Współpraca Rzeszowa z miastami partnerskimi 2010 - 2015

Współpraca z miastem Fangchenggang 2014 - 2015

2014

Marzec:

1. Wizyta delegacji Politechniki Rzeszowskiej w Huazhong University of Science and Technology w Wuhan. Celem wizyty było omówienie możliwości rozszerzenia współpracy naukowej i dydaktycznej oraz wymiany studentów i pracowników pomiędzy uczelniami. W czerwcu 2013 r. uczelnia podpisała trzyletnią umowę o współpracy z chińskim Huazhong University of Science and Technology. Dzięki niej od lutego 2014 r. w Wuhan kształci się 25 studentów z wydziałów budownictwa i inżynierii środowiska, zarządzania oraz budowy maszyn i lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Zajęcia w chińskim uniwersytecie prowadzone są w języku angielskim, a studenci wybierają przedmioty zbliżone do tych, których uczyliby się w danym semestrze na Politechnice. Studenci uczą się również języka chińskiego. Każdy student otrzymuje stypendium rządu chińskiego, ma zapewnione zakwaterowanie oraz ubezpieczenie. Jedyne koszty, jakie ponoszą studenci to przelot do Chin. Na spotkania przedstawicieli Politechniki z przedstawicielami władz i uniwersytetu w Wuhan przekazana została prezentacja promująca Rzeszów i informująca o współpracy z Fangchenngang.

Maj:

1. Nawiązanie kontaktów z przedstawicielami miasta Wuhan z Wydziału ds. współpracy z zagranicą nt potencjalnej współpracy, przekazanie prezentacji promującej potencjał gospodarczy Rzeszowa.

2. Utworzenie przy WSIZ w Rzeszowie Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Chińskiej Oddział Podkarpacki. Celem Towarzystwa jest popularyzacja i współpraca z Państwem Środka w zakresie kultury, gospodarki, turystyki i biznesu. W ramach współpracy z TPPCh w rzeszowskim Ratuszu zorganizowane zostało spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia. Spotkaniu przewodniczył Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Oświaty, Opieki Społecznej i Osób Niepełnosprawnych Pan Henryk Wolicki. W czasie spotkania władze TPPCh zaprezentowały cele statutowe i plan działania.

Listopad:

Udział rzeszowskiej drużyny Wushu w I Mistrzostwach Świata Taijiquan w Chengdu w Chinach. Urząd Miasta wsparł finansowo rzeszowską drużynę przy organizacji wyjazdu do Chin.

Grudzień:

1 grudnia w Warszawie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju miało miejsce spotkanie Grupy Roboczej ds. polsko – chińskiej współpracy regionalnej w ramach prac Zespołu ds. Koordynacji Działań na Recz Rozwoju Partnerstwa Strategicznego między Rzeczpospolitą Polską, a Chińską Republiką Ludową (16+1). W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel UM Rzeszowa. W czasie spotkania przekazane zostały informacje, iż strona chińska zainteresowana jest rozbudową i budową nowych terminali transportowych w Polsce, które docelowo maja stać się centrami logistycznymi „Nowego Jedwabnego Szlaku” na Europę Środkową i Północną. Zarekomendowane zostało nawiązywanie rozmów nt „Jedwabnego Nowego Szlaku”. Na spotkanie grupy roboczej przekazane zostało sprawozdanie nt współpracy Rzeszowa z Chinami i miastem Fangchenggang, w którym Rzeszów zadeklarował zainteresowanie formułowaniem nowych przedsięwzięć wokół „Nowego Jedwabnego Szlaku”.

2015

Wizyta w mieście partnerskim Fangchenggang - 12-16 października 2015 r.
 

Opracowała
Aneta Radaczyńska
WPM