Zasiłki szkolne

Warunki 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego przysługuje mieszkańcom Rzeszowa, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

O zasiłek mogą ubiegać się:

  • uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników szkół społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
  • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
    Przez zdarzenie losowe należy rozumieć nagłe, nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia (nawet przy zachowaniu należytej staranności o swoje sprawy) okoliczności losowe, które mają wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej rodziny.

Wymagane dokumenty

  • wypełniony wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów (wniosek do pobrania na dole strony),
  • dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia losowego.

Miejsce złożenia dokumentów

Oddział Stypendiów Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, 35-021 Rzeszów, ul. gen. M. Langiewicza 15.

Termin i sposób załatwienia

O zasiłek szkolny może ubiegać się, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku:

  • rodzic ucznia,
  • pełnoletni uczeń,
  • dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza.

Podstawa prawna

Zasady, warunki i tryb przyznawania zasiłku szkolnego określa ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019, poz. 1481 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XVI/315/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów (uchwała do pobrania poniżej).

Jednostka odpowiedzialna

Oddział Stypendiów Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, 35-021 Rzeszów, ul. gen. M. Langiewicza 15, tel. 17 8754596.

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej wydanej w sprawie zasiłku szkolnego służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Inne informacje

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. 620,00 zł

Załączniki: