Rzeszów dla Ukrainy

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na 2022 rok pn.: „Zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych".

Załącznik
do Zarządzenia nr VIII/1563/2021
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 29 listopada 2021 r.

Ogłoszenie konkursowe

na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Rzeszowa
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na 2022 rok.

I. Rodzaj zadania i wysokość dotacji:
„Zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych” - kwota dotacji przeznaczona na wsparcie realizacji zadania na 2022 r. wynosi - 50 000 zł.
II. Podmioty uprawnione do złożenia oferty:
organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
III. Opis zadania konkursowego:
Celem zadania jest zwiększenie dostępności pomocy żywnościowej dla osób zagrożonych ubóstwem i niedożywieniem poprzez pozyskiwanie, magazynowanie oraz redystrybucję żywności, w tym żywności pozyskanej w ramach Programu Operacyjnego Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD.
IV. Zasady przyznawania dotacji:
1. Dotacja może być przyznana wyłącznie na dofinansowanie zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym, przy czym wkład własny oferenta powinien wynosić nie mniej niż 10 % ogólnych kosztów realizacji zadania publicznego.
2. Wsparcie wykonania zadania następuje w szczególności z zastosowaniem przepisów:
1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
3. O przyznanie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert może ubiegać się oferent, który spełnia następujące wymogi formalne:
1) jest organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2) jego cele statutowe są zbieżne z zadaniami określonymi w niniejszym ogłoszeniu,
3) złożył poprawną ofertę, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w terminie określonym w pkt. V.1 Ogłoszenia konkursowego.
4. Za kwalifikowane uznane zostaną wydatki niezbędne do realizacji zadań i bezpośrednio związane z ich realizacją, zgodnie z opisem działań w ofercie realizacji zadania, umieszczone w kosztorysie oferty, spełniające wymogi racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów, faktycznie poniesione i udokumentowane, poparte właściwymi dowodami księgowymi.
5. Koszt własny rzeczowy jest kosztem niekwalifikowalnym (wkład rzeczowy nie jest wliczany do wkładu własnego).
6. Warunkiem wypłaty dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Gminą – Miastem Rzeszów a podmiotem wyłonionym w drodze konkursu.
7. Dotację na realizację zadania określonego w ogłoszeniu konkursowym otrzyma podmiot, o którym mowa w pkt. IV.3, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
8. Obowiązkowo należy określić liczbę beneficjentów zadania, którym będą objęci mieszkańcy Rzeszowa.
9. W punkcie III.6 należy wskazać, wypełniając tabelkę, dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego. W ofercie należy określić sposób monitorowania osiąganych, opisanych powyżej wskaźników oraz rezultatów.
10. Akceptacja sprawozdania i rozliczenie dotacji polegać będzie na weryfikacji osiągniętych przez zleceniobiorcę rezultatów oraz weryfikacji zrealizowanych przez zleceniobiorcę działań.
11. Dopuszczone przesunięcia pomiędzy pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego w trakcie jego realizacji ustala się na poziomie 5% danego kosztu.
12. Dotacja nie może być przeznaczona na cele inwestycyjne.
13. Oferent, któremu udzielono dotacji na realizację zadań publicznych będzie zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków.
V. Termin składania ofert:
1. Oferty należy składać w formie pisemnej, osobiście bądź listownie, za pośrednictwem poczty, kuriera, itp. wysyłając w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta, z dopiskiem: „Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rok 2022 – Zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych” zgodnie z formularzem określonym w zał. nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów. Za datę wpływu oferty do sekretariatu MOPS uznaje się złożenie oferty w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
2. Oferty, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie po terminie, o którym mowa w pkt V.1 nie będą brane pod uwagę w konkursie (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu MOPS w Rzeszowie).
3. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione, złożone po terminie bądź w wersji elektronicznej, nie będą rozpatrywane.
4. Oferta realizacji zadań publicznych powinna zawierać w szczególności:
1) termin i miejsce realizacji zadania,
2) dane oferenta, w tym numer rachunku bankowego oferenta,
3) opis zadania publicznego proponowanego do realizacji,
4) opis zakładanych rezultatów realizacji zadania,
5) w punkcie III.6 oferty należy wskazać wypełniając tabelkę, dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego (w ofercie należy określić sposób monitorowania osiąganych powyżej wskaźników oraz rezultatów),
6) plan i harmonogram zaplanowanych działań,
7) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
8) informację o wcześniejszej działalności oferenta w zakresie, którego dotyczy zadanie,
9) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,
10) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,
11) wypełnione wszystkie pola w formularzu (w przypadku, gdy informacja wymagana w danym polu z jakiegokolwiek powodu nie dotyczy oferenta, należy wpisać ,,nie dotyczy” a w miejscach, które wymagają podania wartości liczbowych należy wpisać cyfrę ,,0”),
12) wypełnione (przez dokonanie odpowiednich zakreśleń lub wykreśleń) oświadczenia znajdujące się na końcu oferty,
13) w przypadku pozostawienia pustych pól w ofercie, może ona zostać uznana za niekompletną i odrzucona z przyczyn formalnych.
5. Ponadto do oferty należy dołączyć:
1) aktualny statut oferenta,
2) w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany,
3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów),
4) kopię umowy lub statutu spółki – w przypadku, gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,,
5) można dołączyć rekomendacje lub opinie o dotychczasowej współpracy.
6. Oferta i wszystkie załączone dokumenty (kserokopie powinny mieć adnotację „za zgodność z oryginałem” wraz z datą i czytelnym podpisem osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta), powinny być ponumerowane, opatrzone datą, pieczęcią organizacji, pieczęcią imienną oraz podpisem osób uprawnionych do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania zobowiązań finansowych (zawierania umów). Jeśli osoba uprawniona nie dysponuje pieczęcią imienną, należy podpisać pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji w organizacji. Za czytelne uważa się podpisy złożone w formie pieczęci imiennej wraz z podpisem odręcznym lub nie budzący wątpliwości co do imienia i nazwiska podpis odręczny. Nie dopuszcza się składania podpisów przy użyciu faksymile.
7. Nie jest dopuszczalne nanoszenie jakichkolwiek zmian/poprawek we wzorze formularza oferty.
8. Po złożeniu oferty nie dopuszcza się możliwości jej poprawiania lub uzupełniania.
VI. Termin i warunki realizacji zadań:
1. Termin realizacji zadania ustala się na 2022 rok.
2. Dotacja może być przyznana wyłącznie na dofinansowanie zadania, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu.
3. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację muszą spełniać następujące warunki:
1) posiadać osobowość prawną lub inną podstawę do złożenia oferty, podpisania umowy oraz dysponowania środkami finansowymi i rozliczania zadania (potwierdzoną stosownymi dokumentami),
2) złożyć w terminie prawidłowo wypełnioną ofertę,
3) posiadać cele statutowe zbieżne z zadaniem określonym w ogłoszeniu konkursowym.
4. W zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, Oferent postępuje zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie danych).
5. W przypadku gdy oferent przekazuje dane osobowe osób fizycznych w celu ubiegania się o realizację zadania publicznego w niniejszym otwartym konkursie ofert, oferent zobowiązany jest wypełnić wobec tych osób obowiązki informacyjne z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
6. Podmiot przyjmujący zlecenie do realizacji zadania w trybie określonym w ogłoszeniu konkursowym zobowiązuje się do wykonania wymienionego zadania w zakresie i na warunkach określonych w umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. W przypadku przyznania dotacji niższej niż wnioskowana, oferent decydujący się na zawarcie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego powinien przedstawić zaktualizowany kosztorys, harmonogram i opis zadania.
8. Szczegółowe warunki realizacji zadań publicznych określonych w ogłoszeniu konkursowym zostaną ustalone w umowie.
9. W celu minimalizacji możliwości wystąpienia bądź rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w związku z realizacją zadania Oferent zobowiązany jest do przestrzegania reżimu sanitarnego, stosowania środków ochrony indywidualnej, przestrzegania zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz bezwzględnego przestrzegania procedur i zaleceń wydawanych przez odpowiednie służby i organy państwa.
10. Zleceniobiorca zobowiązuje się zabezpieczyć środki ochrony osobistej pracownikom zatrudnionym w związku z realizacją zadania.
11. W przypadku wyboru oferty, oferent jest zobowiązany do zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami na zasadach określonych umową o realizacji zadania publicznego, w tym w szczególności dostępności architektonicznej.
VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
1. Wybór ofert odbywać się będzie z uwzględnieniem następujących kryteriów:
1) realnej możliwości realizacji zadania publicznego, zawartości merytorycznej, celowości ofert,
2) przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3) proponowanej jakości wykonania zadania oraz kwalifikacji i doświadczenia osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie,
4) prawidłowości i rzetelności realizacji zadań w latach poprzednich,
5) terminowości i sposobu rozliczania realizowanych zadań w latach poprzednich,
6) posiadanego doświadczenia przez oferenta w realizacji zadań podobnego rodzaju.
2. Oceny merytorycznej ofert spełniających wymogi formalne dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Rzeszowa nie później niż w ciągu 30 dni po upływie terminu składania ofert, określonego w ogłoszeniu konkursowym.
3. Decyzje o udzieleniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta Rzeszowa, po zapoznaniu się z oceną Komisji Konkursowej.
4. Od odmowy przyznania dotacji nie przysługuje odwołanie.
5. Ogłoszenie wyników konkursu zostanie umieszczone w:
1) Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa,
2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 1,
3) na stronie internetowej: www.erzeszow.pl, www.mopsrzeszow.pl.
VIII. Informacja o realizacji zadań w 2020 i 2021 roku:
Zadanie realizowane w 2020 r. - 40 000 zł,
Zadanie realizowane w 2021 r. - 50 000 zł.
IX. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO )
Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z poniższą informacją.

Administrator danych osobowych
W zakresie rejestracji wpływających ofert i ich analizy pod względem formalnym Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą ul. Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów, tel. (17) 853-39-27, (17) 853-57-53, (17) 853-51-33, sekretariat@mopsrzeszow.pl
Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez e-mail: iod@mopsrzeszow.pl lub listownie na adres Administratora.
W zakresie prac komisji konkursowej, merytorycznej oceny ofert a także podjęcia decyzji o rozstrzygnięciu konkursu i wyłonieniu ofert Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, tel. (17) 788-99-00, e-mail: umrz@erzeszow.pl
Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez e-mail: iod@erzeszow.pl lub listownie na adres Administratora.
Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO1 w celu związanym z przeprowadzeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej. Konkurs jest przeprowadzany w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Odbiorcy danych
Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami Państwa danych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 5 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postepowania konkursowego, a następnie zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwizacyjnymi (wyrażonymi w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy).
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
• prawo do sprostowania2 (poprawiania) swoich danych,
• prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
• prawo do wniesienia skargi do PUODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa),
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert, oceny ofert i wyboru podmiotu, z którym zostanie podpisana umowa.

Załączniki:
  • Oferta (248.06 kB)

    załączył:Maciej Magnowski, Redaktor dnia2021-11-29 13:29 Liczba pobrań: 1

  • Oferta (113.19 kB)

    załączył:Maciej Magnowski, Redaktor dnia2021-11-29 13:29 Liczba pobrań: 1