2010 rok

Wybudowano kanał ulgi dla potoku Mikośka w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów miasta Rzeszowa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Przedmiotem projektu było zaprojektowanie i budowa kanału ulgi na odcinku od Al. W. Witosa wzdłuż ul. Langiewicza, ul. Zofii Chrzanowskiej, ul. Bulwarowej w Rzeszowie do rzeki Wisłok. Wykonanie kanału ulgi metodą wykopu otwartego wiązało się z koniecznością przebudowy i zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego. W ramach realizacji zadań projektu dokonano przebudowy infrastruktury podziemnej w zakresie: przewodów wodociągowych, przewodów kanalizacji sanitarnej, przewodów kanalizacji deszczowej, przewodów energetycznych oraz przewodów teletechnicznych. Roboty odtworzeniowe jezdni w ul. Langiewicza polegały na odtworzeniu nawierzchni po wykonaniu kanału ulgi oraz wykonaniu wzmocnienia nawierzchni na pozostałej szerokości jezdni. Zastosowane technologie robót pozwalają na ograniczenie do minimum utrudnień w ruchu kołowym i pieszym w mieście podczas realizacji zadania. Podział realizacji na etapy umożliwił jednoczesną realizację prac na kilku odcinkach równocześnie i terminową realizację projektu.

W ramach przedsięwzięcia wybudowano kanał ulgi w formie podziemnego grawitacyjnego przewodu (rurociągu) zamkniętego, wyposażonego w podziemne komory żelbetowe i studnie systemowe GRP na odcinku od Al. W. Witosa wzdłuż ul. Langiewicza, ul. Zofii Chrzanowskiej, ul. Bulwarowej w Rzeszowie do rzeki Wisłok. Wybudowany kanał ma długość 2 184,5 m i średnicę 2400 mm. Wylot wykonany został w technologii żelbetowej w okresie niskich stanów rzeki Wisłok, z zabezpieczeniem poprzez uprzednie wykonanie ścianek szczelnych, zabezpieczających front robót przed zalaniem wodą z rzeki Wisłok. Dodatkowo wykonano umocnienie brzegu rzeki Wisłok według warunków technicznych wydanych przez zarządcę rzek. W rejonie wylotu na długości 15m zaprojektowano odbudowę narzutu kamiennego, natomiast na długości 5m umocnienie dna materacem faszynowo-kamiennym.

Wybudowany kanał ulgi umożliwia zabezpieczenie przed zalewaniem terenów położonych w niecce terenowej w rejonie objętym zasięgiem projektu (Al. W. Witosa, ul. Langiewicza, ul. Zofii Chrzanowskiej, ul. Bulwarowa). Realizacja inwestycji związana jest z poprawą wyposażenia zlewni potoku Mikośka w infrastrukturę przeciwpowodziową, co znacząco przyczynia się do likwidacji zagrożenia powodziowego. Nowopowstała infrastruktura przeciwpowodziowa przyczynia się również do poprawy stanu środowiska naturalnego miasta Rzeszowa, jak i aktywności społeczno – gospodarczej terenów zlokalizowanych w bezpośrednim otoczeniu terenów zalewowych. Realizacja projektu przyczynia się do zwrócenia uwagi potencjalnych inwestorów na tereny zalewowe dotychczas uznawane za mało atrakcyjne pod względem inwestycyjnym. Na obszarze o powierzchni 60 ha objętym zasięgiem oddziaływaniem projektu znajduje się 120 gospodarstw domowych, swoją siedzibę mają przedsiębiorstwa, obiekty infrastruktury technicznej oraz obiekty użyteczności publicznej. Kluczowym wskaźnikiem jest powstanie ochrony przeciwpowodziowej dla 450 osób.

Wartość projektu: 50 678 456 PLN
Kwota dofinansowania: 33 659 185 PLN
Wkład własny: 17 019 271 PLN

Okres realizacji projektu: 12.2007 r. – 06.2010 r.

Kanał ulgi
Kanał ulgi