Utrzymanie porządku i czystości w mieście

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa informuje, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku m.in. poprzez:

  1. przyłączanie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
  2. wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków, w przypadku braku technicznych możliwości podłączenia do kanalizacji sanitarnej,
  3. pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy właściciele nieruchomości są zobowiązani udokumentować wykonywanie obowiązku opróżniania i wywozu nieczystości ciekłych z zbiorników bezodpływowych z terenu swojej nieruchomości przez przedsiębiorstwa posiadające stosowne zezwolenie Prezydenta Miasta Rzeszowa na świadczenie tego typu usług, poprzez okazanie umowy i dowodów płacenia za takie usługi. W przypadku braku umów na opróżnianie i wywóz nieczystości ciekłych z zbiorników bezodpływowych oraz dowodów wpłaty za tego typu usługi, Straż Miejska może nałożyć mandat karny w wysokości od 20 do 500 zł, a Sąd może nałożyć grzywnę w wysokości od 20 do 5000 zł.

Informujemy, że na terenie miasta Rzeszowa, Straż Miejska prowadzi kontrole pod kątem przestrzegania w/w obowiązków.