Gmina Miasto Rzeszów od lat inwestuje w kanalizację deszczową

Miasto Rzeszów dzięki zrealizowanym inwestycjom w sieć kanalizacji deszczowej i dbałości o infrastrukturę odprowadzającą wody opadowe z terenów zabudowanych do potoków, podtopienia spowodowane intensywnymi opadami deszczu w czerwcu br. nie wyrządziły na terenie miasta Rzeszowa tak dużych strat, jak w innych gminach naszego regionu.

W latach  2003-2020 na terenie Rzeszowa wybudowano około 218 km kanalizacji deszczowej za kwotę ponad 370 mln zł.

Instytucją odpowiedzialną za prawidłowe utrzymanie cieków naturalnych przepływających przez Rzeszów jest, zgodnie z decyzją rządu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, a przed rokiem 2018 był Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, podległy Zarządowi Województwa Podkarpackiego. Na przestrzeni lat Prezydent Rzeszowa wielokrotnie występował do kolejnych zarządców cieków o podjęcie skutecznych działań na rzecz rozwiązania problemu zagrożenia powodziowego ze strony rzeki Wisłok i potoków Młynówka, Strug, Przyrwa, które są odbiornikami wybudowanej przez Gminę Miasto Rzeszów kanalizacji deszczowej. Zły stan techniczny tych cieków rzutuje na funkcjonowanie całego systemu odprowadzania wód.

Podczas sesji Rady Miasta Rzeszowa w dniu 7 lipca 2020 r. przedstawiciel Wód Polskich poinformował, że na utrzymanie w 2019 r. cieków naturalnych na terenie miasta   przeznaczono kwotę 264 387,10 zł. W tej kwocie jest dotacja w wysokości 50 000 zł przekazana przez Miasto Rzeszów. Ponadto, Rzeszów ponosi corocznie koszty (ponad 90 tys. zł) na koszenie skarp rzeki Wisłok i zbieranie odpadów, a tymczasem utrzymanie brzegów Wisłoka jest obowiązkiem Wód Polskich. Jeszcze w roku 2012 stolica Podkarpacia włączyła się w przygotowanie dokumentacji dla zlewni potoku Młynówka poprzez współfinansowanie wydatków na jej opracowanie w kwocie ponad 100 tys. zł.

W bieżącym roku Prezydent Rzeszowa dwukrotnie zwracał się do PGW Wody Polskie o udzielenie informacji dotyczącej stanu realizacji inwestycji na tych ciekach. W trosce o swoich mieszkańców, mając na uwadze ich bezpieczeństwo oraz intensywny rozwój Miasta Rzeszowa, samorząd inwestuje w zabezpieczenie przeciwpowodziowe na terenie miasta, ponieważ od zawsze było to jednym z głównych priorytetów dla władz miasta.

Wykaz inwestycji, zrealizowanych w latach 2003 – 2020 na terenie Miasta Rzeszowa, związanych z budową kanalizacji deszczowej:

 1. Budowa kanału ulgi fi 2400 mm o długości ponad 2,1 km dla potoku Mikośka od Batalionów Chłopskich przez Langiewicza, Bulwary do Wisłoka w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów miasta za kwotę ponad 50 mln zł,
 2. Zakończona w bieżącym roku budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi na Osiedlu Budziwój, fi 200 – 2400 mm o długości blisko 27 km za kwotę ponad 80 mln zł,
 3. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Budowa ul. 7 KD łączącej osiedle Strzyżowska z ul. Ustrzycką, fi 300 – 500 mm, koszt: 174 575 zł, L=660 m,
 4. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Budowa ulicy Borowej wraz z infrastrukturą, I i II etap, fi 200 mm, koszt: 250 000 zł, L=600 m,
 5. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Budowa ulicy Malinowej z parkingiem, fi 500 mm, koszt: 50 000 zł, L=40 m,
 6. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Budowa ul. Krośnieńskiej, etap V koszt: 27 217 zł, L=79 m,
 7. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu dla os. Mieszkaniowego przy Al. Armii Krajowej, koszt: 124 738 zł, L=400 m,
 8. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Zespół mieszkaniowy przy ul. Witosa, fi 250 – 600 mm, koszt: 229 195 zł, L=916 m,
 9. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu dla budynków przy ul. Raginisa, koszt: 30 526 zł, L=200 m,
 10. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu dla budynków przy ul. Nowowiejskiej, koszt: 52 985 zł, L=200 m,
 11. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu dla os. przy ul. W. Pola, koszt: 46 042 zł, L=200 m,
 12. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Porządkowanie gospodarki odpływu ścieków na lewym brzegu rzeki Wisłok, fi 160-300 mm, koszt: 785 632 zł, L=1 318 m,
 13. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne na os. Pobitno Wilkowyja, II etap ul. Pomorska, ul. Morgowa, fi 400 mm, koszt: 564 523 zł, L=500 m,
 14. Kanalizacja deszczowa na os. Drabinianka, II etap, fi 1400-1600 mm, koszt: 12 066 994 zł, L=2 127 m,
 15. Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. M. Flipa i w ul. Lwowskiej, fi 400 mm, koszt: 221 762 zł, L=600 m,
 16. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Porządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie ulic: Marszałkowska, Konopnickiej i Różana, fi 200-500 mm, koszt 644 103 zł, L=1 563 m,
 17. Budowa kolektora deszczowego w rejonie ulicy Kwiatkowskiego, koszt: 33 082 zł, L=30 m,
 18. Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Matejki, koszt 349 988 zł, L=261 m,
 19. Wykonanie kanalizacji deszczowej do obiektu Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, koszt: 56 576 zł, L=59 m,
 20. Porządkowanie gospodarki kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Asnyka, Grottgera, Żeromskiego, Pl. Kilińskiego, Bardowskiego i Batorego, fi 160-300 mm, koszt: 397 587 zł, L=600 m,
 21. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu dla zespołu mieszkaniowego Przybyszówka – Kantorówka, fi 200-400 mm, koszt: 450 692 zł, L=2 074 m,
 22. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego Nr 12 przy ul. Raginisa, fi 200-400 mm, koszt: 65 726 zł, L=380 m,
 23. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej wokół budynku Urzędu Wojewódzkiego - kanalizacja deszczowa w ul. J. Sobieskiego, fi 200-600 mm, koszt: 315 674 zł, L=239 m,
 24. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu dla osiedla mieszkaniowego przy ul. Strzyżowskiej, zad. Nr 3, koszt: 40 886 zł, L=141 m,
 25. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu os. Wilkowyja Południe - budowa ulic: Zygmunta I Starego, Saskiej Królewskiej i A. Jagiellonki, koszt: 149 997 zł, L=150 m,
 26. Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Ćwiklińskiej, etap I-III, fi 300 mm, koszt: 49 787 zł, L=100 m,
 27. Sieć kanalizacji deszczowej przy ul. Szopena, koszt: 7 000 zł, L=44 m,
 28. Modernizacja kanału deszczowego w ul. Batalionów Chłopskich, f 1000 mm, koszt: 408 029 zł, L=262 m,
 29. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu dla budynku przy ul. Raginisa 13, fi 200-400 mm, koszt: 71 972 zł, L=300 m,
 30. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu dla budynku przy ul. Raginisa 14, fi 200 mm, koszt: 13 861 zł, L=100 m,
 31. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu dla osiedla mieszkaniowego "Cegielniana II", fi 200 mm, koszt: 359 241 zł, L=270 m,
 32. Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Poniatowskiego i Jagiellońskiej I i II etap, fi 200 mm, koszt: 998 425 zł, L=334 m, fi 200-500 mm, koszt: 2 815 274 zł, L=1 800 m,
 33. Sieć kanalizacji deszczowej przy ul. Miłocińskiej i Tarnowskiej, fi 200 – 315 mm, koszt: 128 655 zł, L=1 193 m,
 34. Sieć kanalizacji deszczowej przy ul. Wieniawskiego, fi 200 mm, koszt: 8 360 zł, L=220 m,
 35. Modernizacja kanału deszczowego w ul. Miłocińskiej, fi 1 200 mm, koszt: 44 568 zł, L=20 m,
 36. Kanalizacja deszczowa od ul. Sanockiej i Krośnieńskiej do ul. 7KD, fi 250-500 mm, koszt: 255 021 zł, L=482 m,
 37. Budowa kanalizacji deszczowej do ul. Rejtana od studzienki D12 - D1 wraz z dojazdem do ul. Gen. Kustronia, fi 250-500 mm, koszt: 377 420 zł, L=358 m,
 38. Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Obszarowej do ul. Wyspiańskiego, fi 800 mm, koszt: 1 319 646 zł, L=384 m,
 39. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jazowej etap I-II, fi 400-800 mm, koszt: 1 641 342 zł, L=395 m,
 40. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinku od ul. Strzelniczej do ul. Witosa - etap I – II, fi 800 mm, koszt: 1 253 015 zł, L=1 412 m,
 41. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Zawiszy i Podgórskiej, fi 300-600 mm, koszt: 399 798 zł, L=544 m,
 42. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej i wodociągowej przy ul. Podkarpackiej, fi 315 mm, koszt: 8 675 zł, L=47 m,
 43. Sieć kanalizacji deszczowej przy ul. Jazowej, fi 200 mm, koszt: 12 648 zł, L=49 m,
 44. Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego, fi 1000 mm, koszt: 112 972 zł, L=47 m,
 45. Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Marszałkowska – Lubelska, fi 300-600 mm, koszt: 116 552 zł, L=80 m,
 46. Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. W. Pola, fi 200-800 mm, koszt: 232 544 zł, L=103 m,
 47. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Przebudowa ul. Wyspiańskiego wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Witosa do ul. Strzyżowskiej - etap II, kanalizacja deszczowa, fi 800-1200 mm, koszt: 2 387 200 zł, L=1 050 m,
 48. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu dla osiedla w rejonie ul. Twardowskiego, fi 400 mm, koszt: 177 227 zł, L= 524 m,
 49. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu dla budynku przy ul. Lewakowskiego, fi 200 mm, koszt: 55 008 zł, L=78 m,
 50. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu dla budynku przy ul. Kolbego, fi 200 mm, koszt: 19 222 zł, L=24 m,
 51. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu dla budynku Nr 3-6 przy ul. Raginisa, fi 200-300 mm, koszt: 190 416 zł, L=629 m,
 52. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu dla budynków przy ul. Ofiar Katynia - al. Wyzwolenia, fi 200-300 mm, koszt: 149 766 zł, L=360 m,
 53. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Ul. Sanocka na odcinku od ul. Obszarowej do ul. Kościelnej, koszt: 110 687 zł, L=100 m,
 54. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Droga na zadaniu Cegielniana III, fi 200 mm, koszt: 59 282 zł, L=59 m,
 55. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z ul. Nizinną, fi 200 mm, koszt: 138 543 zł, L=500 m,
 56. Odwodnienie ulic Bukowej i Czereśniowej, fi 200-300 mm, koszt: 145 766 zł, L=166 m,
 57. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, fi 200-500 mm, koszt: 1 001 511 zł, L=576 m,
 58. Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. 8 Marca, fi 300 mm, koszt: 19 988 zł, L=18 m,
 59. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Przebudowa ul. Wyspiańskiego wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Witosa do ul. Strzyżowskiej - etap I i II, fi 800-1200 mm, koszt: 263 408 zł, L=1 005 m,
 60. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu dla budynków przy ul. Marusarzówny, etap II, fi 200-400 mm, koszt: 278 112 zł, L=1 334 m,
 61. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu dla osiedla "Staromieście - Ogrody", fi 200-500 mm, koszt: 747 025 zł, L=2 058 m,
 62. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Budowa ul. 6 KDd od ul. Nowosądeckiej do 1 KDz, koszt: 186 583 zł, L=81 m,
 63. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Droga dojazdowa do budynku mieszkalnego przy ul. Lubelskiej, koszt: 52 268 zł, L=73 m,
 64. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków 3, 5, 7, 9, 11, 13 przy ul. Spiechowicza, koszt: 42 837 zł, L=57 m,
 65. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Budowlanych, fi 300 mm, koszt: 150 000 zł, L=316 m,
 66. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zawiszy i Podgórskiej, fi 200-600 mm, koszt: 1 099 999 zł, L=800 m,
 67. Kanalizacja deszczowa w rejonie rowu odwodniającego przy ul. Nowowiejskiej, fi 200-800 mm, koszt: 203 151 zł, L=104 m,
 68. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Porządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie ul. Staszica i ul. Dąbrowskiego, fi 160-250 mm, koszt: 48 414 zł, L=133 m,
 69. Porządkowanie kanalizacji deszczowej w rejonie budynku przy ul. Śreniawitów, fi 160 mm, koszt: 99 591 zł, L=342 m,
 70. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu dla budynków Nr 1 i 2 przy ul. Raginisa, fi 200-300 mm, koszt: 223 006 zł, L=756 m,
 71. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bieszczadzkiej do Matuszczaka, fi 90-200 mm, koszt 665 758 zł, L=1 583 m,
 72. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Porządkowanie sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Poznańskiej i Wielkopolskiej, fi 200-500 mm, koszt: 541 659 zł, L=780 m,
 73. Odprowadzenie wód opadowych z północnej strony osiedla Przybyszówka, koszt: 303 935 zł, L=350 m,
 74. Porządkowanie kanalizacji deszczowej w ul. Dekerta, fi 300 mm, koszt: 210 000 zł, L=235 m,
 75. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu dla budynku przy al. Niepodległości, koszt: 161 047 zł, L=264 m,
 76. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Porządkowanie sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Poznańskiej i Wielkopolskiej, fi 160-200 mm, koszt: 196 927 zł, L=212 m,
 77. Odprowadzenie wód opadowych z południowo-wschodniej części miasta Rzeszowa, fi 500-1400 mm, koszt: 5 146 869 zł, L=1 018 m,
 78. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jazowej, etap I i II, fi 200-500, koszt: 1 351 496 zł, L=450 m,
 79. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bieszczadzkiej do Matuszczaka, fi 90-200 mm, koszt: 19 089 zł, L=81 m,
 80. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej, fi 200-800 mm, koszt: 5 783 516 zł, L=6 658 m,
 81. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej, fi 200-315 mm, koszt: 645 048 zł, L=2 030 m,
 82. Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Bocznej Tarnowskiej, fi 200 mm, koszt: 15 250 zł, L=84 m,
 83. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Mikośka, fi 200-500 mm, koszt: 59 184 zł, L=84 m,
 84. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Sieć wodociągowa, sieć kanalizacji i sieć kanalizacji deszczowej przy ul. Wieniawskiego i Dunikowskiego, fi 110-200 mm, koszt: 21 205 zł, L=110 m,
 85. Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej, fi 1200 mm, koszt: 2 817 050 zł, L=839 m,
 86. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul. Konfederatów Barskich – odprowadzenie wód opadowych, fi 500 mm, koszt: 137 747 zł, L=230 m,
 87. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej, fi 250 mm, koszt: 415 870 zł, L=590 m,
 88. Kanalizacja deszczowa ul. Jana Pawła II, fi 200-315 mm, koszt: 109 527 zł, L=186 m,
 89. Odprowadzenie wód opadowych ul. Jarowa, fi 400 mm, koszt: 99 388 zł. L=170 m,
 90. Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza, fi 200-400 mm, koszt: 588 434 zł, L=900 m,
 91. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Piłsudskiego, fi 300-500 mm, koszt 752 628 zł, L= 373 m,
 92. Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Granicznej, fi 200 mm, koszt: 23 650 zł, L=23 m,
 93. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka, fi 315-500 mm, koszt: 272 400 zł, L= 58 m,
 94. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Zawiszy Czarnego, fi 200-250 mm, koszt: 47 965 zł, L=160 m,
 95. Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Z. Chrzanowskiej i ul. Langiewicza, fi 160-300 mm, koszt: 280 008 zł, L=136 m,
 96. Budowa kolektora deszczowego w ul. Strażackiej oraz w rej. ul. Sikorskiego, Jazowej i Nowowiejskiej, fi 1 200 mm, koszt: 1 888 605 zł, L=251 m,
 97. Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jałowego, fi 200-600 mm, koszt: 1 346 847 zł, L=865 m,
 98. Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Rejtana, fi 300-1000 mm, koszt: 5 724 903 zł, L= 2 832 m,
 99. Przebudowa kanału deszczowego wzdłuż ul. Siemiradzkiego, fi 3 690 mm, koszt: 6 865 028 zł, L= 220 m,
 100. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Przykrycie rowu B-3 na osiedlu Biała, fi 2 000 mm, koszt: 437 183 zł, L=90 m,
 101. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu Wzgórza Staroniwskie, fi 300-500 mm, koszt: 354 549 zł, L=70 m,
 102. Odwodnienie terenu w rejonie ul. Kochanowskiego, fi 300 mm, koszt: 55 901 zł, L=71 m,
 103. Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica, fi 300 mm, koszt: 19 680 zł, L=39 m,
 104. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Odwodnienie ulicy bocznej Ustrzyckiej w Rzeszowie, fi 200-315 mm, koszt: 74 924 zł, L=123 m,
 105. Porządkowanie kanalizacji deszczowej w rejonie budynków Kraszewskiego 3 i 5, fi 300-500 mm, koszt: 943 509 zł, L=442 m,
 106. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej, f 200-500 mm, koszt: 980 381 zł, L=741 m,
 107. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych, fi 800 mm, koszt: 4 135 551 zł, L=1 486 m,
 108. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody, zad. 3, fi 200-400 mm, koszt: 894 495 zł, L=1 247 m,
 109. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie Bł. Karoliny, f 200 mm, koszt: 12 356 zł, L=98 m,
 110. Modernizacja kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kopernika a ul. Mickiewicza, fi 160-315 mm, koszt: 134 603 zł, L=95 m,
 111. Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej, fi 500 mm, koszt: 977 000 zł, L=256 m,
 112. Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka, fi 250-500 mm, koszt: 121 408 zł, L=151 m,
 113. Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej, fi 200-400 mm, koszt: 281 257 zł, L=357 m,
 114. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej, fi 800 mm, koszt: 206 006 zł, L=80 m,
 115. Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Husarskiej, koszt: 77 432 zł, L=56 m,
 116. Odwodnienie ul. Tarnowskiej, fi 200-315 mm, koszt: 290 451 zł, L=495 m,
 117. Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Podleśnej, f 200-500 mm, koszt: 117 651 zł, L=122 m,
 118. Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Borowej, fi 200-500 mm, koszt: 183 957 zł, L=292 m,
 119. Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka, fi 200-315 mm, koszt: 136 293 zł, L=203 m,
 120. Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Lwowskiej, fi 400 mm, koszt: 81 685 zł, L=34 m,
 121. Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin, etap I, II fi 160-500 mm, koszt: 1 832 044 zł, L=1 748 m,
 122. Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże, fi 160-400 mm, koszt: 227 689 zł, L=252 m,
 123. Odprowadzenie wód opadowych z terenu osiedla Mieszka I i Słocina, fi 1 200 – 2 200 mm, koszt: 1 185 532 zł, L=80 m,
 124. Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ul. J. Przybosia, fi 200-300 mm, koszt: 362 014 zł, L=383 m,
 125. Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej, fi 1 500 mm, koszt: 9 996 033 zł, L=1 370 m,
 126. Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnnej, Podmiejskiej oraz Koło, fi 200-1 200 mm, koszt: 5 265 668 zł, L=1 747 m,
 127. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II, fi 200-400 mm, koszt: 649 652 zł, L=183 m,
 128. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego, fi 160-250 mm, koszt: 1 826 738 zł, L=1 089 m,
 129. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Przykrycie rowu melioracyjnego DZ 3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego, fi 600-1 400 mm, koszt: 1 965 939 zł, L=529 m,
 130. Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Tarnowskiej, fi 200-800 mm, koszt: 1 554 636 zł, L=2 396 m,
 131. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie bocznej ul. Krośnieńskiej, fi 200-315 mm, koszt: 92 740 zł, L=224 m,
 132. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zelwerowicza, fi 400 mm, koszt: 313 650 zł, L=382 m,
 133. Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szpitalnej, fi 120-200 mm, koszt: 401 960 zł, L=45 m,
 134. Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Senatorskiej, fi 250 mm, koszt: 24 000 zł, L=66 m,
 135. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Świętokrzyskiej, fi 400 mm, koszt: 169 002 zł, L=332 m,
 136. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Morgowej, fi 250 mm, koszt: 72 876 zł, L=110 m,
 137. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Lubelskiej, fi 300-500 mm, koszt: 248 000 zł, L=366 m,
 138. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wieniawskiego, fi 200 mm, koszt: 33 923 zł, L=113 m,
 139. Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej , fi 200-315 mm, koszt: 235 984 zł, L=520 m,
 140. Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej pas drogowy ul. IX Dywizji Piechoty,  f 200 -2000 i długości blisko 3 km za kwotę ponad 13 mln zł,
 141. Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej pas drogowy ul. Sikorskiego, f 300 – 800 mm o długości 2,5 km za kwotę ponad 6 mln zł,
 142. Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Kwiatkowskiego - od Powstańców Warszawy do Strażackiej, koszt 22 721 zł, L=130 m, fi 300 mm,
 143. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Budowa ul. Obszarowej, koszt 183 944 zł, L=628 m, f 200-500 mm, 
 144. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Św. Rocha, etap I, II, III od działki 874 do ul. Św. Marcina, koszt 1 125 563 zł, L=1502 m, fi 200-1000 mm,
 145. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Budowa drogi wojewódzkiej łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 wciągu ul. Podkarpackiej - etap I 2011 r., ul. 9 Dywizji Piechoty, ul. Podkarpacka”, koszt 8 602 742 zł, L=1588 m, fi 2000 mm,
 146. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Budowa drogi łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej” - etap II – ul. Przemysłowa, koszt 1 025 535 zł, L=825 m, fi 200-630 mm,
 147. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Wieniawskiego - etap I, koszt 1 289 085 zł, L=417 m, fi 200-500 mm, 
 148. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4 2013 r.”, koszt 2 433 823 zł, L=2540,56 m, fi 200-300 mm,
 149. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Króla Władysława Łokietka, koszt 64 053 zł, L=107 m, fi 200-250 mm,
 150. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Powstańców Wielkopolskich, koszt 267 239 zł, L=361 m, fi 200-630 mm,       
 151. Wykonanie kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Zelwerowicza, koszt 2 538 657 zł, L=1452 m, fi 160-1000 mm,
 152. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Budziwojskiej, koszt 465 481 zł,  L=1 059 m, fi 200-400 mm,
 153. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Strażackiej, koszt 3 296 958 zł, fi 200-250 600 i 1200 mm, L=635 m,
 154. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach połączenia Al. Rejtana z ul. Szopena (w ciągu ul. Wierzbowej i ul. Naruszewicza) wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok, koszt 154 513 zł, L=174 m, fi 200-300 mm,
 155. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Lubelskiej, koszt 3 591 375 zł, L=3479 m, fi 200-800 mm,
 156. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap”, koszt 489 685 zł, fi 200-500 mm, L=1282 m,
 157. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Budowa ul. Bocznej Podmiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i wylotem do potoku Strug”, koszt 63 899 zł, L=133 m,
 158. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy węzła drogowego al. Wyzwolenia - ul. Warszawska, koszt 3 326 609 zł, L=2483 m, fi 200-600 mm,
 159. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa – Przybyszówka”, koszt 115 872 zł, L=326 m, fi 200-500 mm,       
 160. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Budowa drogi od ul. Gt do osiedla Staromieście – Ogrody – etap II”, koszt 198 706 zł, L=315 m, fi 200-500 mm,
 161. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Budowa drogi 1KL na odcinku od ul. Krajobrazowej do ul. Panoramicznej”, koszt 73676 zł, L=503 m, fi 200-400 mm,
 162. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Budowa drogi 7KDD od ul. Architektów do ul. 5 KDD”, koszt 96 881 zł, L=238 m, fi 200-500 mm,
 163. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Budowa drogi 6 KDD od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy”, koszt 83 152 zł, L=185 m, fi 200-315 m,
 164. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy połączenia Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą Etap I-budowa, koszt 673 082 zł, L=896 m, fi 200-400 mm,
 165. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Lwowskiej, koszt 525 442 zł, L=458 m, fi 200-400 mm,
 166. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Budowa drogi od Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok”, koszt 13 527 900 zł, L=4416 m, fi 200-300 mm,
 167. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Budowa publicznej drogi gminnej na terenie strefy ekonomicznej Rzeszów Dworzysko”, koszt 2 256 318 zł, L=1 649 m, fi 200-500 mm,
 168. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy Al. Gen. W. Sikorskiego, koszt 6 269 085 zł, L=2 623 m, fi 300-800 mm,
 169. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów”, koszt 234 403 zł, L=315 m, fi 200-500 mm,
 170. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Budowa ul. Iwonickiej - etap II”, koszt 659 185 zł, L=1 091 m, fi 200-500 mm,
 171. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej”, koszt 1 065 503 zł, L=2 086 m, fi 200-600 mm,     
 172. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Jana Pawła II etap I i II, koszt 4 587 094 zł, L= 2 447 m, fi 200-1500 mm,
 173. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy publicznej drogi klasy L od ul. Lubelskiej do osiedla mieszkaniowego Ogrody, koszt 138 556 zł, L=372 m, fi 200-315 mm,
 174. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach realizacji budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka) - łącznik do S19, koszt 3 269 010 zł, L=5 333 m, fi 200-1000 mm,
 175. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów”, koszt 292 525 zł, L=524 m, fi 200-500 mm,
 176. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy publicznej drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Baligrodzką w kierunku ul. Żmigrodzkiej, koszt 79 257 zł, L=121 m, fi 200 mm,
 177. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Budowa ul. 1KL od ul. Panoramicznej do ul. Strzelniczej”, koszt 445 zł, fi 200-315 mm,
 178. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa, koszt 13 226 911 zł, L=2 746 m, fi 200-2000 mm,
 179. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Budowa ul. Obszarowej – etap III cz. 2”, koszt 110 699 zł, L=146 m, fi 200-400 mm,
 180. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Skrajnej, koszt 137 429 zł, L=140 m, fi 200-300 mm, 
 181. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej”, koszt 1 588 309 zł, L=1 553 m, fi 300-600 mm,   
 182. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Budowa publicznej drogi łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty”, koszt 471 123 zł, L=446 m, fi 200-400 mm,
 183. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Jana Pawła II - etap III, koszt 357 916 zł, L=938 m, fi 200-400 mm,       
 184. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Wieniawskiego (od ul. Łukasiewicza do Dunikowskiego), koszt 2 165 142 zł, L=2 816 m, fi 200-800 mm,
 185. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Zawiszy, koszt 432 869 zł, L=785 m, fi 400-800 mm,
 186. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Miłej przy budowie chodnika, koszt 1 078 433 zł, L=170 m, fi 200-800 mm,
 187. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Lisa-Kuli, koszt 227 391 zł, L=199 m, fi 160-200 mm,
 188. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy drogi dojazdowej do budynków szeregowych AR i FROA na OŚ Ziemowit, Koszt 48 977 zł, L=65 m, fi 200-300 mm,
 189. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach uzbrojenia terenu pod budownictwo jednorodzinne Oś. Pobitno, Wilkowyja, II Etap - ul. Pomorska, ul. Morgowa, koszt 299 630 zł, L=6 030 m, fi 200-425 mm,
 190. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy al. Wyzwolenia na odc. od Okulickiego do Krakowskiej, koszt 519 553 zł, L= 1 355 m, fi 200-800 mm,
 191. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Marszałkowskiej i Lubelskiej, koszt 588 685 zł, L=1 093 m, fi 200-315 mm,
 192. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Dąbrowskiego, koszt 682 936 zł, L=816 m, fi 160-315 mm,
 193. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Granicznej, koszt 734 547 zł, L=867 m, fi 200-630 mm,
 194. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Strażackiej na odcinku od ul. Kwiatkowskiego do Granicznej, koszt 694 529 zł, L=435 m, fi 200-500 mm,
 195. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Sikorskiego w celu poprawy dostępu do drogi krajowej nr 4, koszt 1 030 453 zł, L=1 030 m, fi 200-630 mm,
 196. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Wyspiańskiego i Strzyżowskiej wraz z infrastrukturą etap I, koszt 242 363 zł, L=195,5 m, fi 200-500 mm,
 197. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Robotniczej, koszt 486 775 zł, L=854 m, fi 200-400 mm,
 198. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy ul. Borowej wraz z infrastrukturą etap I i II, koszt 779 364 zł, L=1 083 m, fi 200-315 mm,
 199. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Wyspiańskiego od ul. Witosa do Legionów etap I i II, koszt 319 431 zł, L=238 m, fi 200-315 mm,
 200. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy ulicy Prof. Krzyżanowskiego etap I, II, koszt 356 265 zł, L=444 m, fi 200-1000 mm,
 201. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Św. Rocha etap I, II, II od działki 874 do ul. Św. Marcina, koszt 5 615 944 zł, L= 1 502 m, fi 200-100 mm,
 202. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Kiepury wraz z odwodnieniem, koszt 2 377 581 zł, L=1 146 m, fi 200-600 mm, koszt 75 809 zł, L=36 m, fi 200-315 mm,
 203. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy ul. Gt na odcinku od Zo do ul. Lubelskiej wraz z uzbrojeniem, koszt 555 781 zł, L=639 m, fi 200-800 mm,
 204. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Słocińskiej, koszt 194 752 zł, L= 175 m, fi 200-400 mm,
 205. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Dębickiej, koszt 1 719 518 zł, L=2 408 m, fi 200-630 mm,
 206. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Wyspiańskiego od ul. Legionów do ul. Krakowskiej, koszt 40 578 zł, L=54 m, fi 200 mm,
 207. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy ul. Storczykowej - etap I i II, koszt 415 810 zł, L=680 m, fi 200-630 m,
 208. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy drogi 2 KDL- od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy - ul. Architektów, koszt 423 174 zł, L=920 m, fi 200-400 mm,
 209. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Jana Stączka, koszt 1 106 393 zł, L=849 m, fi 225-800 mm,
 210. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej – etap I, II, koszt 535 102 zł, L=605 m, fi 200-500 mm,
 211. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy ul. Bocznej Łukasiewicza - ul. Marii i Jana Gumińskich, koszt 462 816 zł, L=443 m, fi 200-500 mm,
 212. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Dunikowskiego, koszt 225 788 zł, L=355 m, fi 200-400 mm,
 213. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy ul. Obszarowej – etap III, koszt 832 850 zł, L=716 m, fi 160-500 mm,
 214. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy ul. Krośnieńskiej na odcinku od ul. Nowosądeckiej do Obszarowej, koszt 205 888 zł, L=345 m, fi 200-250 mm,
 215. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Grabskiego, koszt 190 102 zł, L=291 m, fi 200-400 mm,
 216. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy ul. Forsycji wraz z odwodnieniem i oświetleniem, koszt 827 520 zł, L=737 m, fi 90-500 mm,
 217. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Podkarpackiej i Dąbrowskiego, koszt 882 956 zł, L=989 m, fi 160-315 mm,
 218. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Miłocińskiej wraz z budową pętli autobusowej, koszt 431 767 zł, L= 587 m, fi 200-1000 mm,
 219. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Witolda, koszt 669 662 zł, L=738 m, fi 200-500 mm,
 220. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Strażackiej, koszt 767 786 zł, L=219 m, fi 200-1200 mm,
 221. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Robotniczej etap II, koszt 41 695 zł, L=134 m, fi 200-250 mm,
 222. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Rejtana, koszt 2 124 479 zł, L=3 280 m, fi 200-315 mm,
 223. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Strażackiej, koszt 2 529 172 zł, L= 416 m, fi 200-1200 m,
 224. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Budziwojskiej, koszt 465 481 zł, L=1 068 m, fi 200-400 mm,
 225. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej – etap II, koszt 18 927 zł, L=15 m, fi 200-400 mm,
 226. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Bocznej Herbowej, koszt 248 332 zł, L=350 m, fi 200-500 mm,
 227. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Książęcej, koszt 525 442 zł, L=458 m, fi 200-400 mm,
 228. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy ul. Magnolii wraz z odwodnieniem i oświetleniem, koszt 164 879 zł, L=378 m, fi 200-315 mm,
 229. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Sulikowskiego, koszt 126 236 zł, L=184 m, fi 90-315 mm,
 230. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Bednarskiej, koszt 335 873 zł, L=822 m, fi 200-500 mm,
 231. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Bieszczadzkiej od ul. Podkarpackiej do WSK wraz z uzbrojeniem i oświetleniem, koszt 183 763 zł, L=580 m, fi 200-400 mm,
 232. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Rolniczej, koszt 85 114 zł, L=127 m, fi 200-400 mm,
 233. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy drogi gminnej łączącej ul. 1 KDL z ul. 2KDL (ul. Baligrodzka), koszt 313 032 zł, L= 652 m, fi 200-400 mm,
 234. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Karkonoskiej, koszt 1 193 375 zł, L=382 m, fi 200-315 mm,
 235. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Marcina Flipa na odcinku od ul. Morgowej do granicy miasta Rzeszowa, koszt 168 906 zł, L=206 m, fi  200-400 mm,
 236. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Bernackiego, koszt 569 584 zł, L=425 m, fi 200-1200 mm,
 237. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Kościuszki, koszt 321 490 zł, L=189 m, fi 200-900 mm,
 238. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy drogi KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej, koszt 383 914 zł, L=764 m, fi 200-500 mm,
 239. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Wawelskiej, koszt 54 034 zł, L=120 m, fi 200-300 mm,
 240. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Leopolda Staffa, koszt 408 520 zł, L=211 m, fi 180-300 mm,
 241. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy publicznej drogi gminnej na przedłużeniu ul. Bałtyckiej, koszt 635 364 zł, L=445 m, fi 200-315 mm,
 242. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Tarnowskiej wraz z przepustem na potoku Przyrwa łączącym ul. Brydaka z al. Wyzwolenia, koszt 741 449 zł, L=934 m, fi 200-400 mm,
 243. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy drogi dojazdowej do oś Zimowit III wraz z odwodnieniem przy ul. Krokusowej etap I i II, koszt 20 086 zł, L=384 m, fi 200-500 mm,
 244. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drogi wewnętrznej działka 128/1, 128/18, 128/2 obręb 209, koszt 82 875 zł, L=168 m, fi 200-250 mm,
 245. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy ul. Tkackiej, koszt 280 455 zł, L=414 m, fi 200-630 mm,
 246. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy drogi 3KL połączenie ul. Niemena z ul. Krajobrazową, koszt 266 098 zł, L=197 m, fi 200-400 mm,
 247. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Nowowiejskiej, koszt 2 580 183 zł, L=776 m, fi 200-1000 mm,
 248. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Paderewskiego, koszt 935 373 zł, L=1 000 m, fi 200-500 mm,
 249. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy połączenia ulic Ofiar Katynia wraz z budową wiaduktu w Rzeszowie, koszt 47 077 zł, L=75 m, fi 200-250 mm,
 250. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach osuwiska przy ul. Konfederatów Barskich, koszt 670 670 zł, L=71 m, fi 200 mm,
 251. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy połączenia ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap I, koszt 47 605 zł, L=235 m, fi 200-315 mm,
 252. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Przemysłowej, koszt 1 025 535 zł, L=825 m, fi 200-630 mm,
 253. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy ul. Zagłoby, koszt 248 499 zł, L= 374 m, fi 200-400 mm,
 254. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego, koszt 249 313 zł, L=294 m, fi 200-500 mm,
 255. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy ciągu pieszo jezdnego ul. Św. Michała Archanioła z Al. Krzyżanowskiego, koszt 43 000 zł, L=73 m, fi 200-300 mm,
 256. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy drogi łączącej ul. Krośnieńską z ul. Leską na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie, koszt 411 228 zł, L=615 m, fi 160-315 mm,
 257. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Wiktora, Kotuli wraz z budową drogi łączącej ul. Wyspiańskiego, koszt 114 932 zł, L=108 m, fi 200-315 mm,
 258. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy drogi 1KDD w rejonie osiedla Słoneczne przy ul. Olbrachta, koszt 41 863 zł, L=84 m, fi 200 mm,
 259. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Kowalskiej, koszt 292 463 zł, L=271 m, fi 200-630 mm,
 260. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. H. Pobożnego, koszt 149 495 zł, L=266 m, fi 160-400 mm,
 261. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy ul. Bocznej Podmiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i wylotem do potoku Strug, koszt 63 899 zł, L=133 m, fi 200 mm,
 262. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Alfreda Potockiego, koszt 496 854 zł, L=730 m, fi 160-1000 mm,
 263. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Karola Wojtyły, koszt 3 713 781 zł, L=2 331 m, fi 200-1800 mm,
 264. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy drogi 1KDG i 1KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów Dworzysko Etap I, koszt 148 705 zł, L=271 m, fi 200-500 mm,
 265. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych – Dworzysko – etap II, koszt 1 283 559 zł, L=1 364 m, fi 200-500 mm,
 266. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy skrzyżowania ulic: Staromiejskiej, Skrajnej i Długiej, koszt 56 035 zł, L=26 m, f 200-500 mm,
 267. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Podmiejskiej etap I, koszt 222 261 zł, L=327 m, fi 200-300 mm,
 268. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem, koszt 136 816,59 zł, L=195 m, fi 200-630 mm,
 269. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy drogi łączącej ul. Podwisłocze obok ZSO Nr 4 z drogą prowadzącą do al. Rejtana wzdłuż C.H. Millenium Hall, koszt 27 675 zł, L=34 m, fi 200-315 mm,
 270. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy drogi dojazdowej w rejonie ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem, koszt 136 817 zł, L=195 m, fi 200-630 mm,
 271. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przyrwy, koszt 8 571 zł, L=7,5 m, fi 200 mm,
 272. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Zawiszy od ul. Podgórskiego do ul. Architektów, koszt 532 428 zł, L=785 m, fi 200-800 mm,
 273. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Podmiejskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Strażacką, koszt 16 873 zł, L=24 m, fi 300 mm,
 274. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy drogi od ul. Nowowiejskiej do Al. Powstańców Warszawy, koszt 248 273 zł, L=538 m, fi 160-400 mm,
 275. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy skrzyżowania ulic Strzyżowska – Dukielska - Bł. Karoliny, koszt 205 635 zł, L=127 m, fi 200-400 mm,
 276. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. 3 Maja, koszt 1 032 267 zł, L=1 204 m, fi 200-900 mm,
 277. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną, koszt 2 309 807 zł, L=1 517 m, fi 200-1000 mm,
 278. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką, koszt 284 638 zł, L=724 m, fi 200-1000 mm,
 279. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy połączenia ul. Towarnickiego z ul. Piłsudzkiego, koszt 71 398 zł, L=73 m, fi 200 mm,
 280. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Wiktora i Pleśniarowicza, koszt 68 434 zł, L=197 m, fi 200-315 mm,
 281. Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Kolorowej, fi 300-500 mm, koszt 117 958 zł,
 282. Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Cegielnianej, fi 600-800 mm, koszt 63 361 zł,
 283. Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Bohaterów, fi 200-315 mm, koszt 46 976 zł,
 284. Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Cichej, 200-315 mm, koszt 90 700 zł,
 285. Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej, fi 315 mm, koszt 114 256 zł,
 286. Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Kwiatkowskiego, fi 200-800 mm, koszt 7 478 zł,
 287. Budowa kanalizacji deszczowej przy Al. Armii Krajowej, fi 200-400 mm, koszt 97 600 zł,
 288. Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Hetmańskiej, fi 600-1000 mm, koszt 311 480 zł,
 289. Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Żeromskiego, fi 200-250 mm, koszt 15 600 zł,
 290. Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Strzelniczej, fi 400 mm, koszt 23 710 zł,
 291. Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Lwowskiej, fi 200-315 mm, koszt 117 778 zł,
 292. Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Warneńczyka, fi 200-315 mm, koszt 30 000 zł,
 293. Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Krakowskiej i Ofiar Katynia, fi 500 mm, koszt 127 240 zł,
 294. Budowa osadnika przy ul. Krakowskiej i Ofiar Katynia, koszt 17 671 zł,
 295. Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Zimowit, fi 160-315 mm, 18 981 zł,
 296. Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Nowopołudniowej, fi 200-500 mm, koszt 268 161 zł.
Przebudowa kanału deszczowego wzdłuż ul. Siemiradzkiego, fi 3 690 mm, koszt: 6 865 028 zł
Przebudowa kanału deszczowego wzdłuż ul. Siemiradzkiego, fi 3 690 mm, koszt: 6 865 028 zł