Utrzymanie obowiązku meldunkowego

W dniu 27 października br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności.
Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP z dnia 11 grudnia 2017 r. pod poz. 2286.i  zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.
Najważniejsze zmiany w ustawie o ewidencji ludności to:

1. Uchylenie przepisów związanych ze zniesieniem obowiązku meldunkowego.

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności zakładała zniesienie obowiązku meldunkowego. Uchwalona ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności uchyliła przepisy dotyczące likwidacji obowiązku meldunkowego.

2. Wprowadzenie do ustawy innych przepisów, których celem jest m.in.:

  • wprowadzenie uproszczeń przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego polegających na umożliwieniu dokonywania wszystkich czynności z zakresu obowiązku meldunkowego w formie elektronicznej, bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie (dokonać tego może osoba, która posiada profil zaufany e PUAP albo kwalifikowany podpis elektroniczny),
  • dopuszczenie możliwości dołączenia odwzorowania cyfrowego dokumentów (skanu) w przypadku, gdy zameldowanie następuje w formie elektronicznej, a wnioskujący nie może uzyskać niezbędnych dokumentów np. tytułu prawnego do lokalu, w postaci dokumentu elektronicznego,
  • umożliwienie zameldowania się na jednym formularzu na pobyt stały i jednocześnie wymeldowania się z pobytu czasowego oraz analogicznie zameldowania się na pobyt czasowy i jednocześnie wymeldowania się z pobytu stałego,
  • wprowadzenie zasady nadawania numeru PESEL wszystkim cudzoziemcom dokonującym zameldowania na pobyt stały lub czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem tych, których pobyt w Rzeczypospolitej Polskiej ma charakter krótkotrwały lub tranzytowy,
  • wydłużenie okresu przez jaki cudzoziemcy zwolnieni są z obowiązku meldunkowego z 14 do 30 dni,
  • określenie, że obowiązek meldunkowy dla obywateli UE będzie powstawał, tak jak w stosunku do obywateli polskich, czyli przebywania w danym, miejscu, na terytorium Polski, przez okres ponad 3 miesięcy,
  • likwidacja rejestrów zamieszkania cudzoziemców, w których gromadzone były dotychczas dane o pobycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemców, którym na podstawie dotychczasowych przepisów nie nadawano numerów PESEL.