Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Rzeszowa na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Rzeszowa na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, współpraca Miasta Rzeszowa z organizacjami pozarządowymi w roku 2019 zaplanowana została w uchwalonym przez Radę Miasta Rzeszowa „Programie współpracy Miasta Rzeszowa na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Uchwała określająca treść Programu była poddana konsultacjom, przeprowadzonym w trybie określonym uchwałą Rady Miasta Rzeszowa z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

W Programie określono następujące mierniki efektywności:

 • ilość i struktura organizacji pozarządowych współpracujących z Miastem;
 • liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert;
 • liczba ofert, które wpłynęły od organizacji pozarządowych;
 • liczba umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w ramach środków finansowych przekazanych tym organizacjom przez Prezydenta Miasta Rzeszowa;
 • wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację zadań publicznych;
 • liczba beneficjentów działań zrealizowanych przez organizacje pozarządowe.

 

Ilość i struktura organizacji pozarządowych współpracujących z Miastem

Na podstawie danych pochodzących z Krajowego Rejestru Sądowego, rejestru kościelnych osób prawnych PUW w Rzeszowie oraz rejestrów prowadzonych przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, na terenie Rzeszowa (wg stanu na 31.12.2019 r.) było zarejestrowanych 515 podmiotów, w tym:

 • stowarzyszenia i fundacje, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego: 293,
 • stowarzyszenia kultury fizycznej nieprowadzące działalności gospodarczej wpisane do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa: 82,
 • uczniowskie kluby sportowe wpisane do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa: 56,
 • kościelne osoby prawne, wpisane do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Podkarpackiego: 53,
 • stowarzyszenia zwykłe, wpisane do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa:

Liczba organizacji pozarządowych, podejmujących współpracę finansową z Miastem w 2019 roku, to: 167 podmiotów, w tym:

 • stowarzyszenia wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego oraz stowarzyszenia kultury fizycznej nieprowadzące działalności gospodarczej: 137,
 • fundacje: 25,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego: 5.

Wykaz podmiotów podejmujących współpracę finansową, stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania.

 

Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert

W trakcie 2019 roku Prezydent Miasta Rzeszowa ogłosił 30 otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, w tym 27 konkursów w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 3 konkursy w trybie określonym uchwałą Nr LXV/1216/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Rzeszów.

Liczba ofert, które wpłynęły od organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyły łącznie 645 oferty, w tym 337 ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 308 ofert w odpowiedzi na konkursy dotyczące finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Rzeszów.

Liczba umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w ramach środków finansowych przekazanych tym organizacjom przez Prezydenta Miasta Rzeszowa

Prezydent Miasta Rzeszowa zawarł 395 umów o dotacje, których celem było wsparcie 236 zadań publicznych, w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 159 zadań z zakresu finansowania rozwoju sportu.

Wykaz umów o dotację zawartych w trybach konkursowych, stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację zadań publicznych

Ogólna kwota dotacji, udzielonych w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały LXV/1216/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Rzeszów, wyniosła 9 715 226,30 zł, przy czym kwotę 7 060 666,30 zł przeznaczono na dofinansowanie realizacji zadań w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaś kwotę 2 654 600,00 zł na finansowanie rozwoju sportu w Rzeszowie

Liczba beneficjentów działań zrealizowanych przez organizacje pozarządowe

W sprawozdaniach z realizacji zadań publicznych przedstawionych przez podmioty dotowane, wykazano łącznie 1 604 887 osób, jako beneficjentów działań. Adresatami zadań z zakresu sportu było łącznie 1 380 329 osób, zaś zadań realizowanych na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 224 558 osób.

Nie można wykluczyć, że w przypadku zadań realizowanych wyłącznie na rzecz mieszkańców Rzeszowa, w których zarówno bezpośrednimi, jak i pośrednimi beneficjentami byli mieszkańcy naszego miasta, te same osoby korzystały z różnych ofert podmiotów, realizujących zlecone zadania publiczne.

 

Zakres współpracy finansowej z podziałem na wydziały i jednostki organizacyjne:

Lp.

Nazwa wydziału / jednostki organizacyjnej

Liczba konkursów

Liczba ofert

Liczba umów

Wysokość środków

przekazanych

Liczba beneficjentów zadań

1

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

1

4

4

50 000,00 zł

4 306

2

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

12

30

32

3 971 626,30 zł

9 276

3

Wydział Gospodarki Komunalnej

0

0

1

572 320,00 zł

-

4

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki

6

395

199

3 232 600,00 zł

1 572 729

5

Wydział Zdrowia

11

216

159

1 888 680,00 zł

18 576

 

ŁĄCZNIE

30

645

395

9 715 226,30 zł

1 604 887

 

Współpracę finansową uzupełniają następujące wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa, dokonane w 2019 r. na rzecz podmiotów niedziałających w celu osiągnięcia zysku, a jednocześnie niezaliczonych do sektora finansów publicznych:

 • dotacja celowa dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami: 20 000,00 zł;
 • dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Drabinianka na remont boksu garażowego remizy strażackiej – 16 953,07 zł,
 • dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Drabinianka na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Rzeszowa poprzez zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego – 848 946,00 zł,
 • dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Drabinianka na zakup bramy garażowej wraz z montażem do boksu garażowego remizy strażackiej – 11 300,00 zł,
 • dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Budziwój na zadanie pn. Strażacy w służbie mieszkańcom Rzeszowa – zakup specjalistycznego sprzętu – 439 930,00 zł,
 • dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na zadanie pn. Zakup sprzętu technicznego i wyposażenia – 150 000,00 zł,
 • dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Matysówka na zakup sprzętu i wyposażenia – 99 975,70 zł,
 • dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na zadanie pn. Bezpieczna Słocina – zakup ogólnodostępnego defibrylatora AED oraz sprzętu do zwalczania skutków klęsk żywiołowych – 205 000,00 zł,
 • dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Wilkowyja na zadanie pn. Bezpieczeństwo mieszkańców i miasta – zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego, sprzętu i umundurowania do ratowania życia oraz mienia mieszkańców Rzeszowa – 950 482,13 zł
 • dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej: 134 484,00 zł;
 • dotacja przedmiotowa dla EkoGłog Sp. z o.o w Głogowie Młp. – 31 845,62 zł,
 • dotacja przedmiotowa dla GOKOM Infrastruktura Sp. z o.o w Boguchwale – 404 643,36 zł,
 • dotacja przedmiotowa dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie – 452 610,20 zł
 • dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji – 95 006,91 zł,
 • dotacja celowa dla Diecezji Rzeszowskiej na konserwację dzieł sztuki sakralnej z Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie – 10 432,80 zł,
 • dotacja celowa dla Klasztoru OO. Bernardynów w Rzeszowie na prace konserwatorskie zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie wnętrza Kościoła i Klasztoru OO. Bernardynów – 34 569,80 zł,
 • dotacja celowa dla parafii p.w. Chrystusa Króla w Rzeszowie na prace remontowo-konserwatorskie Domu Parafialnego – 70 000,00 zł

 

Zgodnie z informacjami zawartymi w „Sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Rzeszowa za 2019 r.” – Tabela Nr 17 „Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych”, kwota dotacji udzielonych w ubiegłym roku podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych to 13 675 846,86 zł.

Współpraca Gminy Miasto Rzeszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przybierała w roku ubiegłym również charakter pozafinansowy.

Wśród najczęściej powtarzających się form współpracy pozafinansowej należy wymienić:

 • przekazywanie informacji o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych, ogłaszanych przez instytucje zewnętrzne;
 • pomoc w interpretacji przepisów prawa;
 • pomoc w wypełnianiu wniosków o aplikację środków na realizację określonych zadań;
 • rekomendowanie działalności organizacji pozarządowych;
 • włączanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac komisji konkursowych do opiniowania ofert realizacji zadań publicznych.

 

Ponadto, zgodnie z informacjami przekazanymi przez poszczególne Wydziały oraz Jednostki organizacyjne podejmowano następujące, specyficzne formy współpracy:

 • Wydział Zdrowia opracował „Program współpracy Miasta Rzeszowa na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, ponadto obsługiwał pracę Rzeszowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Rzeszowskiej Rady Seniorów – gremiów o charakterze doradczo-inicjatywnym Prezydenta Miasta Rzeszowa, w których skład wchodzą m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Wydział Pozyskiwania Funduszy zamieszczał na stronie http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/realizowane-projekty/informacje-dla-ngo informacje o konkursach na dofinansowanie projektów organizacji pozarządowych ze środków budżetu państwa i funduszy unijnych, jak również świadczył doradztwo i pomoc merytoryczną dla organizacji pozarządowych w zakresie dotyczącym możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych (spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych w siedzibie Urzędu Miasta, kontakt telefoniczny).
 • Wydział Kultury, Sportu i Turystyki przekazywał informacje o planowanych imprezach kulturalnych, sportowych i turystycznych, m.in. przesyłano kalendarz imprez z przeprowadzano bezpośrednie rozmowy z zainteresowanymi przedstawicielami organizacji pozarządowych. Ponadto zachęcano przedstawicieli organizacji pozarządowych do czynnej współpracy z Gminą Miasto Rzeszów w ramach organizowanych imprez kulturalnych i sportowych
 • Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa udzielał dotacji celowych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz Uchwały nr IV/66/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 20 stycznia 2015 r. z późn. zm.) na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych z wymianą pokryć dachowych, elewacji oraz innych wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Rzeszów. Beneficjentami dofinansowania były podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w tym osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy, jak również jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Ponadto udzielono dotację dla spółki wodnej na podstawie ustawy Prawo wodne oraz Uchwały nr LV/1275/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2018 r. na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz konserwację i renowację rowów melioracyjnych, które Spółka obejmuje swoją działalnością, w tym rowów osób fizycznych oraz będących własnością Gminy Miasto Rzeszów.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa przygotowywał również i rozpowszechniał informacje o możliwości dofinansowania kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych z wymianą pokryć dachowych, elewacji oraz innych wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Rzeszów, których beneficjentami mogły być również organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych.

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie prowadził stałą współpracę, polegającą na bieżącym współdziałaniu i kontaktowaniu się w zależności od pojawiających się potrzeb i problemów, jak również podejmował wspólne działania zmierzające do realizacji konkretnych zadań, udzielał rekomendacji organizacjom w przypadkach składania ofert w innych miejscach, pomagał w interpretacji obowiązujących przepisów prawnych, informował o szkoleniach, konferencjach, tematycznych spotkaniach itp., przekazywał informacje o możliwościach uzyskania środków finansowych u innych grantodawców, jak również pomagał w uzyskiwaniu lokali na preferencyjnych warunkach.
 • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie, ul. Czackiego 2, 35-051 Rzeszów podejmował współpracę z 5 podmiotami, w tym 1 stowarzyszenie, 2 fundacjami oraz 2 innymi podmiotami. W ramach współpracy zawarto 5 umów, dzięki którym pozyskano 52 375,05 zł w formie środków finansowych oraz sprzętu medycznego.
 • Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków podejmowało współpracę z 12 podmiotami, w tym 3 stowarzyszeniami, 3 fundacjami, 5 organizacjami kościelnymi oraz 1 grupą nieformalną.

Z budżetu Miasta Rzeszowa udzielono dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Miasto Rzeszów. O przyznanie dotacji może ubiegać się właściciel lub inny podmiot posiadający tytuł prawny do dysponowania zabytkiem.

W 2019 r. z budżetu Miasta Rzeszowa wydatkowano kwotę w wysokości 115 002,60 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków z terenu Gminy Miasto Rzeszów. W ramach przedstawionej kwoty udzielono trzech dotacji celowych, których beneficjentami były kościelne osoby prawne, tj. Diecezja Rzeszowska, Klasztor OO. Bernardynów w Rzeszowie oraz Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie.

Poniżej przedstawiono kwoty poszczególnych dotacji oraz cel, na który zostały przyznane:

 1. Dotacja celowa dla Diecezji Rzeszowskiej na konserwację dzieł sztuki sakralnej z Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie w wysokości 10 432,80 złotych.
 2. Dotacja celowa dla Klasztoru OO. Bernardynów w Rzeszowie na prace konserwatorskie zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie wnętrza Kościoła i Klasztoru OO. Bernardynów dekoracji malarskiej ścian i sklepień we wnętrzu Bazyliki OO. Bernardynów pw. Wniebowzięcia NMP w wysokości 34 569,80 złotych.
 3. Dotacja celowa dla Parafii pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie na prace remontowo-konserwatorskie Domu Parafialnego w wysokości 70 000 złotych
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie podejmował współpracę z 6 podmiotami, w tym: 3 stowarzyszeniami, 2 fundacjami i 1 stowarzyszeniem kultury fizycznej. W ramach współpracy uzyskano wsparcie amatorskiego ruchu artystycznego dzieci i młodzieży, poprzez dofinasowanie działań MDK przez OPP w zakresie organizacji imprez, letniego i zimowego wypoczynku, wyjazdów zespołów artystycznych MDK na warsztaty, konkursy oraz festiwale krajowe i zagraniczne. Współpraca przy organizowaniu akcji charytatywnych.

Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie podejmował również współpracę z organizacjami pozarządowymi na etapie planowania imprez artystycznych przewidzianych do współorganizacji, jak również przy planowanych akcjach zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży przewidzianych do współorganizacji.

Ponadto, nieodpłatnie udostępniano lokale podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację spotkań związanych z działalnością tych podmiotów. Skala tej współpracy, to 5 udostępnień: organizacja działalności stowarzyszenia – prowadzenie zajęć dla osób niewidzących i niedowidzących, organizacja działalności stowarzyszenia – prowadzenie zajęć dla osób z porażeniem mózgowym, organizacja imprez artystycznych.

Beneficjentami współpracy Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie z organizacjami pozarządowymi było 1410 osób.

 

Rzeszowska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Istotnym elementem lokalnego systemu współpracy jest Rzeszowska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Została ona powołana przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, jako organ konsultacyjny i opiniodawczy z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Zgodnie z przepisami prawa, do kompetencji Rzeszowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy:

 • opiniowanie projektów strategii rozwoju odpowiednio powiatów lub gmin;
 • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym programów współpracy;
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych;
 • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi;
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

 

Rzeszowska Rada Działalności Pożytku Publicznego składa się z przedstawicieli organizacji pozarządowych, reprezentantów Rady Miasta Rzeszowa oraz osób oddelegowanych przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.

 

Załącznik nr 1 - Wykaz podmiotów podejmujących współpracę finansową

 

 • Akademia Karate Tradycyjnego, ul. Podwisłocze 24/75, 35-309 Rzeszów
 • Akademia Piłkarska ZIOMKI Rzeszów, ul. Zimowit 48/1, 35-605 Rzeszów,
 • Akademicki Klub Sportowy, ul. Podpromie 10, 35-051 Rzeszów,
 • Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ul. J. Styki 21, 35-006 Rzeszów,
 • Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „ORŁY RZESZÓW”, ul. Solidarna 14, 35-332 Rzeszów,
 • Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego im. Olgi i Andrzeja Małkowskich, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów,
 • Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy „RESOVIA” , 35-111 Rzeszów,
 • Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+, ul. Millera 14/24, 01-496 Warszawa,
 • Fundacja ARTIS w Rzeszowie, Kraczkowa 417 A, 37-124 Kraczkowa,
 • Fundacja ARTYSTA, ul. Wł. Grabskiego 62A/2, 35-312 Rzeszów,
 • Fundacja Artystyczna „Rozsypaniec”, Cisna 23, 38-608 Cisna,
 • Fundacja „APROBATA”, ul. Bohaterów Westerplatte 3/35, 35-040 Rzeszów,
 • Fundacja „Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon”, ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów,
 • Fundacja ISKIERKA, ul. A. Pługa 1/2, 02-047 Warszawa,
 • Fundacja Jednego Serca Jednego Ducha, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów,
 • Fundacja „Ku wolności”, ul. Marywilska 67 lok. 76, 03-042 Warszawa,
 • Fundacja Medyk dla Zdrowia, ul. Szopena 1, 35-055 Rzeszów,
 • Fundacja „Na rzecz nauki i edukacji – Talenty”, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów,
 • Fundacja Nowe Horyzonty, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa,
 • Fundacja „Potrafię Pomóc”, ul. Cybulskiego 35H, 50-205 Wrocław,
 • Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci, ul. Lwowska 132, 35-301 Rzeszów,
 • Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE”, ul. Hoffmanowej 23, 35-016 Rzeszów,
 • Fundacja Promocji Kultury i Sztuki ARS PRO ARTE, ul. Kordylewskiego 7/12, 31-542 Kraków,
 • Fundacja Słodkie Marzenia, ul. Wrzosowa 64, 35-604 Rzeszów,
 • Fundacja Szansa dla Niewidomych Oddział w Rzeszowie, ul. Rejtana 10/319, 35-310 Rzeszów,
 • Fundacja Szkolnictwa Muzycznego, ul. Piękna 31, 35-242 Rzeszów,
 • Fundacja Rozwoju Umiejętności Społecznych FRUMIS, ul. Sportowa 12/99, 35-111 Rzeszów,
 • Fundacja Rzeszowska, ul. Lenartowicza 10/42, 35-051 Rzeszów,
 • Fundacja TEATR O. de. la, ul. Legionów 11/3 ,35-111 Rzeszów,
 • Fundacja Uszy do Góry, ul. Marszałkowska 9/5, 35-215 Rzeszów,
 • Fundacja Wielkiej Matki, ul. Wyspiańskiego 41D/9, 35-111 Rzeszów,
 • Galicyjskie Towarzystwo Edukacyjne GATE, ul. Reformacka 4, 35-026 Rzeszów,
 • Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara, ul. Witolda 11A,35-302 Rzeszów,
 • Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej, ul. Dębicka 62, 35-503 Rzeszów,
 • Katolickie Stowarzyszenie TABOR, ul. Połonińska 25, 35-082 Rzeszów,
 • Katolickie Towarzystwo Śpiewacze Katedralny Chór Chłopięco-Męski, ul. Sikorskiego 21, 35-304 Rzeszów,
 • Klub Akrobatyki Sportowej w Rzeszowie, ul. Boya Żeleńskiego 12, 35-105 Rzeszów,
 • Klub Futbolu Amerykańskiego Rzeszów ROCKETS, ul. Młocińska 95 lok. 1, 35-506 Rzeszów,
 • Klub Pływacki „SOKÓŁ” Rzeszów, ul. Pułaskiego 13A, 35-011 Rzeszów,
 • Klub Pożarniczy „Strażak”, ul. Mochnackiego 4, 35-064 Rzeszów,
 • Klub Sportowy „BIAŁA” Rzeszów, ul. Białe Wzgórze 8, 35-304 Rzeszów,
 • Klub Sportowy Czarni Rzeszów, ul. Błogosławionej Karoliny 8, 35-505 Rzeszów,
 • Klub Sportowy „GRUNWALD BUDZIWÓJ”, ul. Studzianki 11, 35-317 Rzeszów,
 • Klub Sportowy Ju-Jitsu Karate Rzeszów, ul. Św. Marcina 87, 35-330 Rzeszów,
 • Klub Sportowy „JUNAK”, ul. Paderewskiego 154, 35-328 Rzeszów,
 • Klub Sportowy „KORONA”, ul. Potockiego 9, 35-322 Rzeszów,
 • Klub Sportowy „NAN BEI-TYGRYS”, ul. Prymasa 1000-lecia 2/30, 35-511 Rzeszów,
 • Klub Sportowy OYAMA RZESZÓW, ul. Broniewskiego 24a, 35-206 Rzeszów,
 • Klub Sportowy „Piramida”, ul. Cicha 7/74, 35-326 Rzeszów,
 • Klub Sportowy POLONIA RZESZÓW, ul. Konfederatów Barskich 15, 35-321 Rzeszów,
 • Klub Sportowy „Przybyszówka” w Rzeszowie, ul. Krakowska 102, 35-111 Rzeszów,
 • Klub Sportowy Rzeszów Squash Team, ul. Z. Kozienia 7, 35-328 Rzeszów,
 • Klub Sportowy Rugby Rzeszów, ul Geodetów 1 lok. 11, 35-328 Rzeszów,
 • Klub Sportowy „Ultimate Frisbee Rzeszów”, ul. Nadbrzeżna 7, 35-321 Rzeszów,
 • Klub Sportu „KlubSportu.pl”, ul. Poniatowskiego 13A, 35-026 Rzeszów,
 • Klub Uczelniany Akademicki Związek Sportowy Politechniki Rzeszowskiej, ul. Poznańska 2a, 35-959 Rzeszów,
 • Klub Uczelniany Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Kasprowicza 1, 35-010 Rzeszów,
 • Klub Żeglarski „Hornet”, ul. Skrajna 9, 35-231 Rzeszów,
 • Lekkoatletyczny Klub Sportowy „RESOVIA”, ul. Wyspiańskiego 22, 35-111 Rzeszów,
 • Ludowy Klub Sportowy Zimowit Rzeszów, ul. Zimowit 48/1, 35-605 Rzeszów,
 • Międzyszkolny Klub Sportowy GB Sport, ul. Brydaka 11/22, 35-507 Rzeszów,
 • Międzyszkolny Klub Sportowy V-go Liceum Ogólnokształcącego, ul. Hetmańska 38, 35-045 Rzeszów,
 • Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy, ul. Rejtana 3a, 35-326 Rzeszów,
 • Międzyszkolny Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Międzyszkolny Oddział PTTK, ul. Krasickiego 9, 37-200 Przeworsk,
 • Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy SPARTA RZESZÓW, ul. Starzyńskiego 17, 35-508 Rzeszów,
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Saletyńskiej, ul. Dąbrowskiego 71, 35-036 Rzeszów,
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Huberta, ul. Św. Huberta 124, 35-212 Rzeszów,
 • Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Józefa Kalasancjusza, ul. Lwowska 125, 35-301 Rzeszów,
 • Parafialny Klub Sportowy „CALASANZ”, ul. Lwowska 125, 35-301 Rzeszów,
 • „PASIEKA”- Fundacja Rozwoju i Wsparcia, ul. Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów,
 • Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna,, ul. Grunwaldzka 2, 35-068 Rzeszów,
 • Podkarpacki Bank Żywności,, ul. Rynek 17/201, 35-064 Rzeszów,
 • Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin,, ul. Starzyńskiego 24/5, 35-508 Rzeszów,
 • Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych, ul. Sobieskiego 3, 35-002 Rzeszów,
 • Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, ul. Seniora 2, 35-311 Rzeszów,
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Podkarpacki Oddział Wojewódzki, ul. Lenartowicza 31, 35-051 Rzeszów,
 • Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie, ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów,
 • Polski Związek Niewidomych, Okręg Podkarpacki, Plac Dworcowy 2, 35-201 Rzeszów,
 • Polski Związek Wędkarski Okręg Rzeszów, ul. Akacjowa 36, 35-113 Rzeszów,
 • Regionalna Fundacja Filmowa, ul. 3 Maja 28, 35-030 Rzeszów,
 • Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury, ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów,
 • Rzeszowska Akademia Fotografii, ul. Antoniego Gromskiego 10/24, 35-233 Rzeszów,
 • Rzeszowska Akademia Futsalu „HEIRO”, ul. Lewakowskiego 5A/6, 35-125 Rzeszów,
 • Rzeszowskie Stowarzyszenie Bilardowe Klub Bilardowo-Dartowy „Trójkąt”, ul. Fredry 7, 35-005 Rzeszów,
 • Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne, ul. J. Matejki 10, 35-064 Rzeszów,
 • Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt, ul. Słowackiego 24, 35-060 Rzeszów,
 • Rzeszowskie Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne Legenda, ul. Załęska 13B , 35-322 Rzeszów,
 • Rzeszowskie Stowarzyszenie „Ruch dla Zdrowia” , ul. Podwisłocze 6, 35-309 Rzeszów,
 • Rzeszowski Klub Badmintona, ul. Borowa 2, 35-232 Rzeszów,
 • Rzeszowski Klub Bokserki „Wisłok”, ul. Pułaskiego 13a, 35-011 Rzeszów,
 • Rzeszowski Klub Kajakowy, ul. Podpromie 8A, 35-051 Rzeszów,
 • Rzeszowski Klub Sportowy, ul. Pelczara 1/134, 35-312 Rzeszów,
 • Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „RES-GEST”, ul. Jana III Sobieskiego 6, 35-002 Rzeszów,
 • Rzeszowski Klub Sportów Walki „SYSTEM’, ul. Krakowska 20, 35-111 Rzeszów,
 • Rzeszowski Klub Sportów Walki, ul. Bałuckiego 15a, 35-230 Rzeszów,
 • Rzeszowski Klub Szachowy, ul. Staromiejska 43a, 35-231 Rzeszów,
 • Rzeszowski Klub Taekwon-Do, ul. Pułaskiego 13a, 35-011 Rzeszów,
 • Rzeszowski Klub Wysokogórski, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 11, 35-509 Rzeszów,
 • Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, ul. J. Styki 21, 35-006 Rzeszów,
 • Rzeszowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Bardowskiego 2, 35-005 Rzeszów,
 • STAL Rzeszów S.A., ul. Hetmańska 69, 35-078 Rzeszów,
 • Stowarzyszenie „Akademia Pływania”, ul. Graniczna 4a/125, 35-326 Rzeszów,
 • Stowarzyszenie „Akademia Pływania”, AquaSport, ul. Jazowa 29/3/1, 35-326 Rzeszów,
 • Stowarzyszenie „AKTYWNI OD ZARAZ”, ul. Staszica 17/2, 35-051 Rzeszów,
 • Stowarzyszenie „ARS VIVENDI” na Rzecz Rozwoju ZS UNICEF, ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów,
 • Stowarzyszenie Dziecięca Akademia Futbolu, ul. Wytrwałych 10, 35-303 Rzeszów,
 • Stowarzyszenie Elvis Lives, ul. Św. Rocha 246e, 35-330 Rzeszów,
 • Stowarzyszenie Federacja Konsumentów Oddział w Rzeszowie, ul. Jagiellońska 4/4, 35-025 Rzeszów,
 • Stowarzyszenie Festiwal Kolorów, ul. Madalińskiego 4a/8, 02-513 Warszawa,
 • Stowarzyszenie Folklorystyczne KARPATY, ul. Sabały 6, 35-320 Rzeszów,
 • Stowarzyszenie LAMBA, ul. W. Broniewskiego 24/175, 35-206 Rzeszów,
 • Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyńskich, ul. Kołowa 4/52, 03-536 Warszawa,
 • Stowarzyszenie Podkarpacki Kolektyw, ul. św. Rocha 163, 35-330 Rzeszów,
 • Stowarzyszenie „PODKULTURA”, ul. K. Lewakowskiego 15/12, 35-125 Rzeszów,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Budowy Obiektów Oświatowych i Infrastruktury Społecznej na Terenie Osiedla przy ul. Strzyżowskiej w Rzeszowie, ul. Krynicka 1, 35-505 Rzeszów,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Chorych na Chorobę Parkinsona, ul. Jagiellońska 4, 35-025 Rzeszów,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „Solis Radius”, ul. Saska 56, 35-630 Rzeszów,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową, ul. Dąbrowskiego 1/5A, 35-233 Rzeszów,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „VICTORIA”, ul. Jagiellońska 4/7, 35-027 Rzeszów,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Edukacji Dziecka „edu iter”, ul. Zabłocie 5/46, 35-233 Rzeszów,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci Młodzieży i Dorosłych „Nasza Arka”, ul. Wita Stwosza 31, 35-113 Rzeszów,
 • Stowarzyszenie „NASZ DOM RZESZÓW”, ul. Podpromie 8a, 35-051 Rzeszów,
 • Stowarzyszenie „NATCHNIENI BIESZCZADEM” w Cisnej, Karczma Łemkowyna 116, 38-607 Cisna,
 • Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Handball Rzeszów, ul. Hetmańska 38, 35-045 Rzeszów,
 • Stowarzyszenie „Pod Skrzydłem Anioła”, ul. Jastrzębia 29, 35-207 Rzeszów,
 • Stowarzyszenie Polska Federacja Mieszanych Sztuk Walki „Spartakus MMA”, ul. Pułaskiego 9A, 35-011 Rzeszów,
 • Stowarzyszenie „POMOC”, ul. PCK 2/10, 35-060 Rzeszów,
 • Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”, ul. Krajobrazowa 30/18a, 35-119 Rzeszów,
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wodnych, ul. Ks. Jałowego 22, 35-010 Rzeszów,
 • Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca „POŁONINY”, ul. Frezji 28, 35-604 Rzeszów,
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ul. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów,
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża, ul. Ks. Jana Stączka 40, 35-322 Rzeszów,
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „BANDOSKA”, ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów,
 • Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków im. Hanki Żechowskiej, Koło Podkarpackie „Podaj Dalej”, ul. Bohaterów Westerplatte 3/35, 35-040 Rzeszów,
 • Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł”, ul. Kraszewskiego 1, 35-016 Rzeszów,
 • Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej, ul. Krakowska 18, 35-111 Rzeszów,
 • Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla Zalesie, ul. Dunikowskiego 7a, 35-603 Rzeszów,
 • Stowarzyszenie „Rzeszowski Klub Amazonka”, ul. Wierzbowa 17, 35-310 Rzeszów,
 • Stowarzyszenie „Rzeszów Biega”, ul. Jałowego 28a/29, 35-010 Rzeszów,
 • Stowarzyszenie Sportowe SWIM TRI RZESZÓW, ul. Popiełuszki 26c, 35-328 Rzeszów,
 • Stowarzyszenie SIEMACHA, ul. Długa 42, 31-146 Kraków,
 • Stowarzyszenie Sportowy Elektronik, ul. Ziemiańskiego 9, 35-322 Rzeszów,
 • Stowarzyszenie Szkoła Mistrzostwa Sportowego „RESOVIA”, ul. Wyspiańskiego 22, 35-111 Rzeszów,
 • Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej PROMOTOR, ul. Piłsudskiego 25, 35-074 Rzeszów,
 • Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Sportów i Terapii Wodnych „Diving Res”, ul. Króla Bolesława Krzywoustego 5/54, 35-077 Rzeszów,
 • Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich „NOWY HORYZONT”, ul. Leszczyńskiego 3, 35-061 Rzeszów,
 • Stowarzyszenie „Wszystko dla Muzyki”, ul. Sobieskiego 15, 35-002 Rzeszów,
 • Szkolny Klub Sportowy „PIAST 25”, ul. Starzyńskiego 17, 35-508 Rzeszów,
 • Szkółka Piłkarska „Grunwald Budziwój”, ul. Budziwojska 305, 35-317 Rzeszów,
 • Szkółka Piłkarska „Korona Załęże” Rzeszów, ul. Potockiego 9, 35-322 Rzeszów,
 • Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Rzeszowie, ul. Lwowska 17, 35-301 Rzeszów,
 • Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa, ul. Słoneczna 2, 35-061 Rzeszów,
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Podkarpacki Oddział Regionalny, ul. 3 Maja 9, 35-030 Rzeszów,
 • Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „STRZELEC”, ul. Jagiellońska 6, 35-025 Rzeszów,
 • Uczniowski Klub Judo „Millenium”, al. Kopisto 1, 35-315 Rzeszów,
 • Uczniowski Klub Sportowy – Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Siódemka”, ul. Rejtana 30, 35-310 Rzeszów,
 • Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Judo Rzeszów”, ul. Broniewskiego 24/185, 35-206 Rzeszów,
 • Uczniowski Klub Sportowy „CHOW GAR KUNG FU”, ul. Broniewskiego 2, 35-005 Rzeszów,
 • Uczniowski Klub Sportowy „FOXBALL”, ul. Ks. Jałowego 22, 35-010 Rzeszów,
 • Uczniowski Klub Sportowy „Galicja-Lok”, ul. Gołębia 10, 35-205 Rzeszów,
 • Uczniowski Klub Sportowy „JUVENIA”, ul. Szopena 13, 35-055 Rzeszów,
 • Uczniowski Klub Sportowy „SLALOM”, ul. Towarnickiego 4, 35-010 Rzeszów,
 • Uczniowski Klub Sportowy „SZÓSTKA”, ul. Powstańców Styczniowych 40, 35-607 Rzeszów,
 • Uczniowski Klub Sportowy PIJARKI, ul. Sanocka 70, 35-514 Rzeszów,
 • Uczniowski Klub Sportowy SMS Rzeszów, ul. Morgowa 127, 35-323 Rzeszów,
 • Zakładowy Klub Sportowy „STAL” Rzeszów, ul. Hetmańska 69, 35-078 Rzeszów,
 • Zrzeszenie Sportowe Inwalidów Start, ul. Leszka Czarnego 3, 35-615 Rzeszów.

 

 

 

Załącznik nr 2 - Wykaz umów o dotację

 

Lp.

Pełna nazwa i adres podmiotu dotowanego

Numer umowy

Nazwa zadania konkursowego

Dotacja przekazana

1.                      

Akademia Karate Tradycyjnego,

ul. Podwisłocze 24/75,

35-309 Rzeszów

50/219/ZD

Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo–naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy, na zadanie: „Pilates – system prewencyjny w walce z chorobami XXI wieku”

5 000,00 zł

2.                      

Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+,

ul. Millera 14/24,

01-496 Warszawa

141/2019/ZD

Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo–naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy, na zadanie: „PRO Kobieta 50+”

9 000,00 zł

3.                      

Fundacja Medyk dla Zdrowia,

ul. Szopena 1,

35-055 Rzeszów

151/219/ZD

Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo–naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy, na zadanie: „Dajmy serce”

15 000,00 zł

4.                      

Fundacja Słodkie Marzenia,

ul. Wrzosowa 64,

35-604 Rzeszów

97/2019/ZD

Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo–naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy na zadanie: „Nie daj się cukrzycy”

5 000,00 zł

5.                      

Fundacja Szansa dla Niewidomych

Oddział w Rzeszowie

ul. Rejtana 10/319

35-310 Rzeszów

98/2019/ZD

Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo–naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy na zadanie: „Niewidomi są fit 2019 – warsztaty dietetyczne dla osób obciążonych ryzykiem wystąpienia chorób cywilizacyjnych”

5 000,00 zł

6.                      

Parafialny Klub Sportowy „CALASANZ”,

ul. Lwowska 125

35-301 Rzeszów

57/2019/ZD

Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo–naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy na zadanie: „Seniorzy w ruchu”

12 000,00 zł

7.                      

Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych,

ul. Sobieskiego 3,

35-002 Rzeszów,

108/2019/ZD

Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo–naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy na zadanie: „Migane informacje o profilaktyce zdrowotnej osób niesłyszących z Rzeszowa”

4 000,00 zł

8.                      

Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera,

ul. Seniora 2,

35-311 Rzeszów

147/2019/ZD

Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo–naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy na zadanie „Wyścig z czasem – jak minimalizować zagrożenia, czyli profilaktyka w chorobach cywilizacyjnych w szczególności otępiennych i w chorobie Alzheimera”„

8 000,00 zł

9.                      

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Podkarpacki Oddział Wojewódzki,

ul. Lenartowicza 31,

35-051 Rzeszów

119/2019/ZD

Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo–naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy na zadanie „Cukrzyca dotyczy całej rodziny”

12 000,00 zł

10.                   

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Podkarpacki Oddział Wojewódzki,

ul. Lenartowicza 31,

35-051 Rzeszów

120/2019/ZD

Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo–naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy na zadanie „Zdrowy kręgosłup u diabetyka a godzenie skutków neuropatii”

3 000,00 zł

11.                   

Stowarzyszenie „Rzeszowski Klub Amazonka”,

ul. Wierzbowa 17,

35-310 Rzeszów

68/2019/ZD

Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo–naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy na zadanie: „Działania edukacyjne, terapia medyczna i społeczna oraz rehabilitacja rzeszowskich Amazonek w roku 2019”

15 000,00 zł

12.                   

Stowarzyszenie „Rzeszów Biega”,

ul. Jałowego 28a/29,

35-010 Rzeszów

111/2019/ZD

Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo–naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy na zadanie: „Organizacja 7. Rzeszowskiej Dychy – 11.11.2019”

10 000,00 zł

13.                   

Stowarzyszenie „Rzeszów Biega”,

ul. Jałowego 28a/29,

35-010 Rzeszów

112/2019/ZD

Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo–naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy na zadanie: „Organizacja 5. Biegu – 05.10.2019”

10 000,00 zł

14.                   

Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków im. Hanki Żechowskiej, Koło Podkarpackie „Podaj Dalej”,

ul. Boh. Westerplatte 3/35

35-040 Rzeszów

96/2019/ZD

Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo–naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy na zadanie: „III Konferencja „12 października Światowy Dzień Reumatyzmu”„

7 000,00 zł

15.                   

Akademia Karate Tradycyjnego,

ul. Podwisłocze 24/75

35-309 Rzeszów

49/2019/ZD

Specjalistyczna pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi na zadanie: „Niepokonani”

5 000,00 zł

16.                   

Fundacja ISKIERKA,

ul. A. Pługa 1/2

02-047 Warszawa

104/2019/ZD

Specjalistyczna pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi na zadanie: „Wszechstronne wsparcie w rozwoju i wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci – pacjentów Kliniki Onkohematologii Dziecięcej – uczniów Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

4 000,00 zł

17.                   

Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci, ul. Lwowska 132

35-301 Rzeszów,

117/2019/ZD

Specjalistyczna pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi na zadanie: „Nie jestem sam”

7 000,00 zł

18.                   

Fundacja Szansa dla Niewidomych Oddział w Rzeszowie

ul. Rejtana 10/319

35-310 Rzeszów,

99/2019/ZD

Specjalistyczna pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi na zadanie: „Cztery łapy – panel rewalidacyjny dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Rzeszowa”

4 000,00 zł

19.                   

Parafialny Klub Sportowy „CALASANZ”

ul. Lwowska 125

35-301 Rzeszów

58/2019/ZD

Specjalistyczna pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi na zadanie: „Dzieci w potrzebie”

10 000,00 zł

20.                   

Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych,

ul. Sobieskiego 3

35-002 Rzeszów

107/2019/ZD

Specjalistyczna pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi na zadanie: „Rzeszowski Konsultacyjny Punkt Pedagogiczno-Logopedyczny dla Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu przy Podkarpackim Stowarzyszeniu Głuchych”

4 000,00 zł

21.                   

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową,

ul. Dąbrowskiego 1/5A

35-233 Rzeszów

105/2019/ZD

Specjalistyczna pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi na zadanie: „Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi IV edycja”

8 000,00 zł

22.                   

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Edukacji Dziecka „edu iter”

ul. Zabłocie 5/46

35-233 Rzeszów,

75/2019/ZD

Specjalistyczna pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi na zadanie: „Specjalistyczna pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi”

28 000,00 zł

23.                   

Akademia Karate Tradycyjnego,

ul. Podwisłocze 24/75

35-309 Rzeszów

51/219/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Mali Wspaniali dobrze wytrenowani”

20 000,00 zł

24.                   

Akademia Piłkarska ZIOMKI Rzeszów

ul. Zimowit 48/1

35-605 Rzeszów

127/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Sport od małego, to zdrowie dorosłego”

14 000,00 zł

25.                   

Akademicki Klub Sportowy

ul. Podpromie 10

35-051 Rzeszów,

73/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących z piłki siatkowej chłopców jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego”

10 000,00 zł

26.                   

Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „ORŁY RZESZÓW”

ul. Solidarna 14

35-332 Rzeszów

134/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Asfaltowa Drabinianka – 6 edycja”

5 500,00 zł

27.                   

Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „ORŁY RZESZÓW”

ul. Solidarna 14

35-332 Rzeszów

135/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Zdrowie i piłka 2019”

10 500,00 zł

28.                   

Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „ORŁY RZESZÓW”

ul. Solidarna 14

35-332 Rzeszów

136/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Piłka na Dzień Dziecka 2019”

5 000,00 zł

29.                   

Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „ORŁY RZESZÓW”

ul. Solidarna 14

35-332 Rzeszów

137/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Turnieje 2019”

5 500,00 zł

30.                   

Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy „RESOVIA” – Sekcja Kolarska,

ul. Wyspiańskiego 22

35-111 Rzeszów

34/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „CWKS Resovia – Sekcja Kolarska”

15 000,00 zł

31.                   

Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy „RESOVIA” – Sekcja Lekkiej Atletyki

ul. Wyspiańskiego 22

35-111 Rzeszów

33/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Zajęcia lekkoatletyczne dla dzieci w ramach czasu wolnego”

51 000,00 zł

32.                   

Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy „RESOVIA” – Sekcja Łucznicza

ul. Wyspiańskiego 22

35-111 Rzeszów

94/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Organizacja zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą prowadzone w formie periodycznej oraz organizacja obozów sportowych jako alternatywne formy spędzania czasu wolnego w dyscyplinie łucznictwo”

12 000,00 zł

33.                   

Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy „RESOVIA” – Sekcja Piłki Nożnej Drużyn Młodzieżowych

ul. Wyspiańskiego 22

35-111 Rzeszów

28/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Resovia – Młodzieżowa piłka nożna”

90 000,00 zł

34.                   

Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy „RESOVIA” – Sekcja Piłki Nożnej Drużyn Młodzieżowych

ul. Wyspiańskiego 22

35-111 Rzeszów

29/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Resovia – Kobieca piłka nożna”

20 000,00 zł

35.                   

Dziecięca Akademia Futbolu

ul. Wytrwałych 10

35-303 Rzeszów

37/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego

7 000,00 zł

36.                   

Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci

ul. Lwowska 132

35-301 Rzeszów

38/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego

10 000,00 zł

37.                   

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE”

ul. Hoffmanowej 23

35-016 Rzeszów

142/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego

20 000,00 zł

38.                   

Fundacja Rozwoju Umiejętności Społecznych FRUMIS

ul. Sportowa 12/99

35-111 Rzeszów

110/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego

5 000,00 zł

39.                   

Klub Akrobatyki Sportowej w Rzeszowie

ul. Boya Żeleńskiego 12

35-105 Rzeszów

36/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego

5 000,00 zł

40.                   

Klub Pływacki „SOKÓŁ” Rzeszów

ul. Pułaskiego 13A

35-011 Rzeszów

125/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „ Organizacja zajęć pływackich i imprez towarzyszących dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego”

10 000,00 zł

41.                   

Klub Pływacki „SOKÓŁ” Rzeszów

ul. Pułaskiego 13A

35-011 Rzeszów

124/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „ Organizacja zajęć tenisa ziemnego i imprez towarzyszących dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego”

7 000,00 zł

42.                   

Klub Pływacki „SOKÓŁ” Rzeszów

ul. Pułaskiego 13A

35-011 Rzeszów

123/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „ Wiosenny Rajd Turystyczno-Sportowy i Jesienny Rajd Turystyczno-Sportowy”

3 000,00 zł

43.                   

Klub Sportowy „BIAŁA” Rzeszów

ul. Białe Wzgórze 8

35-304 Rzeszów

72/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Organizacja turnieju piłkarskiego na 15-lecie KS Biała Rzeszów”

4 000,00 zł

44.                   

Klub Sportowy „GRUNWALD BUDZIWÓJ”

ul. Studzianki 11

35-317 Rzeszów

52/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Aktywizacja młodzieży poprzez grę w piłkę nożną”

6 000,00 zł

45.                   

Klub Sportowy „JUNAK”

ul. Paderewskiego 154

35-328 Rzeszów

126/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: Piłka nożna dla dzieci i młodzieży – „Cykl zajęć Akademii Junaka”

8 000,00 zł

46.                   

Klub Sportowy „KORONA”

ul. Potockiego 9

35-322 Rzeszów

86/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Sport alternatywą dla patologii dzieci”

20 000,00 zł

47.                   

Klub Sportowy „Piramida”

ul. Cicha 7/74

35-326 Rzeszów

131/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Opracowanie układów tanecznych”

4 000,00 zł

48.                   

Klub Sportowy „Przybyszówka” w Rzeszowie

ul. Krakowska 102

35-111 Rzeszów

92/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Organizacja zajęć piłki nożnej Orlik, Trampkarz, Junior”

7 000,00 zł

49.                   

Klub Sportowy Ju-Jitsu Karate Rzeszów

ul. Św. Marcina 87

35-330 Rzeszów

132/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Prowadzenie zajęć z Ju-Jitsu Karate dla dzieci i młodzieży miasta Rzeszowa”

5 000,00 zł

50.                   

Klub Sportowy OYAMA RZESZÓW

ul. Broniewskiego 24a

35-206 Rzeszów

114/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Zajęcia sportowe – OYAMA KARATE- prowadzone dla dzieci i młodzieży z terenu Rzeszowa”

10 000,00 zł

51.                   

Klub Sportowy OYAMA RZESZÓW

ul. Broniewskiego 24a

35-206 Rzeszów

115/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Dziecięca liga promocji zdrowia OYAMA KARATE, Puchar Rzeszowa Oyama Karate oraz Turniej Mikołajkowy Oyama Karate”

3 000,00 zł

52.                   

Klub Sportowy POLONIA RZESZÓW

ul. Konfederatów Barskich 15

35-321 Rzeszów

81/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Zdrowie 2019”

3 500,00 zł

53.                   

Klub Uczelniany Akademicki Związek Sportowy Politechniki Rzeszowskiej

ul. Poznańska 2a

35-959 Rzeszów

88/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących dla dzieci w dyscyplinie jaką jest koszykówka męska I”

5 000,00 zł

54.                   

Klub Uczelniany Akademicki Związek Sportowy Politechniki Rzeszowskiej

ul. Poznańska 2a

35-959 Rzeszów

89/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących dla dzieci w dyscyplinie jaką jest koszykówka męska II”

5 000,00 zł

55.                   

Klub Uczelniany Akademicki Związek Sportowy Politechniki Rzeszowskiej

ul. Poznańska 2a

35-959 Rzeszów

90/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących dla dzieci w dyscyplinie jaką jest koszykówka męska III”

5 000,00 zł

56.                   

Klub Uczelniany Akademicki Związek Sportowy Politechniki Rzeszowskiej

ul. Poznańska 2a

35-959 Rzeszów

91/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących dla dzieci – Zdrowo i aktywnie przy tenisowym stole”

5 000,00 zł

57.                   

Klub Uczelniany Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Rzeszowskiego

ul. Kasprowicza 1

35-010 Rzeszów

80/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Kulturystyka dla każdego”

1 200,00 zł

58.                   

Lekkoatletyczny Klub Sportowy „RESOVIA”

ul. Wyspiańskiego 22

35-111 Rzeszów

32/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Zajęcia lekkoatletyczne dla dzieci w ramach czasu wolnego”

9 000,00 zł

59.                   

LKS Zimowit Rzeszów

ul. Zimowit 48/1

35-605 Rzeszów

23/219/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Oby Zdrowie było Pasją”

14 000,00 zł

60.                   

Międzyszkolny Klub Sportowy V-go Liceum Ogólnokształcącego

ul. Hetmańska 38

35-045 Rzeszów

93/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Organizacja i udział w letnich zgrupowaniach sportowo – rekreacyjnych dzieci i młodzieży MKS V LO Rzeszów”

5 000,00 zł

61.                   

Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy

ul. Rejtana 3a

35-326 Rzeszów

39/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Prowadzenie zajęć sportowych dla dziewcząt z koszykówki”

6 000,00 zł

62.                   

MUKS SPARTA RZESZÓW

ul. Starzyńskiego 17

35-508 Rzeszów

59/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Uczę się cały rok”

10 000,00 zł

63.                   

MUKS SPARTA RZESZÓW

ul. Starzyńskiego 17

35-508 Rzeszów

60/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Władysławowo 2019”

3 000,00 zł

64.                   

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Józefa Kalasancjusza,

ul. Lwowska 125

35-301 Rzeszów

44/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Młodzi w ruchu”

7 000,00 zł

65.                   

Parafialny Klub Sportowy „CALASANZ”

ul. Lwowska 125

35-301 Rzeszów

20/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Lubię ruch w górach”

15 000,00 zł

66.                   

Parafialny Klub Sportowy „CALASANZ”

ul. Lwowska 125

35-301 Rzeszów

21/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Lubię ruch”

20 000,00 zł

67.                   

Parafialny Klub Sportowy „CALASANZ”

ul. Lwowska 125

35-301 Rzeszów

43/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Lubię ruch nad morzem”

10 000,00 zł

68.                   

Polski Związek Wędkarski Okręg Rzeszów

ul. Akacjowa 36

35-113 Rzeszów

101/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Wędkarstwo na sportowo – Mini Łowca II”

2 500,00 zł

69.                   

Rzeszowski Klub Badmintona

ul. Borowa 2

35-232 Rzeszów

70/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Badminton dzieci i młodzieży”

8 100,00 zł

70.                   

Rzeszowski Klub Kajakowy

ul. Podpromie 8A

35-051 Rzeszów

102/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kajakarstwa klasycznego”

10 000,00 zł

71.                   

Rzeszowski Klub Sportowy

ul. Pelczara 1/134

35-312 Rzeszów

130/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Sportowa aktywizacja młodzieży rzeszowskiej – piłka nożna”

3 000,00 zł

72.                   

Rzeszowski Klub Sportów Walki „SYSTEM’

ul. Krakowska 20

35-111 Rzeszów

67/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Karate to ruch i zdrowie”

15 000,00 zł

73.                   

Rzeszowski Klub Sportów Walki

ul. Bałuckiego 15a

35-230 Rzeszów

27/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „KICK-BOXING”

5 000,00 zł

74.                   

Rzeszowski Klub Wysokogórski

ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 11

35-509 Rzeszów

157/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Warsztaty wspinaczkowe i Zawody wspinaczkowe BouldeRes XIV”

3 000,00 zł

75.                   

Rzeszowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

ul. Bardowskiego 2

35-005 Rzeszów

24/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Bezpieczna woda”

7 000,00 zł

76.                   

STAL Rzeszów S.A.

ul. Hetmańska 69

35-078 Rzeszów

78/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Organizacja zajęć sportowych, zawodów oraz obozów sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy spędzania wolnego czasu w sekcji piłki nożnej”

80 000,00 zł

77.                   

Stowarzyszenie „Akademia Pływania”

ul. Graniczna 4a/125

35-326 Rzeszów

61/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Pływaj z nami”

7 000,00 zł

78.                   

Stowarzyszenie „Akademia Pływania”, AquaSport

ul. Jazowa 29/3/1

35-326 Rzeszów

128/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy spędzania czasu wolnego w pływaniu i rekreacji”

5 000,00 zł

79.                   

Stowarzyszenie „AKTYWNI OD ZARAZ”

ul. Staszica 17/2

35-051 Rzeszów

41/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Pływać każdy może”

5 000,00 zł

80.                   

Stowarzyszenie „AKTYWNI OD ZARAZ”

ul. Staszica 17/2

35-051 Rzeszów

42/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „„Mały Mistrz” – nauka i doskonalenie techniki piłki siatkowej”

5 000,00 zł

81.                   

Stowarzyszenie „ARS VIVENDI” na Rzecz Rozwoju ZS UNICEF

ul. Ofiar Katynia 1

35-209 Rzeszów

22/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Sport to zdrowie – zajęcia sportowo-rekreacyjne ukierunkowane na narciarstwo, piłkę nożną oraz kolarstwo jako forma spędzania wolnego czasu”

10 000,00 zł

82.                   

Stowarzyszenie na Rzecz Budowy Obiektów Oświatowych i Infrastruktury Społecznej na Terenie Osiedla przy ul. Strzyżowskiej w Rzeszowie

ul. Krynicka 1

35-505 Rzeszów

17/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Pożegnanie wakacji na sportowo”

4 500,00 zł

83.                   

Stowarzyszenie na Rzecz Budowy Obiektów Oświatowych i Infrastruktury Społecznej na Terenie Osiedla przy ul. Strzyżowskiej w Rzeszowie

ul. Krynicka 1

35-505 Rzeszów

18/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Dzień Dziecka na osiedlu przy ulicy Strzyżowskiej”

3 500,00 zł

84.                   

Stowarzyszenie na Rzecz Budowy Obiektów Oświatowych i Infrastruktury Społecznej na Terenie Osiedla przy ul. Strzyżowskiej w Rzeszowie

ul. Krynicka 1

35-505 Rzeszów

19/219/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Osiedlowy turniej piłki nożnej na zakończenie roku szkolnego”

2 500,00 zł

85.                   

Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Handball Rzeszów,

ul. Hetmańska 38

35-045 Rzeszów

116/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Prowadzenie zajęć sportowych dla dziewcząt i chłopców z piłki ręcznej”

5 000,00 zł

86.                   

Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża

ul. Ks. Jana Stączka 40

35-322 Rzeszów

55/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Rzeszowski Camp Koszykarski”

3 000,00 zł

87.                   

Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża

ul. Ks. Jana Stączka 40

35-322 Rzeszów

66/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Wszyscy Jesteśmy Mistrzami”

10 000,00 zł

88.                   

Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla Zalesie

ul. Dunikowskiego 7a

35-603 Rzeszów

26/19/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Wycieczki dla dzieci i młodzieży”

7 000,00 zł

89.                   

Stowarzyszenie Sportowe SWIM TRI RZESZÓW

ul. Popiełuszki 26c

35-328 Rzeszów

71/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Aktywizacja dzieci i młodzieży do sportów związanych z dyscypliną olimpijską jaką jest Triathlon”

10 000,00 zł

90.                   

Stowarzyszenie Szkoła Mistrzostwa Sportowego „RESOVIA”

ul. Wyspiańskiego 22

35-111 Rzeszów

30/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Wakacje z piłką”

10 000,00 zł

91.                   

Stowarzyszenie Szkoła Mistrzostwa Sportowego „RESOVIA”

ul. Wyspiańskiego 22

35-111 Rzeszów

31/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Zajęcia sportowe z SMS Resovia”

6 000,00 zł

92.                   

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Sportów i Terapii Wodnych „Diving Res”

ul. Króla Bolesława Krzywoustego 5/54

35-077 Rzeszów

161/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in.: turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, wszelka aktywność ruchowa w wodzie i związana z wodą jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego”

5 000,00 zł

93.                   

Szkółka Piłkarska „Grunwald Budziwój”

ul. Budziwojska 305

35-317 Rzeszów

53/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Piłka nożna jako aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży”

7 000,00 zł

94.                   

Szkółka Piłkarska „Grunwald Budziwój”

ul. Budziwojska 305

35-317 Rzeszów

54/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Dzień Dziecka na sportowo”

2 000,00 zł

95.                   

Szkółka Piłkarska „Korona Załęże” Rzeszów

ul. Potockiego 9

35-322 Rzeszów

35/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Sport alternatywą dla patologii dzieci”

5 000,00 zł

96.                   

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Rzeszowie

ul. Lwowska 17

35-301 Rzeszów

149/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: Akrobatyka w strategii rozwoju Miasta Rzeszowa (2013-2020)”

7 000,00 zł

97.                   

Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „STRZELEC”

ul. Jagiellońska 6

35-025 Rzeszów

95/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Zachowaj Orientację. Azymut – Zdrowie”

10 000,00 zł

98.                   

Uczniowski Klub Judo „Millenium”

al. Kopisto 1

35-315 Rzeszów

113/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Różnorodne formy zajęć sportowych – sposobem na wychowanie do zdrowego trybu życia i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i innych uzależnień”

8 000,00 zł

99.                   

Uczniowski Klub Sportowy – Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Siódemka”

ul. Rejtana 30

35-310 Rzeszów

25/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego

10 000,00 zł

100.                 

Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Judo Rzeszów”

ul. Broniewskiego 24/185

35-206 Rzeszów

82/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Zajęcia sportowe judo jako forma ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom”

9 000,00 zł

101.                 

Uczniowski Klub Sportowy „CHOW GAR KUNG FU”

ul. Broniewskiego 2

35-005 Rzeszów

84/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Od przedszkola do maturzysty – zajęcia Kung Fu dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy spędzania czasu wolnego”

8 000,00 zł

102.                 

Uczniowski Klub Sportowy „CHOW GAR KUNG FU”

ul. Broniewskiego 2

35-005 Rzeszów

85/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Obóz UKS Chow Gar Kung Fu dla dzieci w Zawoi”

5 000,00 zł

103.                 

Uczniowski Klub Sportowy „FOXBALL”,

ul. Ks. Jałowego 22,

35-010 Rzeszów

83/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Przez sport do zdrowia”

15 000,00 zł

104.                 

Uczniowski Klub Sportowy „JUVENIA”

ul. Szopena 13

35-055 Rzeszów

79/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Świadczenie lub zapewnienie wykonania usług na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Rzeszowa”

5 000,00 zł

105.                 

Uczniowski Klub Sportowy „SLALOM”

ul. Towarnickiego 4

35-010 Rzeszów

40/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego”

10 000,00 zł

106.                 

Uczniowski Klub Sportowy „SZÓSTKA”

ul. Powstańców Styczniowych 40

35-607 Rzeszów,

87/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Sprawni – Samodzielni – Mobilni – zajęcia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami”

8 000,00 zł

107.                 

Uczniowski Klub Sportowy PIJARKI

ul. Sanocka 70

35-514 Rzeszów

56/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących dla dzieci w dyscyplinie: koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna, piłka siatkowa”

5 000,00 zł

108.                 

Uczniowski Klub Sportowy SMS Rzeszów

ul. Morgowa 127

35-323 Rzeszów

129/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Sport od małego to zdrowie na całego”

5 000,00 zł

109.                 

Zakładowy Klub Sportowy „STAL” Rzeszów

ul. Hetmańska 69

35-078 Rzeszów,

76/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Organizacja zajęć sportowych, zawodów oraz obozów sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy spędzania wolnego czasu w sekcji akrobatyka”

36 000,00 zł

110.                 

Zakładowy Klub Sportowy „STAL” Rzeszów

ul. Hetmańska 69

35-078 Rzeszów

64/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Organizacja zajęć sportowych, zawodów oraz obozów sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy spędzania wolnego czasu w sekcji bokserskiej”

10 000,00 zł

111.                 

Zakładowy Klub Sportowy „STAL” Rzeszów

ul. Hetmańska 69

35-078 Rzeszów

65/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Organizacja zajęć sportowych, zawodów oraz obozów sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy spędzania wolnego czasu w sekcji kolarstwa juniorzy”

5 500,00 zł

112.                 

Zakładowy Klub Sportowy „STAL” Rzeszów

ul. Hetmańska 69

35-078 Rzeszów

62/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Organizacja zajęć sportowych, zawodów oraz obozów sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy spędzania wolnego czasu w sekcji skoków do wody”

18 000,00 zł

113.                 

Zakładowy Klub Sportowy „STAL” Rzeszów

ul. Hetmańska 69

35-078 Rzeszów

77/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Organizacja zajęć sportowych, zawodów oraz obozów sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy spędzania wolnego czasu w sekcji zapaśniczej”

45 200,00 zł

114.                 

Zakładowy Klub Sportowy „STAL” Rzeszów

ul. Hetmańska 69

35-078 Rzeszów

63/2019/ZD

Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy czasu wolnego na zadanie: „Organizacja zajęć sportowych, zawodów oraz obozów sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywne formy spędzania wolnego czasu w sekcji żużlowej”

18 000,00 zł

115.                 

Stowarzyszenie na Rzecz Chorych na Chorobę Parkinsona

ul. Jagiellońska 4

35-025 Rzeszów

47/2019/ZD

Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym na zadanie: „Teraz Twój Ruch”

4 000,00 zł

116.                 

Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich „NOWY HORYZONT”

ul. Leszczyńskiego 3

35-061 Rzeszów

163/2019/ZD

Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym na zadanie; „Ośrodek Wsparcia”

9 000,00 zł

117.                 

Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł”

ul. Kraszewskiego 1

35-016 Rzeszów

146/2019/ZD

Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym na zadanie: „Nie jestem inny – korzystam z rehabilitacji”

60 000,00 zł

118.                 

Stowarzyszenie „Rzeszowski Klub Amazonka”

ul. Wierzbowa 17

35-310 Rzeszów

69/2019/ZD

Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym na zadanie: „Pogłębianie procesu rehabilitacji oraz integracji społecznej Rzeszowskich Amazonek w roku 2019 poprzez organizację czasu wolnego, turystykę, rekreację i działania kulturalne”

20 000,00 zł

119.                 

Stowarzyszenie „POMOC”

ul. PCK 2/10

35-060 Rzeszów

46/2019/ZD

Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym na zadanie: „Promocja zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Rzeszowa”

7 000,00 zł

120.                 

Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich „NOWY HORYZONT”

ul. Leszczyńskiego 3

35-061 Rzeszów

215/2019/ZD

Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym na zadanie; „Ośrodek Wsparcia”

5 000,00 zł

121.                 

Fundacja Nowe Horyzonty

ul. Chałubińskiego 8

00-613 Warszawa

145/2019/ZD

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień dla dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych na zadanie: „Moje życie wolne od uzależnień”

12 000,00 zł

122.                 

Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci

ul. Lwowska 132

35-301 Rzeszów

167/2019/ZD

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień dla dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych na zadanie: „Świadomi – bezpieczni”

10 000,00 zł

123.                 

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II „WZRASTANIE” Oddział w Rzeszowie

ul. Hoffmanowej 23

35-016 Rzeszów

144/2019/ZD

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień dla dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych na zadanie: „Znam zagrożenia – wzrastam świadomie”

10 000,00 zł

124.                 

Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara

ul. Witolda 11A

35-302 Rzeszów

178/2019/ZD

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień dla dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych na zadanie: „Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie uzależnień dla dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych realizowana poprzez Uniwersytet Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej”

7 950,00 zł

125.                 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej

ul. Dębicka 62

35-503 Rzeszów

168/2019/ZD

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień dla dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych na zadanie: „Organizacja wyjazdu turystyczno-krajoznawczego dla dzieci oraz poprowadzenie zajęć informacyjno-edukacyjnych w zakresie uzależnień dla młodzieży”

10 000,00 zł

126.                 

Katolickie Stowarzyszenie TABOR

ul. Połonińska 25

35-082 Rzeszów

154/2019/ZD

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień dla dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych na zadanie: „Znajdź pomysł na siebie”

10 000,00 zł

127.                 

Międzyszkolny Klub Sportowy GB Sport

ul. Brydaka 11/22

35-507 Rzeszów

152/2019/ZD

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień dla dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych na zadanie: Konferencja metodyczno-szkoleniowa „Komunikacja werbalna i pozawerbalna w narciarstwie adaptowanym”

10 000,00 zł

128.                 

Międzyszkolny Klub Sportowy GB Sport

ul. Brydaka 11/22

35-507 Rzeszów

174/2019/ZD

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień dla dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych na zadanie: Trening przygotowujący do konferencji metodyczno-szkoleniowej „Komunikacja werbalna i pozawerbalna w narciarstwie adaptowanym”

6 000,00 zł

129.                 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Saletyńskiej

ul. Dąbrowskiego 71

35-036 Rzeszów

159/2019/ZD

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień dla dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych na zadanie: „Razem możemy więcej”

10 000,00 zł

130.                 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Huberta

ul. Św. Huberta 124

35-212 Rzeszów

153/2019/ZD

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień dla dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych na zadanie: „Organizacja wyjazdów turystyczno-krajoznawczych. Publikacje „Żyj Trzeźwo” w Tygodniku Parafialnymi”

6 050,00 zł

131.                 

Polski Związek Niewidomych, Okręg Podkarpacki

Plac Dworcowy 2

35-201 Rzeszów

106/2019/ZD

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień dla dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych na zadanie: „Warsztaty Edukacyjne”

6 000,00 zł

132.                 

Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

ul. Krajobrazowa 30/18a

35-119 Rzeszów

173/2019/ZD

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień dla dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych na zadanie: „Profilaktyka uzależnień wśród młodzieży”

10 000,00 zł

133.                 

Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa

ul. Słoneczna 2

35-061 Rzeszów

100/2019/ZD

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień dla dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych na zadanie: „Popularyzacja działań z zakresu profilaktyki uzależnień”

12 000,00 zł

134.                 

Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci, ul. Lwowska 132

35-301 Rzeszów

195/2019/ZD

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień dla dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych na zadanie: „Zdrowo i bezpiecznie”

10 000,00 zł

135.                 

Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

ul. Seniora 2

35-311 Rzeszów

196/2019/ZD

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień dla dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych na zadanie: „Bezpieczne osiedle” – lokalne koalicje instytucji, organizacji na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii z uwzględnieniem środowisk akademickich i senioralnych

7 450,00 zł

136.                 

Fundacja „Ku wolności”

ul. Marywilska 67 lok. 76

03-042 Warszawa

197/2019/ZD

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień dla dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych na zadanie: „Zacznij żyć”

10 000,00 zł

137.                 

Stowarzyszenie na Rzecz Chorych na Chorobę Parkinsona

ul. Jagiellońska 4

35-025 Rzeszów

209/2019/ZD

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień dla dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych na zadanie: „Wycieczka Krasiczyn – Przemyśl”

1 600,00 zł

138.                 

Fundacja „Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon”

ul. Warszawska 5/7

35-205 Rzeszów

212/2019/ZD

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień dla dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych na zadanie „Kobiecy Kongres „Baby są jakieś inne”

9 500,00 zł

139.                 

Fundacja „Potrafię Pomóc”

ul. Cybulskiego 35H

50-205 Wrocław

172/2019/ZD

Wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadanie: „Targi Organizacji Pozarządowych z Rzeszowa”

5 000,00 zł

140.                 

Fundacja „Potrafię Pomóc”

ul. Cybulskiego 35H

50-205 Wrocław

206/2019/ZD

Wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadanie: „II Kongres Organizacji Pozarządowych z Rzeszowa”

6 500,00 zł

141.                 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Podkarpacki Oddział Wojewódzki

ul. Lenartowicza 31

35-051 Rzeszów

118/2019/ZD

Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla diabetyków na zadanie „Prowadzenie działań szkoleniowych dla pacjentów z nowo wykrytą cukrzycą, z zagrożeniem cukrzycą i otyłością”

15 000,00 zł

142.                 

„PASIEKA”- Fundacja Rozwoju i Wsparcia

ul. Kilińskiego 2

35-005 Rzeszów

74/2019/ZD

Profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii adresowane do dzieci i młodzieży na zadanie: „Twoje życie – Twój wybór”

15 000,00 zł

143.                 

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II „WZRASTANIE” Oddział w Rzeszowie

ul. Hoffmanowej 23

35-016 Rzeszów,

143/2019/ZD

Profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii adresowane do dzieci i młodzieży na zadanie: „Jestem świadomy zagrożeń – nie eksperymentuję”

8 000,00 zł

144.                 

Fundacja Uszy do Góry

ul. Marszałkowska 9/5

35-215 Rzeszów

109/2019/ZD

Profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii adresowane do dzieci i młodzieży na zadanie: „Edukacyjny program Wsparcia Rozwoju Młodzieży „Masz Wybór”„

12 000,00 zł

145.                 

Stowarzyszenie „POMOC”

ul. PCK 2/10

35-060 Rzeszów

45/2019/ZD

Profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii adresowane do dzieci i młodzieży na zadanie: „Nasze granice i możliwości–edycja 2019”

15 000,00 zł

146.                 

Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „VICTORIA”

ul. Jagiellońska 4/7

35-027 Rzeszów

133/2019/ZD

Pakiet edukacyjno-zdrowotny dla emerytów i rencistów zrzeszonych w Klubie Seniora i Kole Emerytów i Rencistów w Osiedlowym Domu Kultury 1000-lecia przy ul. Kochanowskiego 29 w Rzeszowie na zadanie: „Wiosna seniorów”

50 000,00 zł

147.                 

Akademia Karate Tradycyjnego

ul. Podwisłocze 24/75

35-309 Rzeszów

48/219/ZD

Prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym na zadanie: „Senior Pro-Active”

5 000,00 zł

148.                 

Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+

ul. Millera 14/24

01-496 Warszawa,

140/2019/ZD

Prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym na zadanie: „Międzypokoleniowy piknik rekreacyjno-kulturalny SENIORADA”„

10 000,00 zł

149.                 

Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+

ul. Millera 14/24

01-496 Warszawa,

139/2019/ZD

Prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym na zadanie: „PROSenior”„

3 000,00 zł

150.                 

Fundacja „Na rzecz nauki i edukacji – Talenty”

ul. Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów,

170/2019/ZD

Prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym na zadanie: „Dzień otwarty Akademii 50+”

4 000,00 zł

151.                 

Fundacja ARTIS w Rzeszowie

Kraczkowa 417 A

37-124 Kraczkowa

103/2019/ZD

Prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym na zadanie: „W zdrowym ciele zdrowy duch – SENIORADA

10 000,00 zł

152.                 

Fundacja „APROBATA”

ul. Bohaterów Westerplatte 3/35

35-040 Rzeszów

171/2019/ZD

Prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym na zadanie: „Prowadzenie działań na rzecz aktywizacji osób w wieku senioralnym”, „Rzeszowskie Centrum Wolontariatu 50+”

15 000,00 zł

153.                 

Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara

ul. Witolda 11A

35-302 Rzeszów

169/2019/ZD

Prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym na zadanie: „Dzień Otwarty i Jubileusz 5-lecia UTWDRz”

4 000,00 zł

154.                 

Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Trzeciego Wieku

ul. Rejtana 16 C

35-959 Rzeszów

155/2019/ZD

Prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym na zadanie: „Jubileusz 35 lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego”

1 500,00 zł

155.                 

Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

ul. Rejtana 16 C

35-959 Rzeszów

177/2019/ZD

Prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym na zadanie: „Działając w UTW dożyjesz lat stu – 2019”

2 500,00 zł

156.                 

Akademia Karate Tradycyjnego w Rzeszowie

ul. Podwisłocze 24/75

35-309 Rzeszów

KST-S.J.I.1/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Promocja zajęć sportowych - karate tradycyjnego - wśród dzieci i młodzieży

15 000,00 zł

157.                 

Akademia Piłkarska ZIOMKI Rzeszów

ul. Zimowit 48/1

35-605 Rzeszów

KST-S.J.I.2/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Trenując dziś z Ziomkami, w przyszłości zagrasz z mistrzami

20 000,00 zł

158.                 

Akademicki Klub Sportowy

ul. Podpromie 10

35-051 Rzeszów

KST-S.J.I.3/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Rzeszowska Młodzieżowa Męska Siatkówka - AKS Rzeszów

80 000,00 zł

159.                 

Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy „RESOVIA”

ul. Wyspiańskiego 22

35-111 Rzeszów

KST-S.J.I.4/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Zajęcia sportowe z młodzieżą przygotowujące do Lekkoatletycznych Mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach wieku

70 000,00 zł

160.                 

Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy „RESOVIA”

ul. Wyspiańskiego 22

35-111 Rzeszów

KST-S.J.I.5/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych w dyscyplinie łucznictwo - sport dzieci i młodzieży

5 000,00 zł

161.                 

Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy „RESOVIA”

ul. Wyspiańskiego 22

35-111 Rzeszów

KST-S.J.I.6/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - SPNDM Resovia Rzeszów - Sport Junior

150 000,00 zł

162.                 

Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy „RESOVIA”

ul. Wyspiańskiego 22

35-111 Rzeszów

KST-S.J.I.7/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - SKPN Resovia Rzeszów - Sport Junior

8 000,00 zł

163.                 

Stowarzyszenie Dziecięca Akademia Futbolu, ul. Wytrwałych 10

35-303 Rzeszów

KST-S.J.I.8/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Cykl zajęć dla dzieci 4-7 lat - Piłka nożna - DAF Bambini

13 000,00 zł

164.                 

Klub Akrobatyki Sportowej w Rzeszowie

ul. Boya Żeleńskiego 12

35-105 Rzeszów

KST-S.J.I.9/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Akrobatyka dla dzieci i młodzieży

15 300,00 zł

165.                 

Klub Pływacki „Sokół” Rzeszów

ul. Pułaskiego 13A

35-011 Rzeszów

KST-S.J.I.10/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Szkolenie pływackie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

19 000,00 zł

166.                 

Klub Pływacki „Sokół” Rzeszów

ul. Pułaskiego 13A

35-011 Rzeszów

KST-S.J.I.11/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Zajęcia tenisowe dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

6 000,00 zł

167.                 

Klub Sportowy „Grunwald Budziwój”

ul Studzianki 11

35-317 Rzeszów

KST-S.J.I.12/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Jakie szkolenie taki Klub

8 000,00 zł

168.                 

Klub Sportowy JUNAK w Rzeszowie

ul. Paderewskiego 154

35-328 Rzeszów

KST-S.J.I.13/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Akademia Junaka - Cykl zajęć dla dzieci i młodzieży

7 000,00 zł

169.                 

Klub Sportowy „NAN BEI-TYGRYS”

ul. Prymasa 1000-lecia 2/30

35-511 Rzeszów

KST-S.J.I.14/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Organizacja zajęć wushu dla dzieci i młodzieży

1 000,00 zł

170.                 

Klub Sportowy „Piramida”

ul. Cicha 7/74

35-326 Rzeszów

KST-S.J.I.15/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Przygotowanie do startów i udział w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych w akrobatyce sportowej - junior

4 500,00 zł

171.                 

Klub Sportowy Oyama Rzeszów,

ul Broniewskiego 24a

35-206 Rzeszów

KST-S.J.I.16/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Przygotowanie i udział w zawodach sportowych Oyama Karate w 2019 r. (sport dzieci i młodzieży)

3 000,00 zł

172.                 

Lekkoatletyczna Klub Sportowy „RESOVIA”

ul. Wyspiańskiego 22

35-111 Rzeszów

KST-S.J.I.17/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Zajęcia sportowe z dziećmi w ramach czasu wolnego

8 000,00 zł

173.                 

Miejski Uczniowski Klub Sportowy „SPARTA”

ul. Starzyńskiego 17

35-508 Rzeszów

KST-S.J.I.18/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Młodziczki 2019

2 000,00 zł

174.                 

Miejski Uczniowski Klub Sportowy „SPARTA”, ul. Starzyńskiego 17

35-508 Rzeszów

KST-S.J.I.19/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - „Gimnastyka 2019

1 500,00 zł

175.                 

Miejski Uczniowski Klub Sportowy „SPARTA”, ul. Starzyńskiego 17

35-508 Rzeszów

KST-S.J.I.20/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Władysławowo 2019

3 000,00 zł

176.                 

Międzyszkolny Klub Sportowy V-go Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie,

ul Hetmańska 38,

35-045 Rzeszów

KST-S.J.I.21/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży (piłka siatkowa dziewcząt)

21 000,00 zł

177.                 

Międzyszkolny Klub Sportowy V-go Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie

ul Hetmańska 38

35-045 Rzeszów

KST-S.J.I.22/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży (koszykówka chłopców)

9 000,00 zł

178.                 

Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy

ul. Rejtana 3a

35-326 Rzeszów

KST-S.J.I.23/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Koszykówka dziewcząt w Rzeszowie

47 000,00 zł

179.                 

Rzeszowska Akademia Futsalu „HEIRO”

ul. Lewakowskiego 5A/6

35-125 Rzeszów

KST-S.J.I.24/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Heiro Rzeszów - Grupy młodzieżowe

11 200,00 zł

180.                 

Rzeszowski Klub Bokserki „Wisłok”

ul. Pułaskiego 13a

35-011 Rzeszów

KST-S.J.I.25/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Rzeszowski Boks - sport junior

12 000,00 zł

181.                 

Rzeszowski Klub Sportów Walki

ul. Bałuckiego 15A

35-230 Rzeszów

KST-S.J.I.26/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Organizacja zajęć sportowych dla juniorów w zakresie sportów walki

3 200,00 zł

182.                 

Rzeszowski Klub Sportów Walki SYSTEM

ul. Krakowska 20

35-111 Rzeszów

KST-S.J.I.27/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Karate jako sport dla dzieci i młodzieży

2 000,00 zł

183.                 

Rzeszowski Klub Taekwon-Do

ul. Pułaskiego 13a

35-011 Rzeszów

KST-S.J.I.28/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w Taekwon-do ITF

10 200,00 zł

184.                 

Rzeszowskie Stowarzyszenie Bilardowe Klub Bilardowo-Dartowy „Trójkąt”

ul. Fredry 7

35-005 Rzeszów

KST-S.J.I.29/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Szkółka bilardowa dla dzieci i młodzieży

2 000,00 zł

185.                 

Rzeszowskie Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne Legenda

ul. Załęska 13B

35-322 Rzeszów

KST-S.J.I.30/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Organizacja różnorodnych form aktywności dla dzieci i młodzieży w bezpośrednim kontakcie z wybranymi dyscyplinami sportu

1 100,00 zł

186.                 

STAL Rzeszów S.A.

ul. Hetmańska 69

35-078 Rzeszów

KST-S.J.I.31/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Akademia Stal Rzeszów - rozwój dla przyszłości

150 000,00 zł

187.                 

Stowarzyszenie Polska Federacja Mieszanych Sztuk Walki „Spartakus MMA”

ul. Pułaskiego 9A

35-011 Rzeszów

KST-S.J.I.32/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży -  Spartakus MMA - Sport Junior 2019 r.

3 000,00 zł

188.                 

Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża

ul. Ks. Jana Stączka 40

35-322 Rzeszów

KST-S.J.I.33/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Przygotowanie i start drużyn SPZ WJM w rozgrywkach PZKosz

4 000,00 zł

189.                 

Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża

ul. Ks. Jana Stączka 40

35-322 Rzeszów

KST-S.J.I.34/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Przygotowanie i start drużyn SPZ WJM w rozgrywkach PZKosz

1 000,00 zł

190.                 

Stowarzyszenie Swim Tri Rzeszów

ul. Popiełuszki 26C

35-328 Rzeszów

KST-S.J.I.35/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Aktywność w triathlonie jako sposób na zdrowy tryb życia dzieci i młodzieży

5 000,00 zł

191.                 

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Sportów i Terapii Wodnych „DivingRes”

ul. Krzwoustego 5/54

35-077 Rzeszów

KST-S.J.I.36/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie dyscypliny olimpijskiej - skoki do wody

4 000,00 zł

192.                 

Szkolny Klub Sportowy „PIAST 25”

ul. Starzyńskiego 17

35-508 Rzeszów

KST-S.J.I.37/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Udział w zawodach łuczniczych organizowanych przez Polski Związek Łuczniczy oraz Okręgowy Związek Łuczniczy na terenie Polski

2 000,00 zł

193.                 

Szkolny Klub Sportowy „PIAST 25”

ul. Starzyńskiego 17

35-508 Rzeszów

KST-S.J.I.38/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Udział w zawodach łuczniczych i zgrupowaniu szkoleniowym zawodnika niepełnosprawnego organizowanych przez Polski Związek Łuczniczy oraz Okręgowy Związek Łuczniczy na terenie Polski

2 000,00 zł

194.                 

Szkółka Piłkarska Grunwald Budziwój

ul. Budziwojska 305

35-317 Rzeszów

KST-S.J.I.39/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Więcej niż tylko piłka…

13 000,00 zł

195.                 

Szkółka Piłkarska „Korona Załęże” Rzeszów

ul. Potockiego 9

35-322 Rzeszów

KST-S.J.I.40/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Szkółka Piłkarska 2019

4 000,00 zł

196.                 

Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy „RESOVIA”

ul. Wyspiańskiego 22

35-111 Rzeszów

KST-S.S.I.1/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski - SKPN Resovia Rzeszów - Sport Senior

30 000,00 zł

197.                 

Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy „RESOVIA”

ul. Wyspiańskiego 22

35-111 Rzeszów

KST-S.S.I.2/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski - Udział w rozgrywkach ligowych oraz w treningach przygotowujących do sezonu w roku 2019

180 000,00 zł

198.                 

Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy „RESOVIA”

ul. Wyspiańskiego 22

35-111 Rzeszów

KST-S.S.I.3/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski - Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych w dyscyplinie łucznictwo - sport seniorów

4 000,00 zł

199.                 

Klub Akrobatyki Sportowej w Rzeszowie

ul. Boya Żeleńskiego 12

35-105 Rzeszów

KST-S.S.I.4/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski - Akrobatyka dla seniorów

35 000,00 zł

200.                 

Klub Futbolu Amerykańskiego Rzeszów ROCKETS

ul. Młocińska 95 lok. 1

35-506 Rzeszów

KST-S.S.I.5/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski - Udział w rozgrywkach ligowych Ligi Futbolu Amerykańskiego „LFA-2” w 2019 roku

15 000,00 zł

201.                 

Klub Sportowy „Grunwald Budziwój”

ul Studzianki 11

35-317 Rzeszów

KST-S.S.I.6/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski - Wychowankowie kluczem do sukcesu

30 000,00 zł

202.                 

Klub Sportowy „Junak” Rzeszów

ul. Paderewskiego 154

35-328 Rzeszów

KST-S.S.I.7/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski - Junak Rzeszów - piłka nożna - senior

25 000,00 zł

203.                 

Klub Sportu „KlubSportu.pl”

ul. Poniatowskiego 13A

35-026 Rzeszów

KST-S.S.I.8/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski - Udział w zawodach sportowych z zakresu nordic walking, poprzedzony cyklem zajęć szkoleniowych

3 600,00 zł

204.                 

Klub Sportowy „NAN BEI-TYGRYS”

ul. Prymasa 1000-lecia 2/30

35-511 Rzeszów

KST-S.S.I.9/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski - Organizacja zajęć sportowych dla seniorów

10 000,00 zł

205.                 

Klub Sportowy „Piramida”

ul. Cicha 7/74

35-326 Rzeszów

KST-S.S.I.10/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski - Przygotowanie do startów i udział w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych w akrobatyce sportowej - senior

14 600,00 zł

206.                 

Klub Sportowy Polonia Rzeszów

ul. Konfederatów Barskich 15

35-321 Rzeszów

KST-S.S.I.11/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski - Na sportowo - kickboxing 2019

7 000,00 zł

207.                 

Ludowy Klub Sportowy ZIMOWIT Rzeszów

ul. Zimowit 48/1

35-605 Rzeszów

KST-S.S.I.12/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski - Systematyka kluczem do sukcesu 2019

30 000,00 zł

208.                 

Rzeszowska Akademia Futsalu „HEIRO”

ul. Lewakowskiego 5A/6

35-125 Rzeszów

KST-S.S.I.13/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski - Heiro Rzeszów - 1. Polska Liga Futsalu

45 000,00 zł

209.                 

Rzeszowska Akademia Futsalu „HEIRO”

ul. Lewakowskiego 5A/6

35-125 Rzeszów

KST-S.S.I.14/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski - Heiro Rzeszów - sekcja piłki nożnej

5 000,00 zł

210.                 

Rzeszowski Klub Bokserki „Wisłok”

ul. Pułaskiego 13a

35-011 Rzeszów

KST-S.S.I.15/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski - Rzeszowski Boks - sport senior

17 000,00 zł

211.                 

Rzeszowski Klub Sportowy

ul. Bp. J. Pelczara 1/134

35-312 Rzeszów

KST-S.S.I.16/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski - Dotacja szansą na rozwój Klubu

20 000,00 zł

212.                 

Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „RES-GEST”

ul. Jana III Sobieskiego 6

35-002 Rzeszów

KST-S.S.I.17/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski - Sport Niesłyszących 2019 - Sekcja Piłki Nożnej

6 000,00 zł

213.                 

Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „RES-GEST”

ul. Jana III Sobieskiego 6

35-002 Rzeszów

KST-S.S.I.18/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski - Sport Niesłyszących 2019 - Sekcja Narciarstwa

2 900,00 zł

214.                 

Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „RES-GEST”

ul. Jana III Sobieskiego 6

35-002 Rzeszów

KST-S.S.I.19/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski - Sport Niesłyszących 2019 - Sekcja Piłki Siatkowej

5 300,00 zł

215.                 

Rzeszowski Klub Sportów Walki

ul. Bałuckiego 15A

35-230 Rzeszów

KST-S.S.I.20/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski - Organizacja zajęć sportowych dla seniorów w zakresie sportów walki

7 000,00 zł

216.                 

Rzeszowski Klubu Sportów Walki System

ul. Krakowska 20

35-111 Rzeszów

KST-S.S.I.21/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski - KARATE jako sport dla seniorów

19 000,00 zł

217.                 

Rzeszowski Klub Szachowy

ul. Staromiejska 43a

35-231 Rzeszów

KST-S.S.I.22/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski - Szachy - sport i pasja

9 000,00 zł

218.                 

Rzeszowskie Stowarzyszenie Bilardowe Klub Bilardowo-Dartowy „Trójkąt”

ul. Fredry 7

35-005 Rzeszów

KST-S.S.I.23/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski - I Ligowa Drużyna Bilardowa

7 000,00 zł

219.                 

Rzeszowskie Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne Legenda

ul. Załęska 13B

KST-S.S.I.24/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski - Reprezentowanie Miasta Rzeszowa w XI Jubileuszowych Międzynarodowych Mistrzostwach Polski „Masters” 2019 - kontynuacja od 2009 roku

6 360,00 zł

220.                 

STAL Rzeszów S.A.

ul. Hetmańska 69

35-078 Rzeszów

KST-S.S.I.25/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski - Stal Rzeszów - sportowa przyszłość Rzeszowa

160 000,00 zł

221.                 

Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Handball Rzeszów

ul. Hetmańska 38

35-045 Rzeszów

KST-S.S.I.26/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski - Przygotowania i udział w rozgrywkach II ligi w piłce ręcznej kobiet

15 000,00 zł

222.                 

Stowarzyszenie Polska Federacja Mieszanych Sztuk Walki „Spartakus MMA”

ul. Pułaskiego 9A

35-011 Rzeszów

KST-S.S.I.27/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski - Spartakus MMA - Sport Senior 2019 r.

20 000,00 zł

223.                 

Szkolny Klub Sportowy „PIAST 25”

ul. Starzyńskiego 17

35-508 Rzeszów

KST-S.S.I.28/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski - Udział zawodnika niepełnosprawnego Tokarza Wojtka w zawodach łuczniczych organizowanych przez Polski Związek Łuczniczy oraz Okręgowy Związek łuczniczy na terenie Polski

3 000,00 zł

224.                 

Klub Sportowy „Ultimate Frisbee Rzeszów”

ul. Nadbrzeżna 7

35-321 Rzeszów

KST-S.S.I.29/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski - Uczestnictwo w „Poligon 2019”, Śląska Liga Ultimate

4 780,00 zł

225.                 

Klub Pływacki „Sokół” Rzeszów

ul. Pułaskiego 13A

35-011 Rzeszów

KST-S.O.I.1/2019

Dotacje celowe na organizację imprez sportowych na terenie Rzeszowa - Turniej Tenisowy o Puchar Sekcji Tenisa „Sokół” Rzeszów

1 500,00 zł

226.                 

Klub Pływacki „Sokół” Rzeszów

ul. Pułaskiego 13A

35-011 Rzeszów

KST-S.O.I.2/2019

Dotacje celowe na organizację imprez sportowych na terenie Rzeszowa - Zawody Pływackie dla uczniów Szkół Podstawowych o Puchar Klubu Pływackiego „Sokół” Rzeszów

1 500,00 zł

227.                 

Klub Żeglarski „Hornet”

ul. Skrajna 9

35-231 Rzeszów

KST-S.O.I.3/2019

Dotacje celowe na organizację imprez sportowych na terenie Rzeszowa - Zawody żeglarskie w ramach zajęć sportowo-rekreacyjnych - „żeglować każdy może - rodzinne żeglowanie”

6 000,00 zł

228.                 

Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „RES-GEST”

ul. Jana III Sobieskiego 6

35-002 Rzeszów

KST-S.O.I.4/2019

Dotacje celowe na organizację imprez sportowych na terenie Rzeszowa - Ogólnopolski Turniej Niesłyszących w Koszykówce Oldbojów od 35 lat

3 000,00 zł

229.                 

Rzeszowski Klub Wysokogórski

ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 11

35-509 Rzeszów

KST-S.O.I.5/2019

Dotacje celowe na organizację imprez sportowych na terenie Rzeszowa - Rzeszowska Liga Boulderowa

5 000,00 zł

230.                 

Rzeszowski Klub Wysokogórski

ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 11

35-509 Rzeszów

KST-S.O.I.6/2019

Dotacje celowe na organizację imprez sportowych na terenie Rzeszowa - Puchar dzieci, młodzieży - wspinaczka sport Rzeszów 2019

2 000,00 zł

231.                 

Klub Pożarniczy „Strażak”

ul. Mochnackiego 4

35-064 Rzeszów

KST-S.O.I.7/2019

Dotacje celowe na organizację imprez sportowych na terenie Rzeszowa - Zorganizowanie i przeprowadzenie XXXII Memoriału w Dwuboju Pożarniczym im. płk. poż. Andrzeja Bazanowskiego  

6 000,00 zł

232.                 

Stowarzyszenie „Rzeszów Biega”

ul. Ks. Jałowego 28A/29

35-010 Rzeszów

KST-S.O.I.8/2019

Dotacje celowe na organizację imprez sportowych na terenie Rzeszowa - Organizacja 7. Biegu Niepodległości - Rzeszowska Dycha

20 000,00 zł

233.                 

Stowarzyszenie „Rzeszów Biega”

ul. Ks. Jałowego 28A/29

35-010 Rzeszów

KST-S.O.I.9/2019

Dotacje celowe na organizację imprez sportowych na terenie Rzeszowa - Organizacja 7. Maratonu Rzeszowskiego

35 000,00 zł

234.                 

Stowarzyszenie Sportowy Elektronik

ul. Ziemiańskiego 9

35-322 Rzeszów

KST-S.O.I.10/2019

Dotacje celowe na organizację imprez sportowych na terenie Rzeszowa - Zdrowy Tryb Życia

5 300,00 zł

235.                 

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Rzeszowskiej

ul. Poznańska 2a

35-959 Rzeszów

KST-S.O.I.11/2019

Dotacje celowe na organizację imprez sportowych na terenie Rzeszowa - Akademickie Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym Kobiet i Mężczyzn

3 000,00 zł

236.                 

Stowarzyszenie „Rzeszów Biega”

ul. Ks. Jałowego 28A/29

35-010 Rzeszów

KST-S.O.I.12/2019

Dotacje celowe na organizację imprez sportowych na terenie Rzeszowa - Organizacja 12. Półmaratonu Rzeszowskiego

35 000,00 zł

237.                 

Stowarzyszenie LAMBA

ul. W. Broniewskiego 24/175

35-206 Rzeszów

KST-S.O.I.13/2019

Dotacje celowe na organizację imprez sportowych na terenie Rzeszowa - Organizacja pikniku rodzinnego z wyścigami motocykli typu Pit Bike, pokazami FMX, pokazami i instruktażem I pomocy przedmedycznej, instruktaży jazdy na motocyklu dla początkujących oraz atrakcjami dla dzieci

3 500,00 zł

238.                 

Zakładowy Klub Sportowy „STAL” Rzeszów

ul. Hetmańska 69

35-078 Rzeszów

KST-S.O.I.14/2019

Dotacje celowe na organizację imprez sportowych na terenie Rzeszowa - Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w zapasach w stylu wolnym kadetów i kadetek

7 350,00 zł

239.                 

Zakładowy Klub Sportowy „STAL” Rzeszów

ul. Hetmańska 69

35-078 Rzeszów

KST-S.O.I.15/2019

Dotacje celowe na organizację imprez sportowych na terenie Rzeszowa - IV Festiwal Sportów Akrobatycznych Rzeszów

5 850,00 zł

240.                 

Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy „RESOVIA”

ul. Wyspiańskiego 22

35-111 Rzeszów

KST-S.U.I.1/2019

Dotacje celowe na udział klubów w imprezach sportowych poza Rzeszowem - Wyjazd na Finał Superligi Drużynowych Mistrzostw Polski U20

5 500,00 zł

241.                 

Klub Akrobatyki Sportowej w Rzeszowie

ul. Boya Żeleńskiego 12

35-105 Rzeszów

KST-S.U.I.2/2019

Dotacje celowe na udział klubów w imprezach sportowych poza Rzeszowem - Zawody w akrobatyce sportowej

5 000,00 zł

242.                 

Klub Sportowy „Piramida”

ul. Cicha 7/74

35-326 Rzeszów

KST-S.U.I.3/2019

Dotacje celowe na udział klubów w imprezach sportowych poza Rzeszowem - Udział zawodników w Mistrzostwach Polski w akrobatyce sportowej

4 000,00 zł

243.                 

Międzyszkolny Klub Sportowy V-go Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie

ul Hetmańska 38

35-045 Rzeszów

KST-S.U.I.4/2019

Dotacje celowe na udział klubów w imprezach sportowych poza Rzeszowem - Udział klubów w imprezach sportowych poza Miastem Rzeszowem - Turniej Miast Partnerskich w koszykówce chłopców (Satu Mare - Rumunia)

1 500,00 zł

244.                 

Rzeszowski Klub Szachowy

ul. Staromiejska 43a

35-231 Rzeszów

KST-S.U.I.5/2019

Dotacje celowe na udział klubów w imprezach sportowych poza Rzeszowem - Szachiści z Rzeszowa w rozgrywkach ogólnopolskich

3 000,00 zł

245.                 

Rzeszowskie Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne Legenda

ul. Załęska 13B

35-322 Rzeszów

KST-S.U.I.6/2019

Dotacje celowe na udział klubów w imprezach sportowych poza Rzeszowem - Reprezentowanie miasta - klubu w zawodach sportowych

2 300,00 zł

246.                 

STAL Rzeszów S.A.

ul. Hetmańska 69

35-078 Rzeszów

KST-S.U.I.7/2019

Dotacje celowe na udział klubów w imprezach sportowych poza Rzeszowem - Promujemy piłkarskie talenty - Akademia Stali Rzeszów

2 700,00 zł

247.                 

Akademia Karate Tradycyjnego w Rzeszowie

ul. Podwisłocze 24/75

35-309 Rzeszów

KST-S.U.I.8/2019

Dotacje celowe na udział klubów w imprezach sportowych poza Rzeszowem - Udział dzieci i młodzieży w turniejach sportowych krajowych i międzynarodowych

5 000,00 zł

248.                 

Klub Pływacki „Sokół” Rzeszów

ul. Pułaskiego 13A

35-011 Rzeszów

KST-S.U.I.9/2019

Dotacje celowe na udział klubów w imprezach sportowych poza Rzeszowem - Udział w zawodach pływackich dla dzieci i młodzieży

3 500,00 zł

249.                 

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Rzeszowskiej

ul. Poznańska 2a

35-959 Rzeszów

KST-S.U.I.10/2019

Dotacje celowe na udział klubów w imprezach sportowych poza Rzeszowem - Akademickie Mistrzostwa Europy w Tenisie Stołowym

12 000,00 zł

250.                 

Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża

ul. Ks. Jana Stączka 40

35-322 Rzeszów

KST-S.U.I.11/2019

Dotacje celowe na udział klubów w imprezach sportowych poza Rzeszowem - Udział w międzynarodowym prestiżowym turnieju koszykarek Gniezno Cup

2 000,00 zł

251.                 

Zakładowy Klub Sportowy „STAL” Rzeszów

ul. Hetmańska 69

35-078 Rzeszów

KST-S.U.I.12/2019

Dotacje celowe na udział klubów w imprezach sportowych poza Rzeszowem - Skoki do wody reprezentują i promują Miasto Rzeszów poprzez udział w ogólnopolskich zawodach sportowych

3 500,00 zł

252.                 

Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy „RESOVIA”

ul. Wyspiańskiego 22

35-111 Rzeszów

KST-S.J.II.1/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie kolarstwo - oraz udział w zawodach w kategoriach młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec

19 000,00 zł

253.                 

Klub Sportowy Czarni Rzeszów

ul. Błogosławionej Karoliny 8

35-505 Rzeszów

KST-S.J.II.2/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Sportowe zgrupowanie tenisowe wśród dzieci i młodzieży

15 000,00 zł

254.                 

Klub Sportowy „Korona” Rzeszów

ul. Potockiego 9

35-322 Rzeszów

KST-S.J.II.3/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Junior 2019

14 000,00 zł

255.                 

Klub Sportowy Oyama Rzeszów

ul. Broniewskiego 24a

35-206 Rzeszów

KST-S.J.II.4/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Przygotowanie dzieci i młodzieży i udział w zawodach sportowych Kickboxingu w 2019 r.

2 600,00 zł

256.                 

Klub Sportowy Przybyszówka w Rzeszowie

 ul. Krakowska 102

35-111 Rzeszów

KST-S.J.II.5/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Sport - Orlik - Trampkarz - Junior Młodszy - Junior Starszy KS „Przybyszówka” 2019

15 000,00 zł

257.                 

Klub Sportowy Rugby Rzeszów

ul Geodetów 1 lok. 11

35-328 Rzeszów

KST-S.J.II.6/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Pierwsze kroki z rugby - wprowadzenie do treningu rugby zawodników w kategoriach mikrus, mini żak, żak, młodzik, kadet, junior z wyjazdami szkoleniowymi

2 000,00 zł

258.                 

Klub Sportowy Rzeszów Squash Team

ul. Z. Kozienia 7

35-328 Rzeszów

KST-S.J.II.7/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Organizacja Kampusu umożliwiającego trenowanie squash z trenerami dla Dzieci i młodzieży do lat 18

3 000,00 zł

259.                 

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Rzeszowskiej

ul. Poznańska 2a

35-959 Rzeszów

KST-S.J.II.8/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Tenis stołowy - doskonalenie umiejętności dzieci i młodzieży, poprzez rywalizację w zawodach sportowych rangi mistrzowskiej, rozgrywkach ligowych oraz regularnych i profesjonalnych treningach tenisa stołowego

5 000,00 zł

260.                 

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Rzeszowskiej

ul. Poznańska 2a

35-959 Rzeszów

KST-S.J.II.9/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Basket Rzeszów dla Dzieci - szkolenie i udział w zawodach grup U10 i U12 w ramach akademii koszykówki

4 500,00 zł

261.                 

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Rzeszowskiej

ul. Poznańska 2a

35-959 Rzeszów

KST-S.J.II.10/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Basket Rzeszów dla młodzieży - szkolenie i udział w zawodach U14 i U16 w ramach akademii koszykówki

5 000,00 zł

262.                 

Ludowy Klub Sportowy ZIMOWIT Rzeszów, ul. Zimowit 48/1,

35-605 Rzeszów

KST-S.J.II.11/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Systematyka od Juniora - 2019

7 000,00 zł

263.                 

Rzeszowski Klub Badmintona

ul. Borowa 2

35-232 Rzeszów

KST-S.J.II.12/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Badminton dzieci i młodzieży

1 600,00 zł

264.                 

Rzeszowski Klub Wysokogórski

ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 11

35-509 Rzeszów

KST-S.J.II.13/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Wspinaczka sportowa dzieci i młodzieży w roku 2019

3 000,00 zł

265.                 

Stowarzyszenie Akademii Pływania Aqua Sport,

ul. Jazowa 29/3

35-326 Rzeszów

KST-S.J.II.14/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Organizacja Zajęć Sekcji Pływackiej dla dzieci i młodzieży „Od Zawodnika do Olimpijczyka”

5 000,00 zł

266.                 

Stowarzyszenie LAMBA,

ul. W. Broniewskiego 24/175,

35-206 Rzeszów

KST-S.J.II.15/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Motocyklowe szkolenie dzieci i młodzieży przygotowujące do zawodów oraz bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych

2 500,00 zł

267.                 

Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Handball Rzeszów

ul. Hetmańska 38

35-045 Rzeszów

KST-S.J.II.16/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Szkolenie młodzieży i udział w rozgrywkach Ligi Wojewódzkiej w piłce ręcznej

1 000,00 zł

268.                 

Uczniowski Klub Judo „Millenium”

Aleja Kopisto 1

35-315 Rzeszów

KST-S.J.II.17/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Organizacja szkolenia i udział w najważniejszych startach i akcjach szkoleniowych - sport dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo

15 000,00 zł

269.                 

Uczniowski Klub Sportowy „Galicja-Lok”

ul. Gołębia 10

35-205 Rzeszów

KST-S.J.II.18/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Uczniowski Klub Sportowy „GALICJA-LOK” Rzeszów w zawodach, konsultacjach, treningach w 2019 roku

5 000,00 zł

270.                 

Uczniowski Klub Sportowy Szóstka

ul. Powstańców Styczniowych 40

35-607 Rzeszów

KST-S.J.II.19/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - I Rzeszowskie Zgrupowanie Narciarskie Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością

10 000,00 zł

271.                 

Uczniowski Klub Sportowy SMS Rzeszów

ul. Morgowa 127

35-323 Rzeszów

KST-S.J.II.20/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Sport to pasja - mocni razem dla Rzeszowa

2 200,00 zł

272.                 

Zakładowy Klub Sportowy „STAL” Rzeszów

ul. Hetmańska 69

35-078 Rzeszów

KST-S.J.II.21/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Udział w zawodach i rozgrywkach ligowych w Sekcji Akrobatyka Junior

33 600,00 zł

273.                 

Zakładowy Klub Sportowy „STAL” Rzeszów

ul. Hetmańska 69

35-078 Rzeszów

KST-S.J.II.22/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Sport dzieci i młodzieży w Sekcji Żużlowej

50 000,00 zł

274.                 

Zakładowy Klub Sportowy „STAL” Rzeszów

ul. Hetmańska 69

35-078 Rzeszów

KST-S.J.II.23/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Rozgrywki ligowe, zawody dla dzieci i młodzieży, sekcja kolarska

19 000,00 zł

275.                 

Zakładowy Klub Sportowy „STAL” Rzeszów

ul. Hetmańska 69

35-078 Rzeszów

KST-S.J.II.24/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Olimpijskie nadzieje - szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie - skoków do wody - dyscypliny olimpijskiej

45 000,00 zł

276.                 

Zakładowy Klub Sportowy „STAL” Rzeszów

ul. Hetmańska 69

35-078 Rzeszów

KST-S.J.II.25/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Rozgrywki ligowe, zawody i rozgrywki dla dzieci i młodzieży - zapasy junior

24 000,00 zł

277.                 

Akademia Karate Tradycyjnego w Rzeszowie

ul. Podwisłocze 24/75

35-309 Rzeszów

KST-S.S.II.1/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski - Karate tradycyjne - sport kategorii senior

15 000,00 zł

278.                 

Akademicki Klub Sportowy

ul. Podpromie 10

35-051 Rzeszów

KST-S.S.II.2/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski - AKS Rzeszów - rozgrywki II ligi męskiej siatkówki

20 000,00 zł

279.                 

Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy „RESOVIA” ul. Wyspiańskiego 22

35-111 Rzeszów

KST-S.S.II.3/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski - Zajęcia sportowe przygotowujące do Lekkoatletycznych Mistrzostw Polski i imprez międzynarodowych - seniorów

10 000,00 zł

280.                 

Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy „RESOVIA” ul. Wyspiańskiego 22

35-111 Rzeszów

KST-S.S.II.4/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski - Szkolenie zawodników i udział w zawodach w kategorii senior - dyscyplina kolarstwo

3 160,00 zł

281.                 

Klub Sportowy „Biała” Rzeszów

ul. Białe Wzgórze 8

35-304 Rzeszów

KST-S.S.II.5/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski - Działalność klubu sportowego „BIAŁA” Rzeszów - udział w zawodach sportowych o Mistrzostwo Klasy B

20 000,00 zł

282.                 

Klub Sportowy Czarni Rzeszów

ul. Błogosławionej Karoliny 8

35-505 Rzeszów

KST-S.S.II.6/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski - Organizacja i udział w zawodach sportowych seniorów 2019

11 900,00 zł

283.                 

Klub Sportowy „Korona” Rzeszów

ul. Potockiego 9

35-322 Rzeszów

KST-S.S.II.7/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski - Senior 2019

45 000,00 zł

284.                 

Klub Sportowy „Korona” Rzeszów

ul. Potockiego 9

35-322 Rzeszów

KST-S.S.II.8/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski - Piłka nożna na Osiedlu Załęże

10 000,00 zł

285.                 

Klub Sportowy Ju-Jitsu Karate Rzeszów

ul. Św. Marcina 87

35-330 Rzeszów

KST-S.S.II.9/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski - Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego seniorów w Ju-Jitsu i Karate 2019

5 000,00 zł

286.                 

Klub Sportowy Oyama Rzeszów

ul Broniewskiego 24a

35-206 Rzeszów

KST-S.S.II.10/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski - Przygotowanie seniorów i udział w zawodach sportowych Oyama Karate w 2019 r.

5 000,00 zł

287.                 

Klub Sportowy Oyama Rzeszów

ul Broniewskiego 24a

35-206 Rzeszów

KST-S.S.II.11/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski - Przygotowanie seniorów i udział w zawodach sportowych Kickboxingu w 2019 r.

2 000,00 zł

288.                 

Klub Sportowy Przybyszówka w Rzeszowie

ul. Krakowska 102

35-111 Rzeszów

KST-S.S.II.12/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski - Sport Senior KS „Przybyszówka” 2019

30 000,00 zł

289.                 

Klub Sportowy Rugby Rzeszów

ul Geodetów 1 lok. 11

35-328 Rzeszów

KST-S.S.II.13/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski - Wsparcie sprzętowe oraz zakup ubezpieczenia OC dla KS Rugby Rzeszów, jako element przygotowania do sezonu 2019 w rugby 7 seniorów

1 000,00 zł

290.                 

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Rzeszowskiej

ul. Poznańska 2a

35-959 Rzeszów

KST-S.S.II.14/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski - Basket Rzeszów dla osób dorosłych - szkolenie i udział w zawodach dwóch grup U-20 i Senior w ramach akademii koszykówki

25 000,00 zł

291.                 

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Rzeszowskiego

ul. Kasprowicza 1

35-010 Rzeszów

KST-S.S.II.15/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski - Sport senior - rugby mężczyzn

2 000,00 zł

292.                 

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Rzeszowskiego

ul. Kasprowicza 1

35-010 Rzeszów

KST-S.S.II.16/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski - Sport senior - żeglarstwo

2 000,00 zł

293.                 

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Rzeszowskiego

ul. Kasprowicza 1

35-010 Rzeszów

KST-S.S.II.17/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski - Sport senior - siatkówka kobiet

5 000,00 zł

294.                 

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Rzeszowskiego

ul. Kasprowicza 1

35-010 Rzeszów

KST-S.S.II.18/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski - Sport senior - siatkówka mężczyzn

5 000,00 zł

295.                 

Rzeszowski Klub Badmintona

ul. Borowa 2

35-232 Rzeszów

KST-S.S.II.19/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski - Badminton senior

3 000,00 zł

296.                 

Uczniowski Klub Judo „Millenium”

Aleja Kopisto 1

35-315 Rzeszów

KST-S.S.II.20/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski - Organizacja szkolenia i udział w najważniejszych startach i akcjach szkoleniowych - sport seniorów w dyscyplinie judo

52 560,00 zł

297.                 

Zakładowy Klub Sportowy „STAL” Rzeszów

ul. Hetmańska 69

35-078 Rzeszów

KST-S.S.II.21/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski - Udział w zawodach i rozgrywkach ligowych w Sekcji Akrobatyka Senior

15 840,00 zł

298.                 

Zakładowy Klub Sportowy „STAL” Rzeszów

ul. Hetmańska 69

35-078 Rzeszów

KST-S.S.II.22/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski - Rozgrywki ligowe, zawody i rozgrywki dla zawodników sekcji zapasy senior

10 000,00 zł

299.                 

Zakładowy Klub Sportowy „STAL” Rzeszów

ul. Hetmańska 69

35-078 Rzeszów

KST-S.S.II.23/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski - Rozgrywki ligowe, zawody, sekcja Kolarstwo Senior

15 000,00 zł

300.                 

Zrzeszenie Sportowe Inwalidów Start

ul. Leszka Czarnego 3

35-615 Rzeszów

KST-S.S.II.24/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski - Organizacja Zajęć Sekcji Sportowych dla Osób Niepełnosprawnych

20 000,00 zł

301.                 

Zakładowy Klub Sportowy „STAL” Rzeszów

ul. Hetmańska 69

35-078 Rzeszów

KST-S.J.III.1/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Organizacja międzynarodowego obozu zapaśniczego i turniejów zapaśniczych dla dzieci i młodzieży oraz wyjazd na zawody międzynarodowe

22 400,00 zł

302.                 

Zakładowy Klub Sportowy „STAL” Rzeszów

ul. Hetmańska 69

35-078 Rzeszów

KST-S.J.III.2/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Rozgrywki, zawody, sport w sekcji bokserskiej

50 000,00 zł

303.                 

Rzeszowski Klub Szachowy

ul. Staromiejska 43a

35-231 Rzeszów

KST-S.J.III.3/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Start w II Lidze Juniorów i Turniejach Szachowych

7 300,00 zł

304.                 

Klub Sportowy JU-JITSU KARATE

ul. Św. Marcina 87

35-330 Rzeszów

KST-S.J.IIII.4/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w Ju-Jitsu i Karate 2019

10 000,00 zł

305.                 

Stowarzyszenie Piłki Ręcznej HANDBALL RZESZÓW

ul. Hetmańska 38

35-045 Rzeszów

KST-S.J.III.5/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Przygotowanie i udział grup młodzieżowych w rozgrywkach Ligi Wojewódzkiej w piłce ręcznej

10 400,00 zł

306.                 

Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „ORŁY RZESZÓW”

ul. Mikołajczyka 12/206

35-208 Rzeszów

KST-S.J.III.6/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Rzeszowska piłka dla dzieci i młodzieży

30 000,00 zł

307.                 

Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża,

ul. Ks. Jana Stączka 40

35-322 Rzeszów

KST-S.J.III.7/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - SPZ Rzeszów Załęże kuźnią młodych talentów i sukcesów w koszykówce

15 000,00 zł

308.                 

Klub Uczelniany Akademicki Związek Sportowy Politechniki Rzeszowskiej

ul. Poznańska 2A

35-959 Rzeszów

KST-S.J.III.8/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Szkolenie i udział w rozgrywkach PZKosz - Junior U18 AZS Politechnika Rzeszowska

33 600,00 zł

309.                 

Akademia Piłkarska ZIOMKI Rzeszów

ul. Zimowit 48/1

35-605 Rzeszów

KST-S.J.III.9/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Ziomki na obozie - Lesko 2019

5 000,00 zł

310.                 

Szkółka Piłkarska „Korona Załęże” Rzeszów

ul. A. Potockiego 9

35-322 Rzeszów

KST-S.J.III.10/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - Szkółka Piłkarska - lato 2019

7 300,00 zł

311.                 

Klub Sportowy „KORONA” Rzeszów

ul. Potockiego 9

35-322 Rzeszów

KST-S.J.III.11/2019

Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży - JUNIOR - lato 2019

9 000,00 zł

312.                 

Akademia Piłkarska ZIOMKI Rzeszów

ul. Zimowit 48/1

35-605 Rzeszów

KST-S.RBO.I.1/2019

Dotacja celowa na zadanie pn. Piłka nożna jako alternatywa dla komputera - program zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli

50 000,00 zł

313.                 

Szkółka Piłkarska Grunwald Budziwój

ul. Budziwojska 305

35-317 Rzeszów

KST-S.RBO.I.2/2019

Dotacja celowa na zadanie pn. Sportowo przez życie prowadzenie zajęć sportowych oraz organizacja imprez towarzyszących

49 600,00 zł

314.                 

Rzeszowskie Stowarzyszenie „Ruch dla  Zdrowia”

ul. Podwisłocze 6

35-309 Rzeszów

KST-S.RBO.II.1/2019

Dotacja celowa na zadanie pn. Międzypokoleniowa integracja osiedla - cykl imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców

40 000,00 zł

315.                 

Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin,

ul. Starzyńskiego 24/5

35-508 Rzeszów

KST.T.1.2019

Kreowanie i rozwój produktów turystycznych Rzeszowa poprzez tworzenie, rozbudowę i aktywizację szlaków dziedzictwa kulturowego oraz wzmacnianie istniejących i tworzenie nowych specjalistycznych ofert turystki miejskiej, kulturowej, religijnej na zadanie: „Prawo wyboru” – ebook dla dzieci na 30-lecie pierwszych wolnych wyborów

9 800,00 zł

316.                 

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna,

ul. Grunwaldzka 2

35-068 Rzeszów

KST.T.2.2019

Kreowanie i rozwój produktów turystycznych Rzeszowa poprzez tworzenie, rozbudowę i aktywizację szlaków dziedzictwa kulturowego oraz wzmacnianie istniejących i tworzenie nowych specjalistycznych ofert turystki miejskiej, kulturowej, religijnej na zadanie: Utracone dziedzictwo – spotkania z kulturą rzeszowskich Żydów

9 000,00 zł

317.                 

Międzyszkolny Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Międzyszkolny Oddział PTTK,

ul. Krasickiego 9

37-200 Przeworsk

KST.T.3.2019

Upowszechnianie turystyki poprzez organizację imprez turystycznych, konferencji, seminariów, spotkań na zadanie: Rozwijanie pasji turystycznych Rzeszowa

10 000,00 zł

318.                 

Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża

ul. Ks. Jana Stączka 40

35-322 Rzeszów

KST.T.4.2019

Upowszechnianie turystyki poprzez organizację imprez turystycznych, konferencji, seminariów, spotkań na zadanie: Szlakiem rzeszowskich zabytków architektury sakralnej

9 790,00 zł

319.                 

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt,

ul. Słowackiego 24,

35-060 Rzeszów

GK-K.7021.4.80.2017

Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3 Kompleksowe prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3 w Rzeszowie, interwencyjne odławianie i transport zwierząt bezdomnych z terenu miasta Rzeszowa,

572 320,00 zł

320.                 

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

ul. J. Styki 21

35-006 Rzeszów

1/2018

Dotacje celowe na prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych - Prowadzenie noclegowni dla ubogich

81 760,00 zł

321.                 

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

ul. J. Styki 21

35-006 Rzeszów

2/2018

Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn - Zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn

1 313 772,30 zł

322.                 

Stowarzyszenie Rodzin ,,Otwarty Umysł”

ul. Kraszewskiego 1

35-016 Rzeszów

3/2018

Dotacje celowe na prowadzenie ośrodka wsparcia – klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Dzienny Ośrodek Wsparcia ,,Integra” dla osób z zaburzeniami psychicznymi

181 700,00 zł

323.                 

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

ul. J. Styki 21

35-006 Rzeszów

1/2019

Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z usługami opiekuńczymi - Zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z usługami opiekuńczymi

126 294,00 zł

324.                 

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

ul. J. Styki 21

35-006 Rzeszów

2/2019

Dotacja celowa na prowadzenie kuchni dla najuboższych. Prowadzenie kuchni dla najuboższych

620 000,00 zł

325.                 

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

ul. J. Styki 21

35-006 Rzeszów

3/2019

Dotacje celowe na reintegrację osób dotkniętych wykluczeniem społecznym - Realizacja reintegracji osób dotkniętych wykluczeniem społecznym

180 000,00 zł

326.                 

Stowarzyszenie SIEMACHA

ul. Długa 42

31-146 Kraków

4/2019

Dotacje celowe na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Miasta Rzeszów.  Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży SIEMACHA Spot Millenium Hall w Rzeszowie

450 000,00 zł

327.                 

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE”

ul. Hoffmanowej 23

35-016 Rzeszów

5/2019

Dotacja celowa na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne - Świetlica profilaktyczno-wychowawcza dla dzieci – ul. Hoffmanowej 23

106 200,00 zł

328.                 

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE”

ul. Hoffmanowej 23

35-016 Rzeszów

6/2019

Dotacja celowa na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne - Świetlica profilaktyczno-wychowawcza dla dzieci – ul. Podwisłocze 6

77 200,00 zł

329.                 

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE”

ul. Hoffmanowej 23

35-016 Rzeszów

7/2019

Dotacja celowa na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne - Klub Wsparcia dla młodzieży – ul. Hofmanowej 23

69 000,00 zł

330.                 

Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec”

ul. Jagiellońska 4

35-025 Rzeszów

8/2019

Dotacja celowa na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne - Świetlica profilaktyczno-wychowawcza ,,Strzelec” dla dzieci i młodzieży

49 750,00 zł

331.                 

Stowarzyszenie „Pomoc”,

ul. PCK 2/10

35-060 Rzeszów

9/2019

Dotacja celowa na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne - Świetlica profilaktyczno-wychowawcza ,,Tęcza”- ul. Słocińska 4

52 800,00 zł

332.                 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Podkarpacki Oddział Regionalny

ul. 3 Maja 9

35-030 Rzeszów

10/2019

Dotacja celowa na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne - Świetlica profilaktyczno-wychowawcza dla dzieci ul. Leska 1/5LU

52 000,00 zł

333.                 

Stowarzyszenie na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci Młodzieży i Dorosłych „Nasza Arka”

ul. Wita Stwosza 31

35-113 Rzeszów

11/2019

Dotacja celowa na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne - Świetlica opiekuńczo-wychowawcza ,,Nasza Arka” – ul. Bohaterów 7

97 550,00 zł

334.                 

Stowarzyszenie na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci Młodzieży i Dorosłych „Nasza Arka”

ul. Wita Stwosza 31

35-113 Rzeszów

12/2019

Dotacja celowa na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne - Klub wsparcia dla Młodzieży, Paladyn”- ul. Bohaterów 7

75 200,00 zł

335.                 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej

ul. Krakowska 18

35-111 Rzeszów

13/2019

Dotacja celowa na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne - Świetlica profilaktyczno-wychowawcza dla dzieci - ul. Krakowska 18

80 200,00 zł

336.                 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej

ul. Krakowska 18

35-111 Rzeszów

14/2019

Dotacja celowa na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne - Klub wsparcia dla młodzieży ,,Auxilium” - ul. Krakowska 18

63 200,00 zł

337.                 

Caritas Diecezji Rzeszowskiej

ul. J. Styki 21

35-006 Rzeszów

15/2019

Dotacje celowe na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych - Śniadanie Wielkanocne dla ubogich

14 000,00 zł

338.                 

Caritas Diecezji Rzeszowskiej

ul. J. Styki 21

35-006 Rzeszów

16/2019

S Dotacje celowe na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych - Spotkanie Integracyjne z okazji Dnia Matki i Dziecka

8 000,00 zł

339.                 

Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł”

ul. Kraszewskiego 1

35-016 Rzeszów

17/2019

Dotacja celowa na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu - Wspólnie możemy więcej

80 000,00 zł

340.                 

Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Victoria”

ul. Jagiellońska 4

35-064 Rzeszów

18/2019

Dotacja celowa na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym - Recepta na aktywną jesień

50 000,00 zł

341.                 

Podkarpacki Bank Żywności,

ul. Rynek 17/201

35-064 Rzeszów

19/2019

Dotacje celowe na zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych - Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Rzeszowa

60 000,00 zł

342.                 

Stowarzyszenie ARS VIVENDI na Rzecz Rozwoju ZS UNICEF w Rzeszowie

ul. Ofiar Katynia 1

35-209 Rzeszów

20/2019

Dotacja celowa na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu - Integracja na wiejskim podwórku

4 000,00 zł

343.                 

Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci,

ul. Lwowska 132

35-207 Rzeszów

21/2019

Dotacja celowa na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu - Lepsza jakość życia

18 000,00 zł

344.                 

Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Chorych na Chorobę Parkinsona

ul. Jagiellońska 4

35-025 Rzeszów

22/2019

Dotacja celowa na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu - Aktywność Twój Przyjaciel

2 000,00 zł

345.                 

Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki

Plac Dworcowy 2

35-201 Rzeszów

23/2019

Dotacja celowa na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu - Warsztaty –Rehabilitacja podstawowa osób niewidomych

19 000,00 zł

346.                 

Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

ul. Seniora 2

35-311 Rzeszów

24/2019

Dotacja celowa na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu - Poprawa aktywności i jakości życia osób z chorobą Alzheimera przy wykorzystaniu rehabilitacji oraz nowych form wzajemnej pomocy rodzin i opiekunów przy wsparciu wolontariuszy

5 000,00 zł

347.                 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „Solis Radius”

ul. Saska 56

35-630 Rzeszów

25/2019

Dotacja celowa na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu - Szkolenia specjalistyczne dla rodziców i terapeutów z zakresu terapii i rehabilitacji osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju (CZR) oraz zagadnień prawnych w tym obszarze

2 000,00 zł

348.                 

Caritas Diecezji Rzeszowskiej

ul. J. Styki 21

35-006 Rzeszów

26/2019

Dotacje celowe na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych - Spotkanie ze św. Mikołajem

9 000,00 zł

349.                 

Caritas Diecezji Rzeszowski

ul. J. Styki 21

35-006 Rzeszów

27/2019

Dotacja celowa na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym - Jesień życia seniorów w Bieszczadzkiej jesieni

9 000,00 zł

350.                 

Caritas Diecezji Rzeszowskiej

ul. J. Styki 21

35-006 Rzeszów

28/2019

Dotacje celowe na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych - Wigilia dla ubogich

14 000,00 zł

351.                 

Stowarzyszenie na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci Młodzieży i Dorosłych „Nasza Arka”

ul. Wita Stwosza 31

35-113 Rzeszów

29/2019

Dotacje celowe na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych - Spotkanie wigilijne

1 000,00 zł

352.                 

Stowarzyszenie „Wszystko dla Muzyki”  

ul. Sobieskiego 15,

35-002 Rzeszów

KST.K.1/2019

Inicjatywy kulturalne realizowane w Rzeszowie. - V Międzynarodowy Podkarpacko Pianistyczny Konkurs Chopinowski

10 000,00 zł

353.                 

Stowarzyszenie „PODKULTURA”

ul. K. Lewakowskiego 15/12

35-125 Rzeszów

KST.K.2/2019

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.) - Koncert i promocja płyty Eskaubei &Tomek Nowak Quartet

20 000,00 zł

354.                 

Katolickie Towarzystwo Śpiewacze

Katedralny Chór Chłopięco-Męski

ul. Sikorskiego 21,

35-304 Rzeszów

KST.K.3/2019

Inicjatywy kulturalne realizowane w Rzeszowie. - Koncert „Pueri Cantores Resovienses dla Mieszkańców Rzeszowa w Roku Moniuszkowskim”

5 000,00 zł

355.                 

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „BANDOSKA”

ul. Okrzei 7

35-959 Rzeszów

KST.K.4/2019

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.)  - „Razem z Przyjaciółmi”

7 000,00 zł

356.                 

Stowarzyszenie „NASZ DOM RZESZÓW”

ul. Podpromie 8a

35-051 Rzeszów

KST.K.5/2019

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.) - Redagowanie i wydawanie miesięcznika społeczno-kulturalnego „NASZ DOM RZESZÓW”

20 000,00 zł

357.                 

Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyńskich

ul. Kołowa 4/52

03-536 Warszawa

KST.K.6/2019

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.) - Ksiądz ppłk Andrzej Niwa (1900-1940) kapelan WP i KOP

8 000,00 zł

358.                 

Fundacja Artystyczna „Rozsypaniec”

Cisna 23

38-608 Cisna

KST.K.7/2019

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.) - Z Bieszczad i Roztocza spotkajmy się w pół drogi

20 000,00 zł

359.                 

Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie

ul. Okrzei 7

35-959 Rzeszów

KST.K.8/2019

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.) - XXIII Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej
„CANTATE DEO”

6 500,00 zł

360.                 

Stowarzyszenie Podkarpacki Kolektyw

ul. św. Rocha 163

35-330 Rzeszów

KST.K.9/2019

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.) - Mapa „Śladami Breakoutów”

10 000,00 zł

361.                 

Rzeszowska Akademia Fotografii

ul. Antoniego Gromskiego 10/24

35-233 Rzeszów

KST.K.10/2019

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.)  - „PATRZ!SZEROKO”

Spotkania z Obrazem Świata-Rzeszów 2019

I Rzeszowski Weekend Fotografii

10 500,00 zł

362.                 

Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne

ul. J. Matejki 10

35-064 Rzeszów

KST.K.11/2019

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.) - Dziecięce spotkania z fotografią

5 000,00 zł

363.                 

Stowarzyszenie Festiwal Kolorów

ul. Madalińskiego 4a/8

02-513 Warszawa

KST.K.12/2019

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.) - Festiwal Kolorów w Rzeszowie 2019

9 000,00 zł

364.                 

Fundacja Promocji Kultury i Sztuki

ARS PRO ARTE

ul. Kordylewskiego 7/12

31-542 Kraków

KST.K.13/2019

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.) - Podkarpacki Festiwal Organowy 2019

15 000,00 zł

365.                 

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej PROMOTOR

ul. Piłsudskiego  25

35-074 Rzeszów

KST.K.14/2019

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.) - II Festiwal Musztry Paradnej CONSAVIA 2019

10 000,00 zł

366.                 

Fundacja Jednego Serca Jednego Ducha

ul. Witolda 11a

35-302 Rzeszów

KST.K.15/2019

Koncert Jednego Serca Jednego Ducha – RBO 2019 - Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2019

50 000,00 zł

367.                 

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej PROMOTOR

ul. Piłsudskiego  25

35-074 Rzeszów

KST.K.16/2019

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.) - XVII Międzynarodowy Festiwal Zespołów Tanecznych „O Laur Rzecha”

10 000,00 zł

368.                 

Rzeszowska Fundacja

ul. Lenartowicza 10/42

35-051 Rzeszów

KST.K.17/2019

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.) - Kino, którego nie ma.

20 000,00 zł

369.                 

Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża

ul. Ks. Jana Stączka 40

35-322 Rzeszów

KST.K.18/2019

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.) - Szlakiem rzeszowskich żołnierzy Generała Maczka”

5 000,00 zł

370.                 

Galicyjskie Towarzystwo Edukacyjne GATE

ul. Reformacka 4

35-026 Rzeszów

KST.K.19/2019

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.) - IV Festiwal Teatralny „Buda Jarmarczna”

10 000,00 zł

371.                 

Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury

ul. Okrzei 7

35-959 Rzeszów

KST.K.20/2019

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.) - Wydanie albumu pt. „Zaproszenie do Rzeszowa”

5 000,00 zł

372.                 

Fundacja ARTYSTA

ul. Wł. Grabskiego 62A/2

35-312 Rzeszów

KST.K.21/2019

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.) – Koncert „Musicalowy szał”

20 000,00 zł

373.                 

Fundacja Szkolnictwa Muzycznego

ul. Piękna 31

35-242 Rzeszów

KST.K.22/2019

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.) - Przegląd Wokalistów Klasycznych – VIII Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Barbary Kostrzewskiej

5 000,00 zł

374.                 

Stowarzyszenie Elvis Lives

ul. Św. Rocha 246e

35-330 Rzeszów

KST.K.23/2019

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.) Koncert „IF I can dream – Elvis Preslay symfonicznie”

45 000,00 zł

375.                 

Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa

ul. Słoneczna 2

35-061 Rzeszów

KST.K.24/2019

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.)Koncert piosenek o Rzeszowie 2019 „Zakochani w Rzeszowie”

15 000,00 zł

376.                 

Stowarzyszenie Przyjaciół i wychowanków Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca „POŁONINY”

ul. Frezji 28

35-604 Rzeszów

KST.K.25/2019

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.) - Zespół Połoniny-Koncert dla Rzeszowa

20 000,00 zł

377.                 

Regionalna Fundacja Filmowa

ul. 3 Maja 28

35-030 Rzeszów

KST.K.26/2019

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.) - Inauguracja sezonu operowego – Metropolitan Opera w Nowym Jorku – dla mieszkańców Rzeszowa

2 000,00 zł

378.                 

Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego im. Olgi i Andrzeja Małkowskich

ul. Hetmańska 9

KST.K.27/2019

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.) - Generał Stanisław Maczek-Bohater Rzeszowskich Zuchów i Harcerzy

6 000,00 zł

379.                 

Fundacja Wielkiej Matki

ul. Wyspiańskiego 41D/9

35-111 Rzeszów

KST.K.28/2019

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.) - Rzeszów Family Day

24 000,00 zł

380.                 

Fundacja Rzeszowska

ul. Lenartowicza 10/42

35-051 Rzeszów

KST.K.29/2019

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.)  - „Haśka”

20 000,00 zł

381.                 

Stowarzyszenie Folklorystyczne KARPATY

ul. Sabały 6

35-320 Rzeszów

KST.K.30/2019

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.) - Organizacja koncertu „Rzeszowskie Kapele Serc”

20 000,00 zł

382.                 

Fundacja TEATR O. de. la

ul. Legionów 11/3

35-111 Rzeszów

KST.K.31/2019

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.) - Spektakl Teatru O.de.la: „Kraksa” wg Jeana Baudrillarda

40 000,00 zł

383.                 

Polski Związek Chórów i Orkiestr

Oddział w Rzeszowie

ul. Okrzei 7

35-002 Rzeszów

KST.K.32/2019

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.) - VII Koncert Muzyki Gospel

10 000,00 zł

384.                 

Stowarzyszenie „Pod Skrzydłem Anioła”

ul. Jastrzębia 29

35-207 Rzeszów

KST.K.33/2019

Inicjatywy kulturalne realizowane w Rzeszowie. -„Rzeszów dla Bohaterów’39 – Wieczór Wspomnień”

2 000,00 zł

385.                 

Stowarzyszenie NASZ DOM RZESZÓW

ul. Podpromie 8a

35-051 Rzeszów

KST.K.34/2019

Inicjatywy kulturalne realizowane w Rzeszowie. - „Dzielne Pluszaki. Wiersze i bajki dla dzieci”

3 000,00 zł

386.                 

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wodnych

ul. Ks. Jałowego 22

35-010 Rzeszów

KST.K.35/2019

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.)  - „PORT RZESZÓW – XXIII DNI KULTURY MARYNISTYCZNEJ”

20 000,00 zł

387.                 

Stowarzyszenie „NATCHNIENI BIESZCZADEM” w Cisnej

Karczma Łemkowyna 116

38-607 Cisna

KST.K.36/2019

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.) - Dzień Bieszczadzki „Jesienią Góry są najszczersze”

10 000,00 zł

388.                 

Stowarzyszenie Federacja Konsumentów Oddział w Rzeszowie

ul. Jagiellońska 4/4

35-025 Rzeszów

EDG-VII/1/2019

„Kompleksowe poradnictwo konsumenta oraz edukacja konsumencka młodzieży w szkołach publicznych na terenie Miasta Rzeszowa”

10 000,00 zł

389.                 

Stowarzyszenie Federacja Konsumentów Oddział w Rzeszowie

ul. Jagiellońska 4/4

35-025 Rzeszów

EDG-VII/4/2019

„Kompleksowe poradnictwo konsumenta oraz edukacja konsumencka młodzieży w szkołach publicznych na terenie Miasta Rzeszowa – publikacja broszury pt. „Konspekt zajęć konsumenckich - Poradnik dla nauczycieli szkół podstawowych cz.I”

10 000,00 zł

390.                 

Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego „PRAWNIKON”

ul. Warszawska 5/7

35-205 Rzeszów

EDG-VII/2/2019

„Kompleksowe poradnictwo konsumenta oraz edukacja konsumencka młodzieży w szkołach publicznych na terenie Miasta Rzeszowa” Nazwa własna: „Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i edukacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumenckich w 2019 r.”

20 000,00 zł

391.                 

Stowarzyszenie Podkarpacki Kolektyw

ul. Św. Rocha 163

35-330 Rzeszów

EDG-VII/3/2019

„Kompleksowe poradnictwo konsumenta oraz edukacja konsumencka młodzieży w szkołach publicznych na terenie Miasta Rzeszowa”. Nazwa własna zadania: „Rzeszów świadomy praw konsumenta”

10 000,00 zł

392.                 

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta,

ul. Jana Styki 21

35-006 Rzeszów

216/2018

Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

64 020,00 zł

393.                 

Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego „Prawnikon”

ul. Warszawska 5/7

35-205 Rzeszów

217/2018

Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

64 020,00 zł

394.                 

Fundacja Rozwoju i Wsparcia „Pasieka”,

pl. Kilińskiego 2

35-005 Rzeszów

218/2018

Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

64 020,00 zł

395.                 

Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „STRZELEC”,

ul. Jagiellońska 6

35-025 Rzeszów

219/2017

Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

64 020,00 zł