Obowiązek dbania o estetykę i wygląd siedzib firm, przedsiębiorstw i lokali usługowych

Szanowni Przedsiębiorcy!

Prezydent Miasta Rzeszowa przypomina o obowiązku dbania o estetykę i wygląd siedzib Państwa firm, przedsiębiorstw i lokali usługowych. Art. 18 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku „O swobodzie działalności gospodarczej” Dz. U. Nr 155 z 2007 r. poz. 1095 stanowi: „Przedsiębiorca jest obowiązany spełniać określone przepisami prawa warunki wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności dotyczące ochrony przed zagrożeniem życia, zdrowia ludzkiego i moralności publicznej, a także ochrony środowiska.”

Uchwała Nr LIV/66/2006 z dnia 28 lutego 2006 roku Rady Miasta Rzeszowa stanowi:
Par. 3.: „Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiorki odpadów komunalnych (…).”

Par. 5 a pkt. 2: ”Właściciele nieruchomości zobowiązani są do dbania o czystość i estetykę oraz odpowiedni stan techniczny budynków, ogrodzeń, a także innych urządzeń, w szczególności poprzez usuwanie z nich plakatów, reklam, ogłoszeń oraz napisów i rysunków szpecących tą nieruchomość.”

Par. 6. pkt. 1: ”Właściciel nieruchomości winien wyposażyć nieruchomość w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych.”

Zgodnie z cytowanymi powyżej przepisami służby miejskie są uprawnione do kontroli stanu budowli i urządzeń oraz wszystkich decyzji, zezwoleń i umów jakie przedsiębiorcy są zobowiązani posiadać.

inf. Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń