Baner tematyczny

Polonijne Studium Choreograficzne

4-letnie Polonijne Studium Choreograficzne to jedyna na świecie forma kształcenia Polaków mieszkających poza granicami kraju, którzy chcą zdobywać kwalifikacje w dziedzinie tańca i polskiej kultury ludowej. Są to głównie osoby delegowane przez kierowników artystycznych zespołów polonijnych, którzy kultywują kulturę polską na obczyźnie, a także osoby nominowane przez polskie placówki dyplomatyczne. Wykładowcy Studium to wybitni i znani w całym kraju choreografowie Kat. „S” z dziedziny polskich tańców ludowych, etnochoreografowie i muzycy Kat. „S”, eksperci Polskiej Sekcji CIOFF oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Proces dydaktyczny realizowany jest w ciągu czterech lat . Zajęcia odbywają się corocznie w lipcu przez trzy tygodnie dla każdego rocznika. Po zaliczeniu przedmiotów wynikających z programu, zdaniu egzaminu końcowego oraz obronie pracy dyplomowej i autorskiej kompozycji tanecznej absolwenci otrzymują dyplom ukończenia 4-letniego Polonijnego Studium Choreograficznego z dziedziny polskiego tańca ludowego uprawniający ich do prowadzenia zajęć tanecznych w zespołach oraz do tworzenia choreografii i programów artystycznych opartych na polskiej kulturze ludowej.

Liczba słuchaczy pierwszego roku świadczy nie tylko o dużym zainteresowaniu tego rodzaju kształceniem, lecz także o wysokiej marce, jaką kształcenie to cieszy się w kręgach polonijnych. Dzięki zdobytej wiedzy absolwenci Studium są znakomitymi ambasadorami i animatorami kultury polskiej na całym świecie. 

Uniwersytet Rzeszowski
Międzywydziałowe Studium Kulturalno-Oświatowe
35-310 Rzeszów, ul. Kasprowicza 1/4
tel. 17 872 18 76

http://www.ur.edu.pl/