Aktualności

Informacja o możliwości skorzystania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Informujemy o możliwości skorzystania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na wspieranie pracodawców oraz osób niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji zawodowej.

Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby z niepełnosprawnością – o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej może ubiegać się podmiot posiadający status pracodawcy, który - na okres 36 miesięcy -  zatrudni osobę niepełnosprawną zameldowaną na terenie Rzeszowa, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako bezrobotna albo poszukująca pracy, niepozostająca w zatrudnieniu.

Pracodawca może ubiegać się o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy do wysokości równoważnej piętnastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Środki na podjęcie działalności gospodarczej – o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej może ubiegać się osoba niepełnosprawna zamieszkała i zameldowana na terenie Rzeszowa, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako bezrobotna albo poszukująca pracy, niepozostająca w zatrudnieniu.

Maksymalna wysokość środków, to:

- w przypadku zobowiązania się do prowadzenia działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy – nie więcej niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia,

- w przypadku zobowiązania się do prowadzenia działalności przez okres co najmniej 24 miesięcy – nie więcej niż piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia,

Szczegółowe informacje

Usługi lub instrumenty określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - zadanie realizowane za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może korzystać na zasadach takich jak bezrobotni z usług lub instrumentów określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, m.in.: szkolenia, staże, prace interwencyjne, przygotowanie zawodowe dorosłych.

Szczegółowe informacje

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych