Rzeszów dla Ukrainy

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na lata 2022-2024 pn.: „Prowadzenie Ośrodka Wsparcia – Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Załącznik
do Zarządzenia nr VIII/1564/2021
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 29 listopada 2021 r.


Ogłoszenie konkursowe

na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Prezydent Miasta Rzeszowa

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej na lata 2022 - 2024.

I. Rodzaj zadania i wysokość dotacji:
„Prowadzenie Ośrodka Wsparcia – Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
1. Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej.
2. W 2022 r. na podstawie projektu uchwały budżetowej, na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości – 201 140 zł.
3. W latach 2023 – 2024 wysokość dotacji zostanie ustalona zgodnie z decyzjami Wojewody. Na realizację zadania w roku 2022 kwota dotacji zostanie ustalona proporcjonalnie do okresu realizacji zadania.
4. Wysokość dotacji może ulec zmianie w zależności od ilości uczestników Klubu Samopomocy oraz decyzji Wojewody.
5. Zadanie polega na prowadzeniu Ośrodka Wsparcia – Klubu Samopomocy dla 27 uczestników z zaburzeniami psychicznymi (udokumentowanymi stosownymi orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności wydawanymi na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniami równoważnymi do wyżej wymienionych) – mieszkańców Miasta Rzeszowa, w którym będą świadczone usługi polegające na nauce, rozwijaniu i podtrzymaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowaniu w życiu społecznym dla osób mających trudności z pełnieniem określonych ról społecznych, mające na celu konkretną poprawę jakości życia uczestników Klubu Samopomocy i ich rodzin. Oferent winien dysponować odpowiednią bazą lokalową (wyposażone pracownie, pomieszczenie świetlicowe – stosownie do prowadzonych w nich zajęć, sanitariaty, zaplecze kuchenne, brak barier architektonicznych).
Zajęcia w Klubie Samopomocy odbywać się będą od poniedziałku do piątku, w dni robocze, co najmniej 6 godzin dziennie.
6. Celem realizacji zadania jest zapewnienie osobom z zaburzeniami zdrowia psychicznego usług wspierająco-aktywizujących w środowisku lokalnym.
II. Podmioty uprawnione do złożenia oferty:
organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność jest zgodna z rodzajem zlecanego zadania.
III. Zasady przyznania dotacji:
1. Dotacja może być przyznana wyłącznie na powierzenie zadania, o którym mowa w Ogłoszeniu konkursowym.
2. Powierzenie wykonania zadania następuje z zastosowaniem przepisów:
1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
3. Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Gminą – Miastem Rzeszów a podmiotem wyłonionym w drodze konkursu.
4. Za kwalifikowane uznane zostaną wydatki niezbędne do realizacji zadania i bezpośrednio związane z jego realizacją, zgodnie z opisem działań w ofercie realizacji zadania, umieszczone w kosztorysie oferty, spełniające wymogi racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z określonych nakładów, faktycznie poniesione i udokumentowane, poparte właściwymi dowodami księgowymi.
5. W punkcie III.6 należy wskazać, wypełniając tabelkę, dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego. W ofercie należy określić sposób monitorowania osiąganych, opisanych powyżej wskaźników oraz rezultatów.
6. Akceptacja sprawozdania i rozliczenie dotacji polegać będzie na weryfikacji osiągniętych przez zleceniobiorcę rezultatów oraz weryfikacji zrealizowanych przez zleceniobiorcę działań.
7. Należy obowiązkowo określić liczbę beneficjentów zadania, którymi mogą być wyłącznie mieszkańcy Miasta Rzeszowa.
8. Dopuszczone przesunięcia pomiędzy pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego w trakcie jego realizacji ustala się na poziomie 10 % danego kosztu.
9. Oferent, któremu udzielono dotacji na realizację zadań publicznych będzie zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków.
10. Środki finansowe na realizację zadania określonego w Ogłoszeniu konkursowym otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
11. O przyznanie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert może ubiegać się oferent, który spełnia następujące wymogi formalne:
1) jest organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2) jego cele statutowe są zbieżne z zadaniami określonymi w niniejszym ogłoszeniu konkursowym,
3) złożył poprawną ofertę, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, w terminie określonym w pkt. V. ust. 1 Ogłoszenia konkursowego.
IV. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2024 roku.
2. Szczegółowe warunki realizacji zadania publicznego określonego w Ogłoszeniu konkursowym zostaną ustalone w umowie.
3. Zadanie publiczne winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z ofertą i zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami.
4. Oferent jest zobowiązany do przechowywania przez okres pięciu lat dokumentów potwierdzających wydatki ze środków otrzymanych w ramach dotacji. Dokumentami potwierdzającymi wydatki finansowe są faktury, rachunki, umowy itp. wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty.
5. Realizator zadania jest zobowiązany do przedstawiania pisemnej informacji o rzeczach zakupionych za środki pochodzące z dotacji w terminie do 31 marca każdego roku, do upływu okresu, o którym mowa w pkt 4, bądź do momentu technicznego zużycia rzeczy, potwierdzonego protokołem likwidacji. Zleceniodawca może, na umotywowany wniosek realizatora zadania publicznego, wyrazić zgodę na zbycie rzeczy przed upływem terminu, o którym mowa wyżej, pod warunkiem przeznaczenia środków pozyskanych ze zbycia rzeczy na realizację celów statutowych.
6. W zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, Oferent postępuje zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
7. W przypadku gdy oferent przekazuje dane osobowe osób fizycznych w celu ubiegania się o realizację zadania publicznego w niniejszym otwartym konkursie ofert, oferent zobowiązany jest wypełnić wobec tych osób obowiązki informacyjne z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
8. Usługi prowadzone w Klubie Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, są bezpłatne.
9. W celu minimalizacji możliwości wystąpienia bądź rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w związku z realizacją zadania Oferent zobowiązany jest do przestrzegania reżimu sanitarnego, stosowania środków ochrony indywidualnej, przestrzegania zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz bezwzględnego przestrzegania procedur i zaleceń wydawanych przez odpowiednie służby i organy państwa.
10. Zleceniobiorca zobowiązuje się zabezpieczyć środki ochrony osobistej pracownikom zatrudnionym w związku z realizacją zadania.
11. Oferent powinien posiadać możliwość realizowania zadań wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość (w przypadku zawieszenia działalności stacjonarnej placówek przez właściwe służby i instytucje).
12. W przypadku wyboru oferty, oferent jest zobowiązany do zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami na zasadach określonych umową o realizacji zadania publicznego, w tym w szczególności dostępności architektonicznej.
V. Termin i warunki składania ofert:
1. Oferty należy składać w formie pisemnej, osobiście bądź listownie, za pośrednictwem poczty, kuriera, itp. wysyłając w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta, z dopiskiem: „Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na lata 2022 - 2024 „Prowadzenie Ośrodka Wsparcia – Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi” zgodnie z formularzem określonym w zał. nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów. Za datę wpływu oferty do sekretariatu MOPS uznaje się złożenie oferty w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
2. Oferty, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie po terminie, o którym mowa w pkt V.1 nie będą brane pod uwagę w konkursie (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu MOPS w Rzeszowie).
3. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione, złożone po terminie bądź w wersji elektronicznej, nie będą rozpatrywane.
4. Oferta realizacji zadania publicznego powinna zawierać w szczególności:
1) termin i miejsce realizacji zadnia publicznego,
2) dane oferenta, w tym numer rachunku bankowego oferenta,
3) opis zadania publicznego proponowanego do realizacji,
4) opis zakładanych rezultatów realizacji zadania,
5) dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego,
6) plan i harmonogram zaplanowanych działań,
7) informację o wcześniejszej działalności oferenta, w zakresie którego dotyczy zadanie, informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania. W rubryce Zasoby kadrowe należy ująć wykaz wszystkich stanowisk z wyszczególnieniem kwalifikacji i doświadczenia osób, przy udziale których Oferent będzie realizował zadanie,
8) opis dysponowanego lokalu i zaplecza technicznego,
9) informację, czy lokal, w którym ma być prowadzony klub samopomocy, spełnia warunki BHP i PPOŻ,
10) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
11) deklarację o niepobieraniu świadczeń pieniężnych od uczestników zadania,
12) wypełnione wszystkie pola w formularzu (w przypadku, gdy informacja wymagana w danym polu z jakiegokolwiek powodu nie dotyczy oferenta, należy wpisać ,,nie dotyczy” a w miejscach, które wymagają podania wartości liczbowych należy wpisać cyfrę ,,0”),
13) wypełnione (przez dokonanie odpowiednich zakreśleń lub wykreśleń) oświadczenia znajdujące się na końcu oferty,
14) w przypadku pozostawienia pustych pól w ofercie, może ona zostać uznana za niekompletną i odrzucona z przyczyn formalnych.
5. Ponadto do oferty należy dołączyć:
1) aktualny statut oferenta,
2) aktualny odpis z rejestru innego niż Krajowy Rejestr Sądowy lub wyciąg z ewidencji nieprowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, albo inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
3) w przypadku wyboru sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną innego niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
4) kopię umowy lub statutu spółki – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
5) statut lub inny dokument powołujący do życia placówkę wsparcia dziennego,
6) regulamin organizacyjny placówki klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
7) harmonogram i plan pracy klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
8) można dołączyć rekomendacje lub opinie o dotychczasowej współpracy.
6. Oferta i wszystkie załączone dokumenty (kserokopie powinny mieć adnotację „za zgodność z oryginałem” wraz z datą i czytelnym podpisem osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta), powinny być ponumerowane, opatrzone datą, pieczęcią organizacji, pieczęcią imienną oraz podpisem osób uprawnionych do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania zobowiązań finansowych (zawierania umów). Jeśli osoba uprawniona nie dysponuje pieczęcią imienną, należy podpisać pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji w organizacji. Za czytelne uważa się podpisy złożone w formie pieczęci imiennej wraz z podpisem odręcznym lub nie budzący wątpliwości co do imienia i nazwiska podpis odręczny. Nie dopuszcza się składania podpisów przy użyciu faksymile.
7. Podmioty ubiegające się o środki finansowe powinny złożyć w terminie poprawnie wypełnioną ofertę, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz posiadać cele statutowe zbieżne z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu konkursowym.
8. Oferent składa ofertę kompletną obejmującą realizację zadania wraz z pełnym kompletem wymaganych dokumentów do oferty. Nie jest dopuszczalne nanoszenie jakichkolwiek zmian/poprawek we wzorze formularza oferty.
9. Po złożeniu oferty nie dopuszcza się możliwości jej poprawiania lub uzupełniania.
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
1. Wybór ofert odbywać się będzie z uwzględnieniem następujących kryteriów:
1) realnej możliwości realizacji zadania publicznego, zawartości merytorycznej, celowości oferty,
2) przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu
do zakresu rzeczowego zadania,
3) proponowanej jakości wykonania zadania oraz kwalifikacji i doświadczenia osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie,
4) prawidłowości i rzetelności realizacji zadań w latach poprzednich oraz rozliczania pozyskanych środków finansowych,
5) posiadanego doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju (preferowane co najmniej 2 – letnie doświadczenie),
6) w przypadku przedstawienia porównywalnych propozycji realizacji zadania publicznego, pierwszeństwo będą mieli oferenci posiadający siedzibę w Rzeszowie.
2. Oceny merytorycznej ofert spełniających wymogi formalne dokonuje komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, nie później niż w ciągu 30 dni po upływie terminu składania ofert, określonego w ogłoszeniu konkursowym.
3. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta Rzeszowa, po zapoznaniu się z oceną komisji konkursowej.
4. Od odmowy przyznania dotacji nie przysługuje odwołanie.
5. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze ofert:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa,
2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 1,
3) na stronie internetowej: www.erzeszow.pl, www.mopsrzeszow.pl.
VII. Informacja o realizacji zadania w latach poprzednich:
2020 r. - 218 039,00 zł dla 27 uczestników,
2021 r. - 184 294,09 zł dla 27 uczestników.
VIII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z poniższą informacją.
Administrator danych osobowych
W zakresie rejestracji wpływających ofert i ich analizy pod względem formalnym Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą ul. Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów, tel. (17) 853-39-27, (17) 853-57-53, (17) 853-51-33, sekretariat@mopsrzeszow.pl
Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez e-mail: iod@mopsrzeszow.pl lub listownie na adres Administratora.
W zakresie prac komisji konkursowej, merytorycznej oceny ofert a także podjęcia decyzji o rozstrzygnięciu konkursu i wyłonieniu ofert Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, tel. (17) 788-99-00, e-mail: umrz@erzeszow.pl
Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez e-mail: iod@erzeszow.pl lub listownie na adres Administratora.
Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO1 w celu związanym z przeprowadzeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej. Konkurs jest przeprowadzany w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Odbiorcy danych
Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami Państwa danych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 5 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postepowania konkursowego, a następnie zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwizacyjnymi (wyrażonymi w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy).
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
2. Prawo do sprostowania2 (poprawiania) swoich danych.
3. Prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
5. Prawo do wniesienia skargi do PUODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert, oceny ofert i wyboru podmiotu, z którym zostanie podpisana umowa.
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.).
2 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku otwartego konkursu ofert.

Załączniki: