Rzeszów dla Ukrainy

Ogłoszenie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w Komisji konkursowej opiniującej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na wybór operatora projektu w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2021 r. pn. Prowadzenie działań rewitalizacyjnych należących do sfery społecznej procesu rewitalizacji w ramach realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023”

OGŁOSZENIE
PREZYDENT MIASTA RZESZOWA
ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w Komisji konkursowej opiniującej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na wybór operatora projektu w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2021 r. pn. Prowadzenie działań rewitalizacyjnych należących do sfery społecznej procesu rewitalizacji w ramach realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023”.

1. Kandydatami na przedstawicieli organizacji do Komisji konkursowej mogą być członkowie organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie Miasta Rzeszowa oraz osoby wskazane przez te organizacje (nie będące ich członkami).
2. Kandydaci na przedstawicieli organizacji muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
2) nie reprezentują organizacji biorących udział w konkursie;
3) nie podlegają wyłączeniu na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.);
4) mają doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych;
5) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.
3. Kandydatów na przedstawicieli organizacji do Komisji konkursowej zgłasza się na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr VIII/1364/2021 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 17 czerwca 2021 r., dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa, w terminie 7 dni, licząc od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
4. Organizacja może zgłosić jednego kandydata. Dopuszcza się możliwość zgłoszenia wspólnego kandydata przez więcej niż jedną organizację.
5. Pisemne zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli organizacji do Komisji konkursowej należy składać w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Targowa 1, pokój 801 (8. Piętro).
6. Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli organizacji do Komisji konkursowej:
1) niekompletne;
2) złożone w innej formie niż określona w ust. 3;
3) złożone po terminie określonym w ust. 3.

Załączniki: