Rzeszów dla Ukrainy

Otwarty konkurs ofert na wybór operatora projektu w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2021 r. pn. Prowadzenie działań rewitalizacyjnych należących do sfery społecznej procesu rewitalizacji w ramach realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023”

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA
ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór operatora projektu w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2021 r. pn. Prowadzenie działań rewitalizacyjnych należących do sfery społecznej procesu rewitalizacji w ramach realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023”

I. Rodzaj zadania:
Prowadzenie działań rewitalizacyjnych należących do sfery społecznej procesu rewitalizacji w ramach realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023”.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:
60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych)
III. Zasady przyznawania dotacji:
1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.
2. W ramach konkursu, zgodnie z art. 16a ustawy, wyłoniony zostanie operator projektu, którego zadaniem będzie zlecenie w 2021 r. realizatorom projektów wykonanie zadania publicznego, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu (tzw. regranting).
3. Tryb zlecenia realizacji zadania publicznego to powierzenie, zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy.
4. Prezydent Miasta Rzeszowa zastrzega sobie prawo do:
1) odstąpienia od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, bez podania przyczyny, w części lub w całości,
2) dofinansowania więcej niż jednej oferty, dofinansowania jednej oferty lub niedofinansowania żadnej z ofert,
3) zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania.
5. Dotacja może zostać przyznana oferentowi, który złoży prawidłowo uzupełnioną ofertę, sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057). W postępowaniu dotyczącym realizacji i rozliczenia zadań publicznych, zleconych do wykonania na podstawie niniejszego ogłoszenia, załączniki nr 4 i 6 do Rozporządzenia stosuje się odpowiednio.
6. Do udziału w konkursie ofert (oceny merytorycznej) na realizację zadania, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu, dopuszczony zostanie oferent, który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:
1) jest organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,
2) przedmiot działalności statutowej oferenta jest zgodny z założeniami konkursu,
3) zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta,
4) złożył kompletną i prawidłowo wypełnioną ofertę w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.
7. Ofertę uznaje się za kompletną, jeżeli dołączone zostaną następujące załączniki, spełniające kryterium ważności, tj.:
1) aktualny statut oferenta,
2) aktualny odpis z rejestru innego niż Krajowy Rejestr Sądowy lub wyciąg z ewidencji nieprowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, albo inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
3) w przypadku wyboru sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną innego niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
4) kopia umowy lub statutu spółki – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy.
8. Załączniki do oferty złożone w formie kopii uznaje się za ważne, jeżeli każda strona załącznika zostanie potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, każda strona powinna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Dopuszcza się potwierdzenie za zgodność z oryginałem dokumentu lub dokumentów poprzez umieszczenie na jego pierwszej stronie adnotacji „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony … ” oraz jednolite ponumerowanie dokumentu lub dokumentów poprzez naniesienie numerów kolejnych stron pismem odręcznym lub maszynowo.
9. Terenowe oddziały organizacji (nieposiadające osobowości prawnej) mogą złożyć wniosek wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji (tj. na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez zarząd główny).
10. Brak któregokolwiek wymaganego załącznika, w przypadku niemożności potwierdzenia faktów lub stanu prawnego w sposób, o którym mowa w art. 220 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), bądź niespełnienie przez którykolwiek z załączników wymogów ważności, szczegółowo opisanych w pkt III. 8, powoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych.
11. Jeden oferent może złożyć jedną ofertę. Złożenie przez oferenta większej ilości ofert spowoduje, że żadna ze złożonych przez niego ofert nie będzie rozpatrywana.
12. W przypadku pozostawienia pustego pola w składanej ofercie, należy wpisać: „nie dotyczy”. Należy również wypełnić (przez dokonanie odpowiednich zakreśleń lub wykreśleń) oświadczenia znajdujące się na końcu oferty. W przypadku pozostawienia pustych pól w ofercie, może ona zostać uznana za niekompletną i odrzucona z przyczyn formalnych.
13. Ofertę uznaje się za poprawną, gdy:
1) jest zgodna z celami i założeniami konkursu,
2) została złożona na właściwym formularzu,
3) jest złożona w terminie określonym w ogłoszeniu,
4) podmiot jest uprawniony do złożenia oferty,
5) oferta oraz załączniki są podpisane przez osoby uprawnione,
6) przedmiot działalności statutowej oferenta jest zgodny z założeniami konkursu,
7) jest czytelna, tzn. wypełniona została maszynowo, komputerowo lub pismem drukowanym jednolicie w całości,
8) jest spójna, tzn. istnieje logiczne powiązanie pomiędzy celami zadania, szczegółowym zakresem rzeczowym zadania, opisem poszczególnych planowanych działań, a kalkulacją przewidywanych kosztów realizacji zadania i oczekiwanymi efektami realizacji,
9) termin realizacji zadania nie wykracza poza ramy czasowe określone w niniejszym ogłoszeniu,
10) wnioskowana dotacja z budżetu Miasta Rzeszowa nie przekracza 100% kosztów wykonania zadania określonego w składanej ofercie,
11) kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania jest poprawna pod względem formalno- rachunkowym,
12) kosztorys zadania ze względu na rodzaj kosztów uwzględnia sposób kalkulacji kosztów,
13) środki przeznaczone na realizację zadania, zostaną wydatkowane w celu zaspokojenia potrzeb wyłącznie mieszkańców Miasta Rzeszowa.
14. Strony oferty powinny być ze sobą połączone, np. zszyte, spięte (niebindowane), oraz ponumerowane.
15. Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
16. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości określonej w ofercie.
17. Dopuszcza się możliwość wyboru większej niż jeden liczby podmiotów do wykonania zadania.
18. Po upływie terminu składania ofert, złożone oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie.
IV. Terminy i warunki realizacji zadania:
1. Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową, w przedziale czasowym określonym w ofercie oraz jej aktualizacjach, nieprzekraczającym okresu od daty zawarcia umowy do 15 grudnia 2021 r.
2. Do zadań operatora projektu, wybranego w niniejszym konkursie, należeć będzie:
1) opracowanie dokumentacji konkursowej, w tym:
- regulaminu konkursu wyboru realizatorów projektów wraz z procedurą monitoringu,
- wzorów: uproszczonego wniosku o przyznanie dotacji (gdzie opisana będzie idea i szczegóły projektu), umowy pomiędzy operatorem a realizatorem projektu, sprawozdania z realizacji projektów, dokumentu potwierdzającego zawiązanie grupy nieformalnej oraz porozumienia pomiędzy grupą nieformalną a opiekunem;
2) przeprowadzenie konkursu na wybór realizatorów projektów:
- ogłoszenie konkursu,
- zebranie ofert w konkursie, ocena i wybór projektów do realizacji,
- powołanie komisji oceny wniosków oraz stworzenie listy rankingowej dofinansowanych projektów;
- podanie do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie na własnej stronie internetowej, informacji o wyborze realizatorów projektów,
- podpisanie umów na realizację projektów,
- wypłata dotacji na realizację projektów w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia podpisania umowy,
- monitoring merytoryczno-finansowy realizacji projektów,
- rozliczenie realizacji projektów;
3) rozliczenie realizacji całości zadania;
4) przeprowadzenie spotkań informacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców;
5) prowadzenie punktu informacyjno-doradczego dla zainteresowanych w zakresie przygotowania ofert w okresie składania ofert dla realizatorów projektów w okresie ich realizacji;
6) promocja konkursu na każdym etapie jego realizacji, w tym promocja realizowanych projektów.
3. Operator zobowiązany jest do ogłoszenia co najmniej jednego naboru wniosków mającego na celu wybór realizatorów projektów. W przypadku nierozdysponowania wszystkich środków publicznych – do ogłoszenia kolejnego konkursu. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a operatorem.
4. W pracach komisji powołanej przez operatora celem wyboru realizatorów projektów z głosem doradczym bierze udział przedstawiciel Prezydenta Miasta Rzeszowa, przez niego oddelegowany.
5. Oferent zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
6. Wymaga się wypełnienia punktu 6 w części III oferty realizacji zadania publicznego pn.: „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”. W kolumnie pn.: „Nazwa rezultatu” należy uwzględnić przede wszystkim rezultaty ilościowe. Obowiązkowymi rezultatami ilościowymi są: „liczba spotkań informacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców”, „liczba godzin działalności punktu informacyjno-doradczego” oraz „liczba udzielonych dotacji”. Oferent może wskazać dodatkowe, możliwe do osiągnięcia rezultaty, jakie powstaną w wyniku realizacji zadania publicznego, wskazując jednocześnie zakładany poziom ich osiągnięcia oraz sposób monitorowania. Rezultaty muszą być weryfikowalne i mierzalne, miara i skala musi być znana, podobnie jak znane muszą być momenty pomiaru i zapewnione źródła danych.
8. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w wielkościach: zwiększenia kosztów nie więcej niż 15%, zmniejszenia kosztów w dowolnej wysokości. Przy dokonywaniu przesunięć należy uwzględnić zasadę, że środki na pokrycie kosztów realizacji zadania przez Operatora (w tym koszty obsługi i koszty administracyjne) nie mogą być większe niż 25% całkowitej wartości środków przeznaczonych na realizację zadania (środki przeznaczone na realizację projektów muszą stanowić minimum 75% całej kwoty dofinansowania).
V. Warunki oraz zasady zlecania zadań przez operatora:
1. Wybrane do realizacji projekty muszą być spójne z „Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023”, przyjętym Uchwałą Nr XLI/875/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 marca 2017 roku, zaktualizowanym Uchwałą Nr LII/1203/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2017 roku. Dokument dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa pod adresem: https://bip.erzeszow.pl/pl/74-wladze-miasta-akty-prawa-budzet/1966-plany-i-programy/4952-lokalny-program-rewitalizacji-dla-gminy-miasto-rzeszow-do-roku-2023.html
2. Operator zapewnia możliwość udziału w konkursie dotacyjnym organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, ale także grupom nieformalnym, składającym się z minimum trzech osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujących na terenie Rzeszowa, wspólnie realizujących lub chcących realizować działania w sferze pożytku publicznego, posiadającym opiekuna. Opiekunem grupy nieformalnej może być organizacja pozarządowa lub inny podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, która zawarła porozumienie z grupą nieformalną o objęciu jej swoim patronatem.
3. Wnioskodawca będący organizacją pozarządową lub innym podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, może zgłosić w konkursie maksymalnie 5 projektów, przy czym tylko 2 projekty mogą być zgłoszone samodzielnie, do kolejnych konieczne jest objęcie patronatem projektów grup nieformalnych, przy czym w każdym projekcie objętym patronatem wnioskodawca musi nawiązać współpracę z inną grupą nieformalną.
4. Dofinansowaniem mogą zostać objęte wyłącznie projekty społeczne, realizowane na obszarze rewitalizacji, wyznaczonym w „Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023”, tj. na terenie osiedli: Śródmieście, Grota-Roweckiego, Piastów, Pułaskiego, 1000-lecia, Andersa, przy czym na terenie każdego z osiedli musi zostać zrealizowany minimum jeden projekt.
5. Realizowane projekty powinny być skierowane przede wszystkim do mieszkańców obszaru rewitalizacji.
6. Realizowane projekty muszą być spójne z kierunkami działań rewitalizacyjnych w sferze społecznej, wskazanymi w „Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023”, tj.:
1) przeciwdziałanie bezrobociu;
2) przeciwdziałanie ubóstwu;
3) aktywizacja ekonomiczna mieszkańców;
4) wzmocnienie procesu integracji wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej;
5) wspieranie inicjatyw mających na celu wzmocnienie więzi społecznych;
6) rozwój ekonomii społecznej;
7) wdrożenie programów pomocy społecznej, w szczególności dla osób starszych i niepełnosprawnych;
8) rozwój oferty rekreacyjnej, sportowej, edukacyjnej i kulturalnej dla dzieci i młodzieży;
9) aktywizacja społeczna osób starszych;
10) aktywizacja społeczna młodzieży;
11) wsparcie rozwoju kapitału ludzkiego;
12) poprawa stanu zdrowia mieszkańców;
13) poprawa poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego;
14) zachowanie i promocja niematerialnego dziedzictwa kulturalnego.
7. Jeden projekt może być dofinansowany kwotą w maksymalnej wysokości 5 000 zł.
8. Projekt musi być zaplanowany tak, aby jego realizacja była możliwa z zachowaniem wszelkich obowiązujących obostrzeń sanitarnych i epidemiologicznych oraz innych obowiązujących przepisów prawa. W uzasadnionych przypadkach realizacja zadania może odbywać się również z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość, umożliwiających ograniczenie bezpośredniego kontaktu z oraz pomiędzy beneficjentami zadania publicznego.
VI. Termin składania ofert:
1. Oferty należy składać osobiście:
1) w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 1 (kancelaria podawcza);
2) w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Targowa 1, pokój 801;
3) w Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa zlokalizowanych w:
a) Centrum kulturalno-handlowym Millenium Hall, Al. Kopisto 1;
b) Galerii Handlowej "Nowy Świat", ul. Krakowska 20;
c) Centrum Handlowym „Plaza Rzeszów”, ul. Rejtana 65;
d) Galerii „Rzeszów”, al. Piłsudskiego 44;
lub korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
2. Oferta powinna być złożona w kopercie. Na kopercie należy umieścić pieczęć lub nazwę oferenta oraz nazwę zadania zgodną z treścią punktu I. niniejszego ogłoszenia.
3. Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta Rzeszowa po terminie, o którym mowa w pkt VI.1 nie będą brane pod uwagę w konkursie (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Rzeszowa).
VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru oferty:
1. Wyboru ofert dokonuje się na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Prezydent Miasta Rzeszowa zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia, w części lub w całości, otwartego konkursu ofert bez podania przyczyn.
3. Kryteria formalne:
1) ocena, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia na podstawie art. 3 ustawy,
2) ocena, czy oferta została złożona na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, w terminie określonym w pkt VI.1 ogłoszenia konkursowego,
3) ocena, czy oferta została podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących,
4) ocena, czy oferta została prawidłowo wypełniona,
5) ocena, czy proponowana realizacja zadania publicznego mieści się w działalności nieodpłatnej lub odpłatnej oferenta.
4. Kryteria merytoryczne:
1) możliwość realizacji zadania publicznego, tj. przedmiot działalności statutowej oferenta jest zgodny z założeniami konkursu, doświadczenie w prowadzeniu działalności informacyjno-szkoleniowej, doświadczenie we współpracy z innymi organizacjami i grupami nieformalnymi, znajomość potrzeb i problemów mieszkańców obszaru rewitalizacji (m.in. analiza problemu, określenie jego przyczyn, skutków, itp.): 0 – 30 pkt,
2) kalkulacja kosztów, tj. racjonalność kalkulacji kosztów oraz ich zgodność z harmonogramem i opisem zadania oraz sposób i poprawność kalkulacji: 0 – 20 pkt,
3) jakość wykonania zadania publicznego oraz kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne: spójne opracowanie koncepcji realizacji projektu, zawierającej zasady i tryb przeprowadzenia konkursu na realizatorów projektów, w tym jego warunki i kryteria oraz zasad, sposobów monitorowania i oceny projektów zlecanych do realizacji realizatorom projektów, zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego, ich realność oraz sposób monitorowania, zasoby kadrowe wyznaczone do realizacji zadania (kwalifikacje i doświadczenie): 0 – 30 pkt,
4) wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków: 0 – 5 pkt;
5) dotychczasowe doświadczenia oferenta przy realizacji zadań publicznych: 0 – 15 pkt.
5. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Komisja konkursowa może rekomendować Prezydentowi Miasta Rzeszowa udzielenie dotacji w przypadku ofert, które uzyskają co najmniej 70 punktów.
6. Weryfikacja kompletności i poprawności złożonych ofert jest prowadzona w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Rzeszowa.
7. Prezydent Miasta Rzeszowa powołuje, w drodze zarządzenia, Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.
8. Przewodniczący Komisji Konkursowej przedstawia komisji oferty zweryfikowane pod względem formalnym. W przypadku ustalenia, że na konkurs wpłynęły oferty niekompletne lub niepoprawne, Przewodniczący Komisji Konkursowej przekazuje członkom komisji informację w tym zakresie, wraz ze wskazaniem przyczyn odrzucenia ofert.
9. Komisja Konkursowa przedstawia Prezydentowi Miasta Rzeszowa opinię w formie protokołu, do którego załącznikami są zestawienia ofert, co do których:
1) stwierdzono niespełnienie wymogów kompletności i poprawności,
2) uznano brak celowości dofinansowania wykonania zadania,
3) uznano celowość dofinansowania wykonania zadania – wraz z rekomendowanym zakresem rzeczowym i finansowym zadania, w terminie nie dłuższym niż 60 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu konkursowym.
10. Prezydent Miasta Rzeszowa rozstrzyga otwarty konkurs ofert, w terminie 14 dni od przedstawienia mu protokołu z prac Komisji Konkursowej.
11. Prezydent Miasta Rzeszowa może odmówić przyznania dofinansowania w przypadku:
1) powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do wiarygodności danych zawartych w ofercie realizacji zadania publicznego,
2) niezłożenia lub nieterminowego złożenia sprawozdania z wykonania zleconego zadania publicznego w latach poprzednich,
3) nierozliczenia przez oferenta dotacji na realizację zadań publicznych za lata poprzednie.
12. Kwota przyznanego dofinansowania może być niższa od wnioskowanej dotacji.
13. Od odmowy przyznania dofinansowania nie przysługuje odwołanie.
14. Ogłoszenie wyników konkursu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa, na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa: Rynek 1 i Targowa 1 oraz na stronie internetowej www.erzeszow.pl.
VIII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.
Gmina Miasto Rzeszów w roku bieżącym oraz w roku 2020 nie realizowała oraz nie przekazała środków finansowych na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju.

Załączniki: