Rzeszów dla Ukrainy

Otwarty konkurs ofert na realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na 2022 rok pn.: „Zapewnienie wsparcia osobom będącym w kryzysie bezdomności poprzez wprowadzenie usług streetworkera wraz z pakietem usług socjalnych i medycznych”.

Załącznik
do Zarządzenia nr VIII/1574/2021
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 3 grudnia 2021 r.

na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Rzeszowa
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na rok 2022.

I. Rodzaj zadania i wysokość dotacji:
1. „Zapewnienie wsparcia osobom będącym w kryzysie bezdomności poprzez wprowadzenie usług streetworkera wraz z pakietem usług socjalnych i medycznych”.
2. Podmioty uprawnione do złożenia oferty: organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia.
4. Na realizację zadania w 2022 r. przeznacza się kwotę 130 000 zł.
5. Wysokość dotacji może ulec zmianie w przypadku ustalenia w budżecie Miasta Rzeszowa innej kwoty na powyższe zadanie.
6. Cel zadania: udzielanie pomocy i wsparcia osobom bezdomnym przebywającym w przestrzeni publicznej oraz na obszarach niemieszkalnych Miasta Rzeszowa.
7. Adresaci zadania: osoby wykluczone społecznie w sytuacji bezdomności ulicznej, przebywające w przestrzeni publicznej i miejscach niemieszkalnych na terenie Miasta Rzeszowa np. ogródki działkowe, garaże, pustostany, ulice, klatki schodowe, centra handlowe, parkingi, opuszczone samochody.
II. Opis zadania:
1. W ramach realizacji zadania oczekiwane są działania mające na celu:
1) streetworking:
a) bezpośrednie docieranie do osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej oraz na obszarach niemieszkalnych Miasta Rzeszowa poprzez organizację patroli streetworkerskich,
b) prowadzenie wśród bezdomnych działań edukacyjno – informacyjnych dotyczących negatywnych skutków nadużywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
c) informowanie o miejscach/placówkach i formach udzielania pomocy osobom doświadczającym bezdomności,
d) uświadamianie możliwości uzyskania pomocy i motywowanie do podjęcia działań w celu wyjścia z bezdomności,
e) współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ze Strażą Miejską w Rzeszowie, Policją,
f) asystowanie w kontaktach z instytucjami (np. podmiotami prowadzącymi placówki udzielającymi tymczasowego schronienia, Urzędem Pracy, ośrodkiem pomocy społecznej lub podmiotami ochrony zdrowia),
g) systematyczny monitoring przestrzeni i miejsc niemieszkalnych przez zespół streetworkerów,
2) redukcja szkód zdrowotnych i psychicznych wśród osób w sytuacji bezdomności polegająca na możliwości skorzystania z pakietu usług:
a) socjalnych: posiłek, odzież, obuwie, koce, śpiwory,
b) medycznych: konsultacji z lekarzem/ratownikiem medycznym, podstawowych środków higienicznych/opatrunkowych,
c) podejmowanie działań interwencyjnych wobec osób bezdomnych, których stan zdrowia zagraża bezpośrednio zdrowiu i życiu,
3) oferent zobowiązany jest przedstawić w ofercie, a następnie prowadzić program streetworkerski zawierający m.in. koncepcję pracy z osobami bezdomnymi z opisem planowanych form i metod pracy, w tym diagnozowania sytuacji osoby bezdomnej, indywidualne plany wsparcia oraz wzory dokumentacji prowadzonej w ramach programu w szczególności miesięczne harmonogramy pracy patroli streetwokerskich, kartę pracy z osobą bezdomną.
III. Zasady przyznawania dotacji:
1. Dotacja zostanie przyznana na wsparcie realizacji zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym, przy czym wkład własny oferenta powinien wynosić nie mniej niż 10% ogólnych kosztów realizacji zadania.
2. Wsparcie wykonania zadania następuje w szczególności z zastosowaniem przepisów:
a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b) ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej,
c) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
3. Przekazanie środków finansowych następuje po podpisaniu umowy pomiędzy Gminą –Miasto Rzeszów a podmiotem wyłonionym w drodze konkursu, na rachunek bankowy podmiotu realizującego zadanie publiczne, w terminie określonym w umowie o dotację.
4. Za kwalifikowane uznane zostaną wydatki niezbędne do realizacji zadania i bezpośrednio związane z jego realizacją, zgodnie z opisem działań w ofercie realizacji zadania, umieszczone w kosztorysie oferty, spełniające wymogi racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów, faktycznie poniesione i udokumentowane, poparte właściwymi dowodami księgowymi.
5. Dotacja nie może być przeznaczona na cele inwestycyjne. Środki związane z realizacją zadania nie mogą być wykorzystane na: zakup gruntów, zakup alkoholu i wyrobów tytoniowych, środków odurzających, działalność gospodarczą, polityczną oraz religijną, pokrycie mandatów karnych, kar grzywny i in., pokrycie odsetek za zwłokę oraz pokrycie zobowiązań powstałych poza terminem wskazanym w umowie.
6. W przypadku przyznania dotacji w niższej wysokości niż wnioskowana, oferent decydujący się na zawarcie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego powinien przedstawić korektę syntetycznego opisu zadania, opis zakładanych rezultatów i planowanych do osiągnięcia wskaźników, planu i harmonogramu realizacji zadania, zestawienia przewidywanych kosztów oraz źródeł finansowania zadania. Zmiana zakresu zadania nie może naruszać istoty zadania przedstawionego w ofercie.
7. Brak przedstawienia zaktualizowanych dokumentów wymienionych w pkt. 6 w terminie podanym w piśmie o przyznaniu dotacji, jest równoznaczny z odstąpieniem od podpisania umowy dotacyjnej.
8. Zleceniodawca może odmówić zawarcia umowy lub odstąpić od jej realizacji, a także odmówić rozliczenia dotacji, w przypadku dokonania przez oferenta nieuzasadnionego lub nadmiernego zmniejszenia udziału środków własnych w całkowitych kosztach wykonania zadania publicznego.
1) przez nieuzasadnione zmniejszenie należy rozumieć wykazanie na etapie składania oferty zawyżonych kosztów działań,
2) przez nadmierne zmniejszenie należy rozumieć taką zmianę zakresu finansowego zadania, która powoduje zmniejszenie liczby beneficjentów zadania lub rodzaju, zakresu i ilości podejmowanych działań, w sposób niewspółmierny do proporcji pomiędzy wnioskową a przyznaną kwotą dotacji.
9. Oferent realizujący zadanie powinien:
1) realizować zadanie na terenie Miasta Rzeszowa,
2) posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, w tym kadrę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
3) posiadać bazę lokalową adekwatną do realizacji zadania,
4) prowadzić dokumentację potwierdzającą zakres i sposób prowadzonej działalności, prowadzić sprawozdawczość zgodnie z przyjętymi wzorami.
10. Oczekiwane rezultaty wymagane w części III oferty pkt. 6 tj. dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego należy wskazać w sposób precyzyjny z możliwością zmierzenia oraz rozliczenia ich osiągnięcia.
11. Wskaźniki zaproponowanych rezultatów powinny być adekwatne do założonych celów zadania oraz realne do osiągnięcia.
12. Akceptacja sprawozdania i rozliczenie dotacji polegać będzie na weryfikacji osiągniętych przez oferenta rezultatów oraz weryfikacji zrealizowanych przez oferenta działań.
IV. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 r.
2. Termin poniesienia wydatków dla środków pochodzących z dotacji ustala się od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r.
3. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację muszą spełniać warunki:
1) złożyć w terminie poprawną ofertę, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) prowadzić działalność w zakresie pomocy społecznej i posiadać cele statutowe zbieżne z zadaniami określonymi w niniejszym ogłoszeniu,
3) posiadać osobowość prawną lub inną podstawę do złożenia ofert, podpisania umowy oraz dysponowania środkami finansowymi i rozliczania zadania.
4. Szczegółowe warunki realizacji zadania publicznego określone w ogłoszeniu konkursowym zostaną zawarte w umowie.
5. Zadanie publiczne winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z ofertą i zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami.
6. Oferent, który otrzymał dotację na realizację zadania publicznego będzie zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego oraz jej opisywania zgodnie z zasadami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
7. Dopuszcza się w trakcie realizacji zadania możliwość dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową, gdy dana pozycja kosztorysu nie wzrosła o więcej niż 10 %. Zmiany do wyżej określonego poziomu nie wymagają pisemnej zgody.
8. Dofinansowanie z dotacji kosztów administracyjnych nie może przekroczyć 15% wartości dotacji.
9. W zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, Oferent postępuje zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie danych).
10. W przypadku gdy oferent przekazuje dane osobowe osób fizycznych w celu ubiegania się o realizację zadania publicznego w niniejszym otwartym konkursie ofert, oferent zobowiązany jest wypełnić wobec tych osób obowiązki informacyjne z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
11. W przypadku wyboru oferty, oferent jest zobowiązany do zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami na zasadach określonych umową o realizacji zadania publicznego.
12. Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną, w trakcie realizacji zadania publicznego Zleceniobiorcy zobowiązani są do zapoznania się i stosowania do aktualnych przepisów i wytycznych dotyczących zapobiegania i rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych oraz współpracy z właściwymi służbami i instytucjami. W okresie obowiązywania stanu epidemii w Polsce, spowodowanym pandemią Covid-19 oferent zapewni kadrze indywidualne środki ochrony osobistej oraz dostosuje zasady realizacji zadania do obowiązujących ograniczeń i wynikających z nich zasad postępowania.
V. Termin i warunki składania ofert:
1. Oferty należy składać w formie pisemnej, osobiście bądź listownie, za pośrednictwem poczty, kuriera, itp. wysyłając w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta, z dopiskiem: „Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rok 2022 – Zapewnienie wsparcia osobom będącym w kryzysie bezdomności poprzez wprowadzenie usług streetworkera wraz z pakietem usług socjalnych i medycznych” zgodnie z formularzem określonym w zał. nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów. Za datę wpływu oferty do sekretariatu MOPS uznaje się złożenie oferty w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
2. Oferty, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie po terminie, o którym mowa w pkt V.1 nie będą brane pod uwagę w konkursie (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu MOPS w Rzeszowie).
3. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione, złożone po terminie bądź w wersji elektronicznej, nie będą rozpatrywane.
4. Oferta realizacji zadania publicznego musi zawierać wskazane w jej treści informacje, w szczególności:
1) termin i miejsce realizacji zadania,
2) dane oferenta, w tym numer rachunku bankowego oferenta,
3) opis zadania publicznego proponowanego do realizacji,
4) opis zakładanych rezultatów realizacji zadania,
5) w punkcie III.6 oferty należy wskazać wypełniając tabelkę, dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego (w ofercie należy określić sposób monitorowania osiąganych powyżej wskaźników oraz rezultatów),
6) plan i harmonogram zaplanowanych działań,
7) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
8) informację o wcześniejszej działalności oferenta w zakresie, którego dotyczy zadanie,
9) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,
10) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,
11) wypełnione wszystkie pola w formularzu (w przypadku, gdy informacja wymagana w danym polu z jakiegokolwiek powodu nie dotyczy oferenta, należy wpisać ,,nie dotyczy” a w miejscach, które wymagają podania wartości liczbowych należy wpisać cyfrę ,,0”),
12) wypełnione (przez dokonanie odpowiednich zakreśleń lub wykreśleń) oświadczenia znajdujące się na końcu oferty,
13) w przypadku pozostawienia pustych pól w ofercie, może ona zostać uznana za niekompletną i odrzucona z przyczyn formalnych.
5. Nie jest dopuszczalne nanoszenie jakichkolwiek zmian/poprawek we wzorze formularza oferty.
6. Po złożeniu oferty nie dopuszcza się możliwości jej poprawiania lub uzupełniania.
7. Ponadto do oferty należy dołączyć:
1) aktualny statut oferenta,
2) aktualny odpis z rejestru innego niż Krajowy Rejestr Sądowy lub wyciąg z ewidencji nieprowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, albo inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
3) w przypadku wyboru sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną innego niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
4) kopię umowy lub statutu spółki – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
5) można dołączyć rekomendacje, opinie.
8. Oferta i wszystkie załączone dokumenty (kserokopie powinny mieć adnotację „za zgodność z oryginałem” wraz z datą i czytelnym podpisem osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta), powinny być ponumerowane, opatrzone datą, pieczęcią organizacji, pieczęcią imienną oraz podpisem osób uprawnionych do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania zobowiązań finansowych (zawierania umów). Jeśli osoba uprawniona nie dysponuje pieczęcią imienną, należy podpisać pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji w organizacji. Za czytelne uważa się podpisy złożone w formie pieczęci imiennej wraz z podpisem odręcznym lub nie budzący wątpliwości co do imienia i nazwiska podpis odręczny. Nie dopuszcza się składania podpisów przy użyciu faksymile.
9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w kwocie określonej w ofercie. Kwota dotacji może być inna niż wnioskowana.
VI. Tryb, kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin wyboru ofert:
1. Oceny formalnej i merytorycznej ofert spełniających wymogi poprawności i kompletności dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.
2. Termin wyboru ofert nastąpi w ciągu 60 dni po upływie terminu składania ofert, określonym w ogłoszeniu konkursowym.
3. Oferty nie spełniające wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu konkursowym w punkcie V.3 zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane podczas oceny merytorycznej.
4. Ocena merytoryczna dokonywana będzie z uwzględnieniem następujących kryteriów:
1) realnej możliwości realizacji zadań publicznych przez oferenta, wartości merytorycznej, celowości oferty,
2) przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, rodzaju i celowości planowanych kosztów,
3) proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie,
4) planowanego wkładu rzeczowego i osobowego w realizację zadań,
5) prawidłowości i rzetelności realizacji zadań w latach poprzednich,
6) terminowości i sposobu rozliczania realizowanych zadań w latach poprzednich,
7) posiadanego doświadczenia przez oferenta w realizacji zadań podobnego rodzaju.
5. Decyzje o udzieleniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta Rzeszowa, po zapoznaniu się z oceną Komisji Konkursowej.
6. Od odmowy przyznania dotacji nie przysługuje odwołanie.
7. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze ofert:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa,
2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 1,
3) na stronie internetowej: www.erzeszow.pl, www.mopsrzeszow.pl.
VII. Informacja o realizacji zadania w latach ubiegłych:
Nie zlecano realizacji zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym.
VIII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z poniższą informacją.
Administrator danych osobowych
W zakresie rejestracji wpływających ofert i ich analizy pod względem formalnym Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą ul. Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów, tel. (17) 853-39-27, (17) 853-57-53, (17) 853-51-33, sekretariat@mopsrzeszow.pl.
Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez e-mail: iod@mopsrzeszow.pl lub listownie na adres Administratora.
W zakresie prac komisji konkursowej, merytorycznej oceny ofert a także podjęcia decyzji o rozstrzygnięciu konkursu i wyłonieniu ofert Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, tel. 1 77 88 99 00, e-mail: umrz@erzeszow.pl.
Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez e-mail: iod@erzeszow.pl lub listownie na adres Administratora.
Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO1 w celu związanym z przeprowadzeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej. Konkurs jest przeprowadzany w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Odbiorcy danych
Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami Państwa danych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 5 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postepowania konkursowego, a następnie zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwizacyjnymi (wyrażonymi w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy).
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
2. Prawo do sprostowania2 (poprawiania) swoich danych.
3. Prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
5. Prawo do wniesienia skargi do PUODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert, oceny ofert i wyboru podmiotu, z którym zostanie podpisana umowa.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.).
2 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku otwartego konkursu ofert.

Załączniki:
  • Oferta (248.06 kB)

    załączył:Maciej Magnowski, Redaktor dnia2021-12-06 11:32 Liczba pobrań: 6

  • Oferta (113.19 kB)

    załączył:Maciej Magnowski, Redaktor dnia2021-12-06 11:32 Liczba pobrań: 5