Rzeszów dla Ukrainy

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2022 roku, pn..: "Całoroczna działalność kulturalna".

Załącznik
do zarządzenia nr VIII/1597/2021
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Prezydent Miasta Rzeszowa
ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2022 roku.

Nazwa zadania i wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania
Nazwa zadania:
„Całoroczna działalność kulturalna”
Na realizację tego zadania Gmina Miasto Rzeszów planuje przeznaczyć łącznie 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych)
Celem tego zadania jest realizacja istotnej dla rozwoju Rzeszowa działalności organizacji pozarządowych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego prowadzonej na rzecz mieszkańców Rzeszowa. W/w działalność może być prowadzona m.in. w formie niepublicznego teatru, galerii sztuki, sceny muzycznej, ośrodka budującego lokalną tożsamość wokół wydarzeń kulturalnych, organizacji stałych wydarzeń promujących sztukę o wysokich walorach artystycznych, niekomercyjnego studia filmowego. Działalność ta ma wzbogacać ofertę kulturalną miasta Rzeszowa oraz promować Rzeszów na terenie całego kraju.
Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji wynosi 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Zasady przyznawania dotacji
1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Na dane zadania oferent może otrzymać dotację tylko z jednej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa. Środki pochodzące z jednostek podległych Miastu (np. instytucje kultury, szkoły) nie mogą stanowić wkładu własnego oferenta.
3.Dotacja może zostać przyznana oferentowi, który złoży prawidłowo wypełnioną ofertę według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
4. Oferta musi być prawidłowo i czytelnie wypełniona, musi zawierać wszystkie wskazane w jej treści informacje.
5. Do oferty zgłaszanej do konkursu należy dołączyć:
1) Statut – może być kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem;
2) aktualny odpis z rejestru innego niż Krajowy Rejestr Sądowy lub wyciąg z ewidencji nieprowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, albo inne dokumenty
3) potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących
4) w przypadku wyboru sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną innego niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta;
5) kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
6. Oferta powinna być złożona w jednym egzemplarzu.
7. Do oferty można dołączyć dokumenty pomocne przy ocenie oferty - pisemne rekomendacje, listy intencyjne, recenzje wydawnicze (w przypadku, gdy przedmiotem oferty jest publikacja) itp.
8. Oferta oraz inne dokumenty wymagające podpisów ze strony podmiotu, powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym rejestrze lub ewidencji oraz w statucie lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji podmiotu:
1) w przypadku, gdy osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny z podaniem pełnionej funkcji;
2) w przypadku złożenia kserokopii, każda strona musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem wraz z czytelnym podpisem osoby/osób upoważnionych do reprezentowania oferenta, każda strona musi być opatrzona także datą potwierdzenia zgodności z oryginałem;
3) terenowe oddziały organizacji (nie posiadające osobowości prawnej) mogą złożyć wniosek wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji (tj. na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez zarząd główny);
4) w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć pełnomocnictwo - wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej (na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) - opłatę w wysokości 17 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Rzeszowa. Do każdej oferty należy załączyć opłacone w kwocie 17 zł pełnomocnictwo.
9. Brak któregokolwiek wymaganego załącznika lub niespełnienie przez którykolwiek z załączników wymogów opisanych powyżej, stanowi przesłankę do odrzucenia oferty ze względów formalnych.
10. Jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
11. Złożenie przez oferenta większej ilości ofert spowoduje, że żadna ze złożonych przez niego ofert nie będzie rozpatrywana.
12. Strony oferty winny być ze sobą połączone np. zszyte, spięte i wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane.
13. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości określonej w ofercie.
14. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji.

Termin realizacji zadania
1. Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
2. Terminy realizacji proponowanych przez oferenta wydarzeń kulturalnych powinny korelować z terminami przedsięwzięć planowanych przez Gminę Miasto Rzeszów w 2022 r.
3. Informacje o planowanych przez Gminę Miasto Rzeszów przedsięwzięciach kulturalnych w 2022 roku można uzyskać w Wydziale Kultury Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa (od 1 stycznia 2022 r. w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego), ul. Rynek 11, tel. 017 8754770.
4. Wykorzystanie dotacji następuje przez zapłatę wymaganych płatności dotyczących realizacji zadania, na które dotacja została udzielona.

Miejsce realizacji zadania
Zadania muszą być realizowane na terenie miasta Rzeszowa.

Warunki realizacji zadania
Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i zgodnie z zawartymi w umowie terminami, przy zastosowaniu i przestrzeganiu następujących warunków:
1) oferent musi prowadzić działalność statutową w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego (oferty nie spełniające tego warunku nie będą rozpatrywane);
2) ww. działalność powinna być określona w odpisie Krajowego Rejestru Sądowego lub innym rejestrze lub ewidencji;
3) oferent winien prowadzić działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego od co najmniej od 01 stycznia 2019 roku.
4) oferent musi posiadać wystarczające środki finansowe własne i wykwalifikowaną kadrę;
5) wymagany wkład finansowy Oferenta (rozumiany jako środki finansowe własne lub środki z innych źródeł) wynosi co najmniej 10% całkowitych kosztów realizacji zadania publicznego;
6) wkład pozafinansowy Oferenta (świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji oraz wkład rzeczowy) może stanowić maksymalnie 10% całkowitych kosztów zadania publicznego;
7) dotacja – dofinansowanie nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów zadania publicznego;
8) dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w wysokości 10 % danej pozycji (dotyczy to zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia wydatku finansowego);
9) środki pochodzące z dotacji mogą być wydatkowane po zawarciu umowy o dotację, będą wypłacane w całości lub w transzach w zależności od kwoty przyznaje dotacji i specyfiki realizowanego zadania. Wypłata kolejnych transz będzie możliwa po zaakceptowaniu sprawozdania częściowego dotyczącego wcześniej wypłaconych transz.
10) uzasadnione koszty finansowe związane z realizacją zadania publicznego, poniesione pomiędzy 1 stycznia 2022, a datą zawarcia umowy, mogą stanowić część innych środków finansowych, pod warunkiem ich uprzedniego uwzględnienia w ofercie realizacji zadania publicznego;
11) w przypadku uzyskania dotacji w wysokości wnioskowanej kwoty, oferent zobowiązany jest do zaangażowania w realizację projektu środków finansowych własnych w kwocie nie mniejszej niż zadeklarowana w ofercie konkursowej;
12) realizator zadania publicznego zobowiązany jest do wykonania tego zadania w sposób określony w ofercie realizacji zadania publicznego oraz aktualizacji oferty, składanych w okresie wykonania zadania;
13) zadania mają być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową w zakresie opisanym w ofercie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami;
14) oferent, który otrzymał dotację zobowiązany jest do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach promocyjnych, a także materiałach prasowych, reklamach dotyczących realizowanego zadania oraz stałych eskpozycjach logo Rzeszów Stolica innowacji, logo Kultura w Rzeszowie z podpisem „Dofinansowano z budżetu Gminy Miasto Rzeszów”, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność;
15) oferent realizujący wydarzenie kulturalne w ramach realizacji zadania publicznego zobowiązany jest do promowania dofinansowanego wydarzenia w mediach społecznościowych (m.in. FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM) oraz do przesyłania krótkich informacji i zdjęć z tych wydarzeń na adres: kancelaria@erzeszow.pl
16) Podmiot realizujący dofinansowane zadanie zobowiązany jest do stosowania przepisów prawnych i wytycznych oraz zaleceń w tym w szczególności:
a) wytycznych sanitarnych obowiązujących w związku z ogłoszonym stanem epidemii na terenie kraju,
b) zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
17) Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują:
a) W zakresie dostępności architektonicznej:
-zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
-instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
-zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
- zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób;
b) W zakresie dostępności cyfrowej - wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;
c) w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
-obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,
-instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,
-zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności - w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
-zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.

Miejsce i termin składania ofert
1. Oferty można składać do dnia 19 stycznia 2022 r.
2. Oferty można składać w wersji papierowej osobiście:
- w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 1 (kancelaria podawcza)
- w sekretariacie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki (od 1 stycznia 2022 r. w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Rynek 11 (I piętro, pokój nr 5)
- w Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa zlokalizowanych w:
a) Galerii handlowej „Nowy Świat”, ul. Krakowska 20,
b) Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall, Al. Kopisto 1,
c) Centrum Handlowym „Plaza Rzeszów”, ul. Rejtana 65,
d) Galerii „Rzeszów”, Al. Piłsudskiego 44,
3. Oferty można przesłać na adres korespondencyjny: Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Rzeszowa).
4. Oferty można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: dotacje.kultura@erzeszow.pl w formie cyfrowego odwzorowania (skan).
5. Oferty można złożyć za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej, z wykorzystaniem platformy e-PUAP:/umrz/SkrytkaESP Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym. Decyduje data nadania widniejąca na Urzędowym Poświadczeniu Odbioru.
6. Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
1. Rozpatrywane będą oferty poprawne.
2. Oferta uznana jest za poprawną gdy:
1) jest zgodna z celami i założeniami konkursu;
2) złożona jest na właściwym formularzu;
3) złożona jest w terminie określonym w ogłoszeniu;
4) zawiera wszystkie obowiązujące załączniki;
5) oferent jest uprawniony do złożenia oferty;
6) oferta oraz inne załączniki wymagające podpisu są podpisane przez osoby uprawnione na każdej stronie;
7) działalność statutowa (nieodpłatna lub odpłatna) oferenta jest zgodna z dziedziną zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu;
8) jest czytelna;
9) jest spójna tzn. istnieje logiczne powiązanie pomiędzy celami zadania, szczegółowym zakresem rzeczowym zadania, opisem poszczególnych planowanych działań, a kosztorysem zadania i oczekiwanymi efektami realizacji;
10) termin realizacji zadania mieści się w ramach czasowych określonych w ogłoszeniu;
11) kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania jest poprawna pod względem formalno-rachunkowym;
12) wnioskowana kwota dotacji jest zgodna z limitami wyznaczonymi w ogłoszeniu w części pn. Rodzaj zadania i wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w 2022 r.;
13) środki z dotacji przeznaczone na realizację zadania, zostaną wydatkowane w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców Rzeszowa, z uwzględnieniem uczniów rzeszowskich jednostek oświatowych, studentów rzeszowskich uczelni i pracowników wszelkich instytucji na terenie miasta Rzeszowa;
14) dołączone są wszystkie wymagane załączniki;
15) zostały wypełnione wszystkie pola oferty;
16) złożone są oświadczenia, o których mowa na ostatniej stronie oferty, poprzez zakreślenie lub wykreślenie i uzupełnienie właściwych pozycji;
17) jest wraz z załącznikami opatrzona datą, pieczątką oferenta i podpisami uprawnionych osób.
3. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.
4. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do złożenia oświadczenia o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie objętym ofertą.
5. Złożone oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie.
6. Prezydent Miasta Rzeszowa w drodze zarządzenia powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.
7. Komisja konkursowa przedstawia Prezydentowi Miasta Rzeszowa opinię w formie protokołu, w terminie nie dłuższym niż 60 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu konkursowym.
8. Prezydent Miasta Rzeszowa przyznaje dotacje w drodze zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią i propozycjami komisji konkursowej, w terminie do 14 dni od przedstawienia mu protokołu z prac komisji.
9. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy, z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.
10. Przy rozpatrywaniu ofert i przyznawaniu dotacji oprócz kryteriów określonych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1) znaczenie dla kultury Miasta Rzeszowa, w tym w szczególności:
a) organizacja imprez;
b) edukacja kulturalna;
c) prowadzenie działań komunikacyjnych na rzecz rzeszowskiej kultury, m.in. spotkania z twórcami i artystami podczas których prezentowany będzie ich dorobek artystyczny;
2) wymiar promocyjny dla Gminy Miasto Rzeszów;
3) dotychczasowa współpraca z Gminą Miastem Rzeszów;
4) innowacyjność proponowanego zadania;
5) dokonania i pozycja wnioskodawcy w środowisku lokalnym;
6) korelacja terminów proponowanych zadań z kalendarzem imprez Gminy Miasto Rzeszów na 2022 rok;
11. Prezydent Miasta Rzeszowa zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.
12. Prezydent Miasta Rzeszowa może odmówić przyznania dotacji bez podania przyczyny.
13. Od odmowy przyznania dotacji odwołanie nie przysługuje.
14. Ogłoszenie o konkursie oraz wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.rzeszow.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Rzeszowa: Rynek 1 i Rynek 11.

Obowiązki Oferentów oraz zasady rozliczenia zadania.
1. Z Oferentami, których oferta została wybrana w konkursie, Gmina Miasto Rzeszów zawiera pisemne umowy o wsparcie wykonania zadania publicznego. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Ramowy wzór umowy został określony w Załączniku Nr 3 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
2. Oferent może odstąpić od zawarcia umowy. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy oferent powinien powiadomić Prezydenta Miasta Rzeszowa o swojej decyzji w terminie 21 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o wysokości przyznanej dotacji.
3. Oferent decydujący się na zawarcie umowy o wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie niniejszego konkursu powinien przedstawić w wyznaczonym w piśmie terminie zaktualizowany opis poszczególnych działań i harmonogram oraz zaktualizowaną kalkulację działań realizacji zadania publicznego z uwzględnieniem wysokości przyznanej dotacji, jeśli dotyczy, ewentualnie aktualizację oferty z uwzględnieniem przyznanej dotacji.
4. Oferent może być poproszony do osobistego zgłoszenia się do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki (od 1 stycznia 2022 r. w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Rynek 11 w celu uzgodnienia/omówienia szczegółów realizacji zadania oraz warunków umowy wraz z wymogami rozliczenia.
5. Przekazanie środków finansowych następuje po podpisaniu umowy, na rachunek bankowy podmiotu realizującego zadanie publiczne - oferenta. Wypłata kolejnych transz będzie możliwa po zaakceptowaniu sprawozdania częściowego dotyczącego wcześniej wypłaconych transz.
6. Oferent ma obowiązek przedstawić i zrealizować założone w ofercie rezultaty. Przykładowe rezultaty w instrukcji wypełnienia oferty, stanowiącej załącznik do ogłoszenia konkursowego.
7. Nieprzedstawienie dokumentów, o których mowa w ust. 3 traktowane jest jako rezygnacja z przyznanej dotacji na realizację zadania publicznego.
8. Na żadnym etapie realizacji zadania publicznego nie jest dopuszczalne wprowadzanie jakichkolwiek zmian bez pisemnego powiadomienia Prezydenta Miasta Rzeszowa.
9. Oferent realizujący zadanie publiczne nie ma obowiązku posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego (lub subkonta) do obsługi środków pochodzących z dotacji.
10. Oferent musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego oraz jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
11. Wszystkie oryginały dokumentów powinny być wystawione na oferenta i zawierać trwały, czytelny opis wraz z dekretacją księgową.
12. Do sprawozdania nie załącza się oryginałów faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych.
13. Do sprawozdania z wykonania zadania publicznego należy załączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcie rezultatów założonych w ofercie lub jej aktualizacjach oraz dodatkowe materiały, mogące dokumentować działania faktycznie podjęte przy realizacji zadania (np. fotorelacje, listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty prowadzonych ewaluacji), jak również wykaz dowodów księgowych oraz innych dokumentów, na podstawie których określono całkowity koszt realizacji zadania publicznego. Zestawienie powinno uwzględniać co najmniej: rodzaj kosztu, nazwę działania, numer i datę dokumentu, datę sprzedaży, datę zapłaty oraz źródła finansowania (dotacja, wkład własny finansowy, wkład osobowy, wkład rzeczowy, koszty finansowane ze świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania).
14. Wszelkie przedsięwzięcia, których wykonanie podlega rozliczeniu muszą być zgodne z harmonogramem przedłożonym przez podmiot realizujący zadanie publiczne.
15. Oferenci, którzy organizują imprezy na rzeszowskim Rynku zobowiązani są do uzgodnienia planu realizacji wydarzenia z Urzędem Stanu Cywilnego w Rzeszowie.
16. Dotacja z budżetu Gminy Miasto Rzeszów może być przyznana wyłącznie na pokrycie kosztów celowych, bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego, uwzględnionych w kosztorysie zadania publicznego, m.in. na pokrycie:
1) kosztów wynagrodzeń: wykonawców (artystów), osób prowadzących zajęcia, osób zatrudnionych bezpośrednio przy realizacji projektu, z wyłączeniem osób zatrudnionych na etatach w organizacji składającej wniosek;
2) kosztów zakupu usług, materiałów i elementów potrzebnych do realizacji zadania;
3) kosztów wynajmu elementów technicznych (m. in. scena, oświetlenie, nagłośnienie) niezbędnych do wykonania zadania;
4) kosztów eksploatacyjnych: kosztów wynajmu obiektów i pomieszczeń lub ich części bezpośrednio związanej z przygotowaniem zadania;
5) kosztów przygotowania oraz sprzątania terenu i obiektów przed, w trakcie i po realizowanych wydarzeniach;
6) zakupu materiałów biurowych (materiały papiernicze, piśmiennicze, tonery do drukarki, atrament do drukarki, płyty CD, itp.) – w ilości określonej w ofercie i zgodnie z rzeczywistymi potrzebami zadania;
7) usługi poligraficzne i koszty promocyjne służące realizacji zadania;
8) opłat ZAIKS, licencji i innych kosztów wartości niematerialnych i prawnych;
9) zakup praw autorskich niezbędnych do wykonania zadania;
10) cateringu związanego z przygotowaniem wydarzenia;
11) noclegów wykonawców oraz osób zatrudnionych przy realizacji zadania, mieszkających poza Rzeszowem;
12) kosztów przejazdów niezbędnych do wykonania zadania;
13) opłat pocztowych i bankowych poniesionych w związku z realizacją zadania publicznego;
14) kosztów administracyjnych związanych bezpośrednio z realizacją zadania;
15) kosztów wynagrodzeń dotyczących obsługi zadania publicznego tj. kosztów, które są związane z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym (w tym obsługą finansową i prawną projektu opłacane z projektu nie powinny przekraczać 30% całości kosztów realizacji zadania publicznego);
17.Dotacja nie może być wykorzystana na:
1) zadania i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem zakupów celowych i niezbędnych do poprawnej realizacji zadania publicznego, określonych rodzajowo i uzasadnionych rzeczowo w ofercie realizacji zadania publicznego oraz zaakceptowanych w zaktualizowanym kosztorysie zadania publicznego;
2) zakup gruntów;
3) koszty stałe podmiotów, w tym wynagrodzenia osobowe (np. obsługa księgowa, informatyk, obsługa biurowa), utrzymanie i wyposażenie biura (np. opłaty czynszowe, abonamentowe, rachunki telefoniczne, koszty przejazdów, materiały biurowe, opłaty pocztowe oraz komputery, telefony, kserokopiarki, faksy itp.) niezwiązane z wykonaniem zleconego zadania publicznego;
4) podatki, cła, opłaty skarbowe;
5) opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów;
6) nabycie lub dzierżawę gruntów;
7) koszty ryczałtu samochodu prywatnego wykorzystywanego do realizacji projektu;
8) działalność gospodarczą i polityczną;
9) działalność fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub partia polityczna;
10) zakup żywności i napojów, z wyłączeniem celowego zakupu usług gastronomicznych dla uczestników zadania publicznego;
18. Realizacja wszystkich kosztów winna być udokumentowana odpowiednimi dokumentami księgowymi.
19. W kosztorysie zadania należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla realizacji tego zadania. Nie może być w nim uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym:
1) wnioskodawcy, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (dla których podatek VAT jest kosztem) – sporządzają kosztorys w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT);
2) wnioskodawcy, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (w całości lub w części) – sporządzają kosztorys w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).
20. Nie będą kwalifikowane do rozliczeń:
1) faktury wewnętrzne,
2) paragony,
3) bilety komunikacji miejskiej oraz bilety wstępu; w celu rozliczenia tych wydatków należy przedstawić fakturę/rachunek.
21. Niedozwolone jest sfinansowanie lub refundacja całkowita lub częściowa danego wydatku dwa razy ze środków publicznych. Podwójnym finansowaniem jest w szczególności:
1) sfinansowanie lub refundacja tego samego wydatku w ramach dwóch różnych projektów współfinansowanych ze środków budżetu Miasta Rzeszowa, bądź innych środków publicznych wspólnotowych lub krajowych;
2) sfinansowanie lub refundacja kosztów podatku VAT ze środków budżetu Miasta Rzeszowa, a następnie odzyskanie tego podatku ze środków budżetu państwa w oparciu o ustawę o podatku od towarów i usług.
22. Podmiot realizujący zadanie publiczne jest zobowiązany do przechowywania przez okres pięciu lat dokumentów potwierdzających dokonanie wydatków, tak ze środków otrzymanych w ramach dotacji, jak i środków własnych oraz dokumentów potwierdzających pozafinansowy wkład własny podmiotu. Dokumentami tymi są faktury, rachunki, umowy wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty.
23. W przypadku dokonania płatności w formie bezgotówkowej – dokumentem potwierdzającym jest potwierdzenie przelewu bankowego z konta oferenta prowadzonego do obsługi zadania.
24. Innymi środkami finansowymi niż dotacja udzielona na podstawie niniejszego konkursu ofert, są środki finansowe oferenta, inne środki publiczne (np. dotacje udzielone ze środków innych niż budżet Miasta Rzeszowa) oraz świadczenia pieniężne od odbiorców zadania.
25. Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania publicznego pod warunkiem, że oferent/podmiot realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie, jakiego dotyczy zadanie publiczne. Przychody uzyskane z tytułu tych opłat przeznacza się wyłącznie na realizację zleconego zadania publicznego w ramach działalności statutowej oferenta.
26. Wkładem osobowym jest dobrowolna, nieodpłatna praca społeczna członków organizacji i świadczenia wolontariuszy planowana do zaangażowania w realizację wykonywanego zadania publicznego.
27. Wkładem rzeczowym są np. nieruchomości, środki transportu, maszyny i urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony, usługa świadczona na rzecz tej oferty przez inny podmiot (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.) planowana do wykorzystania w realizacji zadania publicznego.
28. W przypadku wyceny wkładu rzeczowego i wkładu osobowego wysokość stawek powinna nie odbiegać od stawek rynkowych.

Informacja o zrealizowanych przez Gminę Miasto Rzeszów w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami
W roku 2020 zostały zrealizowane zadania:
1) inicjatywy kulturalne realizowane w Rzeszowie;
2) zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.);
3) „Koncert Jednego Serca Jednego Ducha”– RBO 2020
4) „Letni piknik rodzinny z kulturą marynistyczną – Rzeszowski Zalew 2020”-RBO 2020
Podpisano 20 umów na łączną kwotę 450.000,00 zł.
W roku 2021 zostały zrealizowane zadania:
1) inicjatywy kulturalne realizowane w Rzeszowie;
2) zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.);
3) „Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2021”– RBO 2021
Podpisano 35 umów na łączną kwotę 605.000,00 zł.

Załączniki:
  • Oferta (248.06 kB)

    załączył:Maciej Magnowski, Redaktor dnia2021-12-29 12:36 Liczba pobrań: 1

  • Oferta (113.19 kB)

    załączył:Maciej Magnowski, Redaktor dnia2021-12-29 12:36 Liczba pobrań: 4