Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF - Aktualności

Uwaga! Zmiana Regulaminu naboru wniosków, w ramach zadania „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” - W ZAKRESIE ZAPISÓW DLA ODBIORCÓW ZBIOROWYCH

Gmina Miasto Rzeszów informuje, iż w dniu 12.05.2020 r. dokonano zmian w Regulaminie naboru wniosków, w tym w załącznikach (wersja 10) - W ZAKRESIE ZAPISÓW DLA ODBIORCÓW ZBIOROWYCH ORAZ DOSTOSOWANIA ZAPISÓW DLA OBDIORCÓW INDYWIDUALNYCH

  1. Doprecyzowano, że w przypadku kondensacyjnych kotłów gazowych zasilanych gazem płynnym (LPG) przez przyłącz rozumie się wykonanie zbiornika paliwa na terenie posesji i doprowadzenie instalacji gazowej do głównego zaworu odcinającego na budynku. W ślad za tą zmianą dokonano korekty Załącznika nr 7 – Oświadczenie o wykonaniu przyłącza.
  2. Ponadto, Załącznik nr 7 – Oświadczenie o wykonaniu przyłącza uzupełniono o zapis, że termin wykonania przyłącza gazowego może zostać indywidualnie uzgodniony z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie, który uzależniony będzie od tempa wyboru Wykonawcy i harmonogramu prac.
  3. Wprowadzono dodatkowe dobrowolne oświadczenie dla odbiorców indywidualnych, którzy w związku z obowiązkowym wyborem dla gazowych kotłów kondensacyjnych wykonania wewnętrznej instalacji gazowej, opracowania projektu budowlano-wykonawczego wewnętrznej instalacji gazowej, zestawu wkładów kominowych, deklarują posiadanie ww. elementów instalacji.
  4. Tabela w Części I, pkt. 4 Regulaminu, w zakresie inwestycji dla odbiorców zbiorowych, została skrócona poprzez odwołanie się do Załącznika nr 5 do Regulaminu – Katalog urządzeń i inwestycji
  5. W Części II Regulaminu – Warunki uczestnictwa w projekcie doprecyzowano szczegółowe warunki udziału w projekcie odbiorców zbiorowych (pkt. 13-21). W ślad za tym, dostosowano Załącznik nr 5 – Katalog urządzeń i inwestycji i Załącznik 2.2 Weryfikacja techniczna_odbiorcy zbirowi.

Aktualna wersja dokumentów jest dostępna na stronie https://rof.org.pl/dokumenty/.

UWAGA: Termin naboru wniosków - OBECNIE WSTRZYMANY DO 22 MAJA 2020r. - po jego wznowieniu zostanie wydłużony, a informacja w tym zakresie przekazana zostanie za pomocą strony internetowej.

Kotły 2019 1 ver2
Kotły 2019 1 ver2