Wydział - wzór

Urząd Miasta Rzeszów

Nazwa wydziału

Data opracowania

2019-01-01

1. Siedziba
Opis
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Opis
3. Opłaty
Opis
4. Miejsce złożenia dokumentów
Opis
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Opis
6. Tryb odwoławczy
Opis
7. Podstawa prawna

Kieruje i organizuje pracę Wydziału na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta

Rzeszowa (Zarządzenie Nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013 r. ze zm.)

8. Uwagi
Opis
Dane karty usług
Opracował imię i nazwisko data
Sprawdził imię i nazwisko data
Zatwierdził imię i nazwisko data
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty imię i nazwisko data