna

IV. Społeczna odpowiedzialność biznesu

W plebiscycie chodzi zwłaszcza o promocję dobrych postaw i działań podejmowanych przez firmy, instytucje i osoby fizyczne na rzecz dostępności i integracji.

Kandydatury można zgłaszać do 30 września 2019 r., a uroczyste wręczenie certyfikatów odbędzie się 7 listopada na II Kongresie Organizacji Pozarządowych z Rzeszowa.

Wyróżnieni będą mogli posługiwać się certyfikatem oraz będą mogli umieszczać logo „Rzeszów bez barier” na produktach, materiałach promocyjnych i marketingowych.

Warunkiem udziału w plebiscycie jest zgłoszenie kandydatury za pośrednictwem formularza do organizatora Fundacji „Potrafię Pomóc” Oddział w Rzeszowie ul. Piłsudskiego 9, 35-074 Rzeszów

Rzeszów bez barier
Załączniki: