Rzeszów dla Ukrainy

Ochrona danych osobowych - zatrzymanie dowodu osobistego

W nawiązaniu do pisma Departamentu Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, dotyczącego zwiększenia ochrony swoich danych osobowych Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymywać dowodu osobistego chyba, że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa.
Oznacza to, że przedsiębiorcy, a także inne nieuprawnione do tego podmioty nie mają podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego „pod zastaw”. Działanie takie nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym (lub innym dokumencie tożsamości) klienta do popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której dane zostaną wykorzystane.

W przypadku utraty dowodu osobistego (zagubienia, kradzieży) należy ten fakt niezwłoczne zgłosić w najbliższym urzędzie miasta, gminy, a w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju, w urzędzie konsularnym. Dokument taki zostanie natychmiast unieważniony w systemie informatycznym, co daje gwarancje bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu, że nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się dokumentem. Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty, fakt ten należy zgłosić w banku. Powyższe zostanie odnotowane w systemie informatycznym, do którego dostęp mają wszystkie banki, co skutkować będzie uniemożliwieniem zaciągnięcia przez przestępcę zobowiązania z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby.