Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Jagiellońska 26
35-026 Rzeszów
tel. 853 57 53, 8533927
strona www: http://www.mopsrzeszow.pl
e-mail: sekretariat@mopsrzeszow.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie działa na podstawie następujących przepisów:

 • Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),
 • Innych ustaw, a w szczególności:
  - Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),
  - Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.),
  - Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 86,
  poz. 732 z późn. zm.),
  - Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
  - Uchwały Nr XI/48/90 Miejskiej Rady Narodowej w Rzeszowie z dnia 20 lutego 1990 roku w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie,
  - Statutu Ośrodka

Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin zamieszkałych na terenie Miasta Rzeszowa w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

 1. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym realizowane przez Ośrodek:
  1) sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
  2) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
  3) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
  4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
  5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
  6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie posiadającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
  7) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby, które zrezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz nie zamieszkującymi wspólnie matką, ojcem lub rodzeństwem,
  8) praca socjalna,
  9) organizowanie i świadczenie usług, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,
  10) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,
  11) tworzenie systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
  12) dożywianie dzieci,
  13) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
  14) kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców miasta w tych domach,
  15) sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej Wojewodzie, również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego.
 2. Zadania własne gminy realizowane przez Ośrodek:
  1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
  2) prowadzenie i zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających takiej formy opieki,
  3) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,
  4) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.
 3. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie realizowane przez Ośrodek:
  1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
  2) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym zasiłek stały niepodlegającym obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
  3) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
  5) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  6) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
  7) realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z innych ustaw.
 4. Zadania powiatu realizowane przez Ośrodek:
  1) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,
  2) organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci,
  3) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodka adopcyjno-opiekuńczego, placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym placówek wsparcia dziennego, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie,
  4) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i na kontynu-owanie nauki oraz pomoc w integracji ze środowiskiem osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy samotnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
  5) pomoc w integracji ze środowiskiem osobom, które otrzymały status uchodźcy,
  6) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
  7) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób,
  8) prowadzenie mieszkań chronionych, prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej, podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności, opracowywanie i realizacja Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób, dofinansowanie:
  a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
  b) sportu, kultury, rekreacji osób niepełnosprawnych,
  c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
  d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
  e) rehabilitacji dzieci i młodzieży, dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej, zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla Miasta Rzeszowa, opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa, przedstawianie Prezesowi Zarządu PFRON sprawozdań rzeczowo finansowych o zadaniach zrealizowanych z otrzymanych z Funduszu środków, udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników oraz doradztwo metodyczne, podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, sporządzanie bilansu potrzeb i sprawozdawczości i przekazywanie Wojewodzie.
 5. Zadania powiatu z zakresu administracji rządowej realizowane przez Ośrodek:
  1) pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  2) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  3) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
  4) pomoc w formie usług opiekuńczych dla kombatantów i osób represjonowanych,
  5) analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw,
  6) pomoc w przygotowaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent.
 6. Inne zadania gminy realizowane przez Ośrodek:
  1) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych,
  2) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
  3) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, niepodlegające obowiązkowi tego ubezpieczenia z innego tytułu,
  4) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych,
  5) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zaliczki alimentacyjnej,
  6) prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

Organizacje pozarządowe, z którymi współpracuje MOPS:

 • Fundacja "Wzrastanie"
 • Stowarzyszenie B - 4
 • Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Koło przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św.
 • Stowarzyszenie "Rodzina Rodzin"
 • Stowarzyszenie "Pomoc"
 • Stowarzyszenie "Karan"
 • Fundacja "Nowe Życie"
 • Parafia pw. Chrystusa Króla
 • Parafia Św. Judy Tadeusza
 • Parafia pw. Matki Bożej Saletyńskiej
 • Parafia pw. bł. Karoliny
 • Stowarzyszenie "CRAS"
 • Akcja Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej
 • Wojewódzki Zespół Specjalistyczny
 • Stowarzyszenie "Promyk Słońca"
 • Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych
 • Polski Związku Niewidomych Okręg Podkarpacki
 • Podkarpackie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą
 • Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową
 • Rzeszowski Klub Chorych na SM
 • Polski Związek Głuchych Oddział Podkarpacki
 • Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych "Res-Gest"
 • Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
 • Stowarzyszenie "Titum"
 • Podkarpacki Bank Żywności
 • Caritas Diecezji Rzeszowskiej
 • Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej MOPS w Rzeszowie: http://www.mopsrzeszow.pl.

Mops
Mops