Jak przystąpić do programu „Rodzina Wielodzietna 3+; Rodzina Zastępcza”

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU O WYDANIE KARTY

Wraz z wnioskiem przedstawiam do wglądu:

 • dowód tożsamości wnioskodawcy (matki, ojca, opiekuna);
 • oświadczenia o kontynuowaniu nauki przez dzieci powyżej 18 roku życia, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do wniosku;
 • w przypadku rodzin zastępczych – oryginał postanowienia sądu o ustanowienie rodziny zastępczej;
 • w przypadku rodzinnego domu dziecka – oryginał postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku opiekuna prawnego – oryginał postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem;
 • w przypadku rodzin z dzieckiem/dziećmi niepełnosprawnym(i) powyżej 18-go roku życia – oryginał aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK I ODEBRAĆ KARTĘ

Wniosek można złożyć w następujących lokalizacjach Urzędu Miasta Rzeszowa:

 1. Wydział Zdrowia, 35-002 Rzeszów , ul. Kopernika 16
 2. Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa, Centrum Kulturalno-Handlowe MILLENIUM HALL, 35-315 Rzeszów, Al. Kopisto 1
 3. Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa, Galeria Handlowa NOWY ŚWIAT, 35-111 Rzeszów, ul. Krakowska 20
 4. Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa, Hipermarket Bi1, 35-115 Rzeszów, Al. Witosa 21
 5. Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa,  Centrum Handlowe PLAZA,  35-326 Rzeszów, Al. Tadeusza Rejtana 65
 6. Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa,  Centrum Handlowe  GALERIA RZESZÓW, 35-001 Rzeszów, Al. Piłsudskiego 44

Po odbiór Kart "Rodzina Wielodzietna 3+; Rodzina zastępcza" dla wszystkich członków rodziny wnioskodawca lub osoba upoważniona zgłosi się w miejscu zaznaczonym we wniosku.
Wniosek o wydanie Karty "Rodzina Wielodzietna 3+; Rodzina zastępcza ” rozpatrywany jest w ciągu 21 dni od dnia jego złożenia wraz z załącznikami.

JAK KORZYSTAĆ Z KARTY „RODZINA WIELODZIETNA 3+; RODZINA ZASTĘPCZA”

 1. Korzystanie z ulg, zwolnień i preferencji na podstawie Karty możliwe jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika. W przypadku dzieci nie posiadających dokumentu potwierdzającego tożsamość, Karta ważna jest wraz z kartą rodzica, opiekuna lub rodzeństwa posiadającego dokument potwierdzający tożsamość.
 2. Użytkownik Karty może korzystać tylko z obowiązujących ulg, zwolnień i preferencji wskazanych w wykazie publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa (http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/zdrowie).
 3. Na żądanie podmiotów oferujących ulgi, zwolnienia i preferencje, użytkownik Karty zobowiązany jest do okazania Karty wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
  Nie okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość będzie powodem odmowy uwzględnienia uprawnień wynikających z Karty.

DATA WAŻNOŚCI KARTY RODZINA WIELODZIETNA 3+; RODZINA ZASTĘPCZA”

 1. Okres ważności Karty określony jest na hologramie, który uczestnik Programu zobowiązany jest umieścić na Karcie.
 2. Okres ważności Karty upływa z dniem przekroczenia przez jedno lub więcej dzieci, wieku uprawniającego rodzinę lub jej poszczególnych członków do wydania Karty.

W PRZYPADKU UTRATY LUB ZNISZCZENIA KARTY

 1. W przypadku zagubienia lub utraty Karty, użytkownik Karty zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa.
 2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia Karty użytkownika, wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 10,00 złotych (słownie: dziesięć złotych), płatne na konto Urzędu Miasta Rzeszowa o numerze: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423 tytułem: duplikat karty „Rodzina Wielodzietna 3+; Rodzina zastępcza”.