Rzeszów dla Ukrainy

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na 2022 rok

Załącznik
do Zarządzenia nr VIII/1585/2021
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 14 grudnia 2021 r.


na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Prezydent Miasta Rzeszowa
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na 2022 rok.

I. Rodzaj zadań konkursowych i wysokość zaplanowanych środków publicznych.
1. „Wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu” - kwota dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w 2022 r. wynosi - 130 000 zł.
2. „Wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych” - kwota dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w 2022 r. wynosi - 55 000 zł.
3. „Prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym” - kwota dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w 2022 r. wynosi - 50 000 zł.
II. Podmioty uprawnione do złożenia oferty: organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
III. Opis zadań konkursowych:
1. Cel zadania określonego w pkt. I.1 – wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym poprzez organizowanie i prowadzenie zajęć, grup wsparcia, szkoleń, wyjazdów o charakterze integracyjno – rehabilitacyjno – rekreacyjnym.
2. Cel zadania określonego w pkt. I.2 - integracja rodzin ubogich dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami społecznymi, zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i rodzin ze środowisk wymagających wsparcia poprzez organizowanie imprez i spotkań o charakterze okazjonalnym, w których uczestnicy będą mieć możliwość spędzenia czasu w przyjaznych warunkach.
3. Cel zadania określonego w pkt. I.3 - zapobieganie izolacji w życiu osób starszych, wspieranie działań aktywizujących osoby w wieku senioralnym poprzez organizowanie zajęć, grup wsparcia, szkoleń i wydarzeń o charakterze turystyczno - rekreacyjnym, kulturalnym, integracyjnym. Wspieranie działań sprzyjających różnorodnym formom wypoczynku i aktywności seniorów.
IV. Zasady przyznawania dotacji:
1. Dotacja może być przyznana wyłącznie na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym.
2. Wsparcie wykonania zadań następuje z zastosowaniem przepisów:
1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
3. O przyznanie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert może ubiegać się oferent, który spełnia następujące wymogi formalne:
1) jest organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2) jego cele statutowe są zbieżne z zadaniami określonymi w niniejszym ogłoszeniu,
3) złożył poprawną ofertę, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, w terminie określonym w pkt. VI.1 ogłoszenia konkursowego.
4. Dotacja może zostać przyznana oferentowi, który złoży – w terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia – prawidłowo wypełnioną ofertę, sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. W postępowaniu dotyczącym realizacji i rozliczenia zadań publicznych, zleconych do wykonania na podstawie niniejszego ogłoszenia, załączniki nr 3 i 5 do rozporządzenia stosuje się odpowiednio.
5. Dotacja nie może przekraczać 90% całkowitych kosztów zadania.
6. Za kwalifikowane uznane zostaną wydatki niezbędne do realizacji zadań i bezpośrednio związane z ich realizacją, zgodnie z opisem działań w ofercie realizacji zadania, umieszczone w kosztorysie oferty, spełniające wymogi racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z określonych nakładów, faktycznie poniesione i udokumentowane, poparte właściwymi dowodami księgowymi.
7. Dotacja nie może być przeznaczona na cele inwestycyjne. Środki związane z realizacją zadania nie mogą być wykorzystane na: zakup gruntów, zakup alkoholu i wyrobów tytoniowych, środków odurzających, działalność gospodarczą, polityczną oraz religijną, pokrycie mandatów karnych, kar grzywny i itp., pokrycie odsetek za zwłokę oraz pokrycie zobowiązań powstałych poza terminem wskazanym w umowie.
8. Koszt własny rzeczowy jest kosztem niekwalifikowalnym (wkład rzeczowy nie jest wliczany do wkładu własnego).
9. Wynagrodzenie dla koordynatora zadania publicznego, odpowiedzialnego za nadzór nad jego realizacją, nie może przekroczyć 10% całkowitych kosztów zadania.
10. Wynagrodzenie dla osób prowadzących obsługę finansowo-księgową nie może przekroczyć 5% całkowitych kosztów zadania.
11. Dopuszcza się możliwość pobierania opłat od adresatów zadania pod warunkiem prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie, jakiego dotyczy zadanie publiczne. Przychody uzyskiwane z tytułu opłat, przeznacza się na realizację zleconego zadania publicznego.
12. Wymaga się wypełnienia punktu III.6 oferty realizacji zadania publicznego pn.: ,,Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”. W kolumnie pn. ,,Nazwa rezultatu” należy uwzględnić przede wszystkim rezultaty ilościowe. Obowiązkowym rezultatem ilościowym jest liczba beneficjentów zadania, zaś fakultatywnymi rezultatami dodatkowymi np.; liczba spotkań, zajęć, szkoleń, wykładów, wydarzeń, itp. Należy także określić sposób monitorowania osiąganych wskaźników i rezultatów.
13. Akceptacja sprawozdania i rozliczenie dotacji polegać będzie na weryfikacji osiągniętych przez zleceniobiorcę rezultatów oraz weryfikacji zrealizowanych przez zleceniobiorcę działań.
14. Z oferty zajęć, imprez lub innych przedsięwzięć realizowanych na podstawie niniejszego konkursu ofert mogą korzystać mieszkańcy Rzeszowa oraz uczniowie placówek edukacyjnych zlokalizowanych na terenie Rzeszowa.
15. Należy obowiązkowo określić liczbę beneficjentów zadania.
16. Dopuszcza się w trakcie realizacji zadania możliwość dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową, gdy dana pozycja kosztorysu nie wzrosła o więcej niż 10 %. Zmiany do wyżej określonego poziomu nie wymagają pisemnej zgody.
17. Oferent, któremu udzielono dotacji na realizację zadania publicznego będzie zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków.
18. Warunkiem wypłaty dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Gminą-Miastem Rzeszów a podmiotem wyłonionym w drodze konkursu.
V. Termin i warunki realizacji zadań:
1. Termin realizacji zadań ustala się na 2022 rok.
2. Podmiot przyjmujący zlecenie do realizacji zadania w trybie określonym w ogłoszeniu konkursowym zobowiązuje się do wykonania wymienionego zadania z najwyższą starannością w zakresie i na warunkach określonych w umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Zleceniodawca może odmówić zawarcia umowy, odstąpić od jej realizacji bądź odmówić rozliczenia udzielonej dotacji, w przypadku dokonania przez oferenta nieuzasadnionego lub nadmiernego zmniejszenia udziału środków innych niż dotacja, w kosztach wykonania zadania publicznego:
1) przez nieuzasadnione zmniejszenie należy rozumieć wykazanie na etapie składania oferty realizacji zadania publicznego zawyżonych kosztów wydatków niezbędnych do wykonania tego zadania a następnie zmianę tych kosztów bez jednoczesnej zmiany zakresu rzeczowego zadania,
2) przez nadmierne zmniejszenie należy rozumieć taką zmianę zakresu finansowego zadania publicznego, która powoduje zmniejszenie liczby beneficjentów zadania bądź zakresu i liczby podejmowanych działań – w sposób niewspółmierny do proporcji, pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji.
4. W przypadku przyznania dotacji w niższej wysokości niż wnioskowana, oferent decydujący się na zawarcie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego powinien przedstawić korektę syntetycznego opisu zadania, planu i harmonogramu działań, opisu zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego oraz dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego i kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego. W zaktualizowanym planie i harmonogramie działań należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań tj. dzień, miesiąc i rok. Zmiana zakresu zadania nie może naruszać istoty zadania przedstawionego w ofercie.
5. Nieprzedstawienie dokumentów, o których mowa w pkt. 4 w terminie podanym w piśmie informującym o przyznaniu dotacji jest równoznaczne z odstąpieniem od podpisania umowy o dotację.
6. W przypadku wyboru oferty, oferent jest zobowiązany do zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami na zasadach określonych umową o realizacji zadania publicznego.
7. Ustala się maksymalne stawki wynagrodzeń pokrytych z dotacji:
1) prowadzący zajęcia wychowawcze – 25 zł brutto za jednostkę szkoleniową (minimum 45 min),
2) prowadzący terapie, szkolenia, wykłady – 60 zł brutto za jednostkę szkoleniową (minimum 45 min),
3) inne czynności związane z wykonaniem zadania – indywidualnie, w oparciu o stawki zaakceptowane w kosztorysie.
8. Ustala się maksymalne stawki dla wolontariuszy lub członków podmiotu realizującego zadanie publiczne, przyjęte do rozliczenia wykonania zadania, jako pozafinansowy wkład własny:
1) prowadzący zajęcia wychowawcze – 25 zł brutto za jednostkę szkoleniową (minimum 45 min.),
2) prowadzący terapie, szkolenia, wykłady – 60 zł brutto za jednostkę szkoleniową (minimum 45 min.),
3) inne czynności związane z wykonaniem zadania – indywidualnie, w oparciu o stawki zaakceptowane w kosztorysie.
9. W zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, Oferent postępuje zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie danych).
10. W przypadku, gdy oferent przekazuje dane osobowe osób fizycznych w celu ubiegania się o realizację zadania publicznego w niniejszym otwartym konkursie ofert, oferent zobowiązany jest wypełnić wobec tych osób obowiązki informacyjne z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
11. W celu minimalizacji możliwości wystąpienia bądź rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w związku z realizacją zadania Oferent zobowiązany jest do przestrzegania reżimu sanitarnego, stosowania środków ochrony indywidualnej, przestrzegania zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz bezwzględnego przestrzegania procedur i zaleceń wydawanych przez odpowiednie służby i organy państwa.
12. Zleceniobiorca zobowiązuje się zabezpieczyć środki ochrony osobistej pracownikom zatrudnionym w związku z realizacją zadania.
VI. Termin składania ofert:
1. Oferty należy składać w formie pisemnej, osobiście lub listownie, za pośrednictwem poczty, kuriera, itp.: wysyłając w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta, z dopiskiem: „Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rok 2022 - (należy wpisać rodzaj zadania, pkt I ogłoszenia konkursowego)”, zgodnie z formularzem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Jagiellońska 26. Za datę wpływu oferty do sekretariatu MOPS uznaje się złożenie oferty w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
2. Oferty, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie po terminie, o którym mowa w pkt VI.1 nie będą brane pod uwagę w konkursie (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu MOPS w Rzeszowie).
3. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione, złożone po terminie bądź w wersji elektronicznej, nie będą rozpatrywane.
4. Oferta realizacji zadania publicznego musi zawierać wskazane w jej treści informacje, w szczególności:
1) podstawowe informacje o złożonej ofercie, określenie rodzaju zadania,
2) dane oferenta, w tym numer rachunku bankowego oferenta,
3) termin i miejsce realizacji zadnia publicznego,
4) opis zadania publicznego proponowanego do realizacji,
5) opis zakładanych rezultatów realizacji zadania,
6) dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego, pkt. III 6 oferty,
7) plan i harmonogram zaplanowanych działań,
8) informację o wcześniejszej działalności oferenta, w zakresie którego dotyczy zadanie,
9) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania. W rubryce Zasoby kadrowe należy ująć wykaz wszystkich stanowisk z wyszczególnieniem kwalifikacji osób, przy udziale których Oferent będzie realizował zadanie,
10) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
11) wypełnione wszystkie pola w formularzu (w przypadku, gdy informacja wymagana w danym polu z jakiegokolwiek powodu nie dotyczy oferenta, należy wpisać ,,nie dotyczy” a w miejscach, które wymagają podania wartości liczbowych należy wpisać cyfrę ,,0”),
12) wypełnione (przez dokonanie odpowiednich zakreśleń lub wykreśleń) oświadczenia znajdujące się na końcu oferty,
13) w przypadku pozostawienia pustych pól w ofercie, może ona zostać uznana za niekompletną i odrzucona z przyczyn formalnych.
5. Ponadto do oferty należy dołączyć:
1) aktualny statut oferenta,
2) aktualny odpis z rejestru innego niż Krajowy Rejestr Sądowy lub wyciąg z ewidencji nieprowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, albo inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
3) w przypadku wyboru sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną innego niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
4) kopię umowy lub statutu spółki – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
5) można dołączyć rekomendacje lub opinie o dotychczasowej współpracy.
6. Oferta i załączone do oferty dokumenty powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu zgodnie z zapisami wynikającymi ze statutów, właściwych rejestrów. W przypadku gdy ofertę i załączone dokumenty podpisują inne osoby, niezbędne jest dołączenie pełnomocnictwa wystawionego przez uprawnione osoby. Wymagane jest czytelne podpisanie przez osobę/osoby uprawnione do składania w imieniu oferenta oświadczeń woli, zgodnie z zasadami reprezentacji (tj. podpisane przez osobę/osoby wskazane do reprezentacji w dokumencie rejestrowym lub upoważnionego pełnomocnika w załączonym do oferty pełnomocnictwie lub potwierdzonym za zgodność z oryginałem przez oferenta jego kopii). Za czytelne uważa się podpisy złożone w formie pieczęci imiennej wraz z podpisem odręcznym lub nie budzący wątpliwości co do imienia i nazwiska podpis odręczny. Nie dopuszcza się składania podpisów przy użyciu faksymile.
7. Podmioty ubiegające się o środki finansowe powinny złożyć w terminie poprawnie wypełnioną ofertę, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz posiadać cele statutowe zbieżne z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu konkursowym.
8. Oferent składa ofertę kompletną obejmującą realizację zadania wraz z pełnym kompletem wymaganych dokumentów do oferty. Nie jest dopuszczalne nanoszenie jakichkolwiek zmian/poprawek we wzorze formularza oferty.
9. Po złożeniu oferty nie dopuszcza się możliwości jej poprawiania lub uzupełniania.
VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
1. Wybór ofert odbywać się będzie z uwzględnieniem następujących kryteriów:
1) realnej możliwości realizacji zadania publicznego, zawartości merytorycznej, celowości ofert,
2) przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3) proponowanej jakości wykonania zadania oraz kwalifikacji i doświadczenia osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie,
4) wkładu osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków,
5) prawidłowości i rzetelności realizacji zadań w latach poprzednich,
6) terminowości i sposobu rozliczania realizowanych zadań w latach poprzednich,
7) posiadanego przez oferenta doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju.
2. Oceny merytorycznej ofert spełniających wymogi formalne dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Rzeszowa nie później niż w ciągu 60 dni po upływie terminu składania ofert, określonego w ogłoszeniu konkursowym.
3. Decyzje o udzieleniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta Rzeszowa, po zapoznaniu się z oceną Komisji Konkursowej.
4. Od odmowy przyznania dotacji nie przysługuje odwołanie.
5. Ogłoszenie wyników konkursu zostanie umieszczone:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa,
2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 1,
3) na stronie internetowej: www.erzeszow.pl, www.mopsrzeszow.pl.
VIII. Informacja o realizacji zadania w latach poprzednich:
2020 r.: Zadanie I.1 – 130 000 zł, Zadanie I.2 – 55 000 zł, Zadanie I.3 – 50 000 zł.
2021 r.: Zadanie I.1 – 130 000 zł, Zadanie I.2 – 55 000 zł, Zadanie I.3 – 50 000 zł.
IX. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z poniższą informacją.
Administrator danych osobowych
W zakresie rejestracji wpływających ofert i ich analizy pod względem formalnym Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą ul. Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów, tel. 17 853-39-27, 17 853-57-53, 17 853-51-33, sekretariat@mopsrzeszow.pl.
Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez e-mail: iod@mopsrzeszow.pl lub listownie na adres Administratora.
W zakresie prac komisji konkursowej, merytorycznej oceny ofert a także podjęcia decyzji o rozstrzygnięciu konkursu i wyłonieniu ofert Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, tel. 17 788-99-00, e-mail: umrz@erzeszow.pl
Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez e-mail: iod@erzeszow.pl lub listownie na adres Administratora.
Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO1 w celu związanym z przeprowadzeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej. Konkurs jest przeprowadzany w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Odbiorcy danych
Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami Państwa danych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 5 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postepowania konkursowego, a następnie zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwizacyjnymi (wyrażonymi w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy).
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
2. Prawo do sprostowania2 (poprawiania) swoich danych.
3. Prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
5. Prawo do wniesienia skargi do PUODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert, oceny ofert i wyboru podmiotu, z którym zostanie podpisana umowa.
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.).
2 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku otwartego konkursu ofert.

Załączniki:
  • Oferta (248.06 kB)

    załączył:Maciej Magnowski, Redaktor dnia2021-12-15 14:08 Liczba pobrań: 2

  • Oferta (113.19 kB)

    załączył:Maciej Magnowski, Redaktor dnia2021-12-15 14:08 Liczba pobrań: 3