Program współpracy Miasta Rzeszowa na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Program współpracy miasta Rzeszowa na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1
Ilekroć w treści jest mowa o:
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2) Programie współpracy – rozumie się przez to „Program współpracy miasta Rzeszowa na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”;
3) dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy;
4) środkach publicznych – rozumie się przez to środki w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy;
5) organizacjach pozarządowych – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy;
6) Mieście – rozumie się przez to Gminę Miasto Rzeszów;
7) Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miasta Rzeszowa;
8) komórce merytorycznej – rozumie się przez to wydział lub jednostkę organizacyjną Miasta;
9) otwartym konkursie ofert – rozumie się przez to konkurs, o którym mowa w art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy;
10) Komisji – rozumie się przez to komisję konkursową do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert.

Rozdział 2
Cel główny i cele szczegółowe Programu współpracy
§ 2
Celem Programu współpracy jest podnoszenie jakości życia mieszkańców Rzeszowa poprzez realizację zadań publicznych Miasta we współpracy z organizacjami pozarządowymi.
§ 3
Cele szczegółowe Programu współpracy obejmują:
1) pobudzanie aktywności obywatelskiej, w celu kształtowania lokalnego społeczeństwa obywatelskiego i wspomagania rozwoju społeczności lokalnej oraz rozwoju Miasta, jako ośrodka metropolitarnego, w tym poprzez tworzenie i wspieranie działających szkolnych klubów wolontariatu, zlokalizowanych w placówkach edukacyjnych na terenie Rzeszowa;
2) wykorzystanie UrbanLab Rzeszów jako miejskiego inkubatora aktywności społecznej, przyczyniającego się do tworzenia odpowiednich warunków umożliwiających pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców Miasta w rozwiązywaniu lokalnych problemów;
3) wykorzystywanie możliwości organizacji pozarządowych jako uzupełnienia działań Miasta w zakresie nieobejmowanym przez struktury samorządowe;
4) podejmowanie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców Miasta;
5) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną oraz jej tradycję;
6) wspieranie innowacyjnych sposobów realizacji zadań publicznych;
7) tworzenie warunków do wzmacniania istniejących organizacji pozarządowych, powstawania nowych podmiotów i inicjatyw obywatelskich;
8) tworzenie i wspieranie formalnych ram prowadzenia dialogu obywatelskiego
9) przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym oraz wykluczeniu społecznemu na obszarach objętych rewitalizacją.

Rozdział 3
Zasady współpracy i zakres przedmiotowy
§ 4
1. Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności.
2. Zasada pomocniczości to prawo samoorganizujących się obywateli do samodzielnego określania i rozwiązywania problemów społeczności lokalnej. Miasto zleca realizację zadań publicznych tym organizacjom pozarządowym, które zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy; Miasto oczekuje od organizacji pozarządowych podejmowania działań, zmierzających do wzmacniania swoich zasobów kadrowych, materialnych i finansowych. Budżet Miasta nie powinien stanowić jedynego źródła finansowania organizacji pozarządowych – powinny one w jak najpełniejszym stopniu wykorzystywać możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych z funduszy europejskich oraz innych instytucji grantodawczych.
3. Zasada suwerenności stron przejawia się w poszanowaniu autonomii organizacji pozarządowych oraz wzajemnym respektowaniu niezależności oraz prawa do samodzielnego definiowania i poszukiwania sposobów rozwiązywania problemów społecznych. Miasto akceptuje uprawnienie organizacji pozarządowych do kontroli rozdysponowania środków publicznych w zakresie realizacji Programu współpracy. Miasto oczekuje od organizacji pozarządowych poszanowania swojej autonomii i gotowości do rozważenia propozycji przez nie składanych, w szczególności dotyczących definiowania najważniejszych problemów społecznych oraz poszukiwania sposobów ich rozwiązywania.
4. Zasada partnerstwa oznacza współpracę równoprawnych partnerów na warunkach określanych stosowną umową lub porozumieniem. Miasto oczekuje od organizacji pozarządowych aktywnego uczestniczenia w pracach grup zadaniowych, organizowanych przez nie spotkaniach tematycznych, przekazywania informacji, udziału w innych wydarzeniach organizowanych przez samorząd, itp.
5. Zasada efektywności polega na dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych. Miasto oczekuje od organizacji pozarządowych, na rzecz których zleca wykonanie zadań publicznych, sporządzania właściwej dokumentacji projektowej, rzetelnej realizacji tych zadań oraz wywiązywania się z obowiązków merytorycznych, finansowych i sprawozdawczych.
6. Zasada uczciwej konkurencji i jawności zakłada kształtowanie przejrzystych zasad współpracy opartych na równych, jawnych kryteriach wspierania organizacji pozarządowych.
§ 5
Przedmiotem współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, należących do zadań Miasta.

Rozdział 4
Formy współpracy
§ 6
1. Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi może odbywać się w formach:
1) zlecania realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, w tym możliwości udzielania przez Miasto dodatkowego wsparcia finansowego na realizację zadań wykonywanych przez organizacje pozarządowe w związku z ubieganiem się przez te organizacje o dofinansowanie zadań z innych źródeł;
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;
3) konsultowania projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji pozarządowych;
4) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy z Rzeszowską Radą Działalności Pożytku Publicznego;
5) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedstawicieli Miasta;
6) tworzenia tematycznych grup dialogu społecznego o charakterze dyskusyjnym i doradczym, w których skład mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele Miasta, przedstawiciele środowisk lokalnych i instytucji;
7) umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie;
8) współorganizowania konferencji oraz forów tematycznych do spraw organizacji pozarządowych, dialogu obywatelskiego, dobroczynności, dzieci i młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych, wykluczenia społecznego i innych wg potrzeb;
9) przygotowywania i monitorowania porozumień zawieranych przez Miasto z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych;
10) wspierania organizacji pozarządowych, szczególnie organizacji pożytku publicznego, w uzyskaniu w drodze bezprzetargowej lokalu z zasobów gminnych;
11) udzielania pomocy w przygotowywaniu aplikacji programów, których realizacja wymaga współpracy kilku podmiotów;
12) umożliwiania dostępu do lokalu oraz wyposażenia niezbędnego do przeprowadzania spotkań organizacji pozarządowych, realizujących zadania publiczne na rzecz Miasta i jego mieszkańców;
13) obejmowania patronatem honorowym Prezydenta wydarzeń posiadających szczególną rangę i adresowanych do mieszkańców Miasta, przewidzianych do realizacji przez organizacje pozarządowe w zakresie zadań publicznych określonych w niniejszej uchwale.
14) wnioskowanie przez kluby sportowe o przyznanie nagród sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w trybie określonym uchwałą nr XLIV/964/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 30 maja 2017 r. z późniejszymi zmianami, w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania nagród dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.
2. Miasto, w wydawanych przez siebie materiałach informacyjno-promocyjnych, może zamieszczać informacje o organizacjach pozarządowych realizujących w Rzeszowie ważne z punktu widzenia mieszkańców zadania publiczne.
3. Miasto może przekazywać organizacjom pozarządowym materiały promocyjne w celu wykorzystania ich w trakcie regionalnych, krajowych i międzynarodowych konferencji oraz realizacji projektów poza granicami Miasta i kraju.
4. W celu ułatwienia organizacjom pozarządowym nawiązywania kontaktów oraz wzmocnienia współpracy, Miasto może zapraszać przedstawicieli tych organizacji do udziału w organizowanych przez siebie spotkaniach, wyjazdach, konferencjach lub seminariach związanych ze współpracą samorządu z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
5. Organizacje pozarządowe mogą za pośrednictwem właściwej komórki merytorycznej Miasta nawiązywać kontakty z przedstawicielami organizacji i instytucji z miast, z którymi Miasto ma zawarte porozumienia o współpracy.
6. Organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne na podstawie zawartych umów są zobowiązane do informowania w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, materiałach informacyjnych i promocyjnych poprzez media, w tym na stronie internetowej Beneficjenta, jak również stosownie do rodzaju zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców, o fakcie finansowania albo współfinansowania realizacji zadania przez Miasto. Organizacje pozarządowe mają prawo umieszczać w sporządzanych przez siebie informacjach logo Miasta, określone Uchwałą nr XLVI/749/2008 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia logo Miasta Rzeszowa oraz – w przypadku realizacji zadań publicznych, o których mowa w § 11 pkt 3 – logo Miasta Rzeszowa – „Kultura w Rzeszowie”, określone Uchwałą nr LXX/1387/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia logo Miasta Rzeszowa – „Kultura w Rzeszowie”.
7. Miasto może zlecać organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych w celu przeciwdziałania COVID-19 w trybie określonym zarządzeniem nr VIII/974/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 17 września 2020 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie przez Miasto Rzeszów dotacji na realizację zadania publicznego w celu przeciwdziałania COVID-19. W tym celu Miasto może ogłaszać nabór ofert w formie zaproszeń.

Rozdział 5
Priorytetowe zadania publiczne
§ 7
W roku 2021 priorytetowe obszary współpracy obejmują sferę zadań z zakresu:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa oraz udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
3) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
4) działalności charytatywnej;
5) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
6) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
7) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
8) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
9) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
10) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
11) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
12) turystyki i krajoznawstwa;
13) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
14) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
15) rewitalizacji;
16) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a ustawy.

§ 8
1. Realizacja zadań publicznych będzie odbywać się poprzez zlecenie przez Miasto ich wykonania w następujących blokach zadań konkursowych:
1) zadania z zakresu ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia, profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym – przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii oraz polityki społecznej, w tym:
a) prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy,
b) prowadzenie punktu konsultacyjnego dla diabetyków,
c) specjalistyczna pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi,
d) aktywizacja osób niesamodzielnych oraz wsparcie ich opiekunów, poprzez wdrażanie i upowszechnianie innowacyjnych metod rehabilitacji,
e) profilaktyka i promocja zdrowia osób w kryzysie bezdomności i ubogich,
f) profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii adresowane do dzieci i młodzieży,
g) organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in.: turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego,
h) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych, osób niepełnosprawnych oraz seniorów,
i) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
j) prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie oraz pokrzywdzonych przestępstwem,
k) szkolenie kadry pedagogicznej w celu pogłębienia wiedzy na temat profilaktyki uzależnień, w tym z zakresu odpowiedzialności prawnej, psychologii oraz terapeutyki,
l) wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową w obszarze profilaktyki uzależnień,
m) promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym,
n) wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
o) prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym – Senioralia Rzeszowskie,
p) prowadzenie Rzeszowskiego Centrum Aktywności Senioralnej;
2) zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania patologiom społecznym, ubóstwu i niedożywieniu, wspierania dzieci, młodzieży i rodzin z grup najsłabszych społecznie, zagrożonych ubóstwem i patologiami, wspomagania osób zmagających się z chorobą, niepełnosprawnością, osób bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym:
a) zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn,
b) zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z usługami opiekuńczymi,
c) prowadzenie kuchni dla najuboższych,
d) reintegracja osób dotkniętych wykluczeniem społecznym,
e) prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych kobiet i mężczyzn,
f) prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne,
g) prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Rzeszowa,
h) wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych, w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu,
i) wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych,
j) prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym,
k) zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych,
l) prowadzenie Ośrodka Wsparcia – Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
m) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
n) wspieranie osób niepełnosprawnych – realizacja usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej;
3) zadania z zakresu wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym:
a) zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.);
b) inicjatywy kulturalne realizowane w Rzeszowie;
4) zadania z zakresu upowszechniania turystyki, w tym:
a) kreowanie i rozwój produktów turystycznych Rzeszowa poprzez tworzenie, rozbudowę i aktywizację szlaków dziedzictwa kulturowego oraz wzmacnianie istniejących i tworzenie nowych specjalistycznych ofert turystyki miejskiej, kulturowej, religijnej;
b) upowszechnianie turystyki poprzez organizację imprez turystycznych, konferencji, seminariów, spotkań,
5) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów, w tym:
a) prowadzenie punktu poradnictwa konsumenckiego na terenie Miasta Rzeszowa,
b) prowadzenie edukacyjnej i informacyjnej działalności z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
6) zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym:
a) organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży;
b) organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorów;
c) organizacja imprez sportowych na terenie Miasta Rzeszowa;
d) udział klubów w imprezach sportowych poza Miastem Rzeszowem;
7) nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna – prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,
8) zadania z zakresu ochrony zwierząt, w tym:
a) kompleksowe prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3 w Rzeszowie;
b) interwencyjne odławianie i transport zwierząt bezdomnych z terenu miasta Rzeszowa,
9) realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Rzeszowa do roku 2023.
2. Zlecenie realizacji zadań publicznych w sferach innych niż określone w § 7 oraz ogłaszanie konkursów ofert w tematach niewymienionych w ust. 1 nie wymaga zmiany programu współpracy i jest możliwe pod warunkiem uwzględnienia stosownych środków w budżecie Miasta Rzeszowa na 2021 rok.

§ 9
Zlecanie realizacji zadań, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 6, odbywa się w trybie określonym w uchwale nr LXV/1216/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Rzeszów.

Rozdział 6
Okres i sposób realizacji Programu współpracy
§ 10
1. Program współpracy realizowany będzie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
2. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku może nastąpić w 2020 roku – na podstawie projektu uchwały budżetowej Miasta, przekazanego Radzie Miasta Rzeszowa na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
§ 11
1. Podmiotami uczestniczącymi w realizacji Programu współpracy są:
1) Prezydent Miasta Rzeszowa w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi, w szczególności:
a) ogłaszania konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych;
b) ogłaszania otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych Miasta oraz powoływania Komisji;
c) wybierania najkorzystniejszych ofert realizacji zadań publicznych na podstawie rekomendacji Komisji;
d) podejmowania decyzji o ustaleniu preferencyjnych stawek czynszu najmu gminnych lokali użytkowych, po uzyskaniu opinii merytorycznej Komisji Rady Miasta Rzeszowa;
e) przedłożenia Radzie Miasta Rzeszowa sprawozdania z realizacji Programu współpracy za poprzedni rok.
2) Organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego;
3) Rzeszowska Rada Działalności Pożytku Publicznego w zakresie:
a) opiniowania projektów strategii rozwoju Miasta;
b) opiniowania projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi;
c) wyrażania opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych;
d) udzielania pomocy i wyrażania opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi;
e) wyrażania opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.
4) Komórki merytoryczne, prowadzące bezpośrednią współpracę z organizacjami pozarządowymi, która w szczególności polega na:
a) przygotowaniu i prowadzeniu konkursów ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań finansowanych lub dofinansowywanych ze środków Miasta oraz zawieraniu umów;
b) wykonywaniu kontroli i oceny realizacji umów zawartych z organizacjami pozarządowymi, obejmującej sprawdzenie:
? stanu realizacji zadania,
? efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
? prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
? prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy;
c) sporządzaniu sprawozdań z finansowej i pozafinansowej współpracy z organizacjami pozarządowymi;
d) podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi, statutowo prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2. Realizację Programu ze strony Miasta koordynuje Wydział Zdrowia Urzędu, przy współpracy z komórkami merytorycznymi.

Rozdział 7
Wysokość środków planowanych na realizację Programu współpracy
§ 12
1. Miasto planuje przeznaczyć w 2021 roku na realizację Programu współpracy środki finansowe w wysokości 10 157 270,00 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań zlecanych organizacjom pozarządowym nie mogą być wyższe niż kwota środków zapisanych w budżecie Miasta na 2021 rok.

Rozdział 8
Sposób oceny realizacji Programu współpracy
§ 13
1. Bieżącym monitoringiem oraz formułowaniem wniosków do sprawozdania z realizacji zadań Programu zajmują się komórki merytoryczne, prowadzące bezpośrednią współpracę z organizacjami pozarządowymi.
2. Ocena realizacji Programu współpracy zostanie dokonana na podstawie następujących mierników:
1) ilość i struktura organizacji pozarządowych współpracujących z Miastem;
2) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert;
3) liczba ofert, które wpłynęły od organizacji pozarządowych;
4) liczba umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w ramach środków finansowych przekazanych tym organizacjom przez Prezydenta Miasta Rzeszowa;
5) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację zadań publicznych;
6) liczba beneficjentów działań zrealizowanych przez organizacje pozarządowe.
3. Prezydent Miasta Rzeszowa przedłoży Radzie Miasta Rzeszowa sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za rok poprzedni w terminie określonym w ustawie.
4. Prezydent Miasta Rzeszowa przekaże sprawozdanie z realizacji Programu współpracy, o którym mowa w ust. 3, Przewodniczącemu Rzeszowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w celu wypracowania przez Radę wniosków z dotychczasowej realizacji Programu współpracy, służących ewentualnemu zredefiniowaniu celów współpracy oraz priorytetowych zadań publicznych w latach następnych.
5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu.

Rozdział 9
Informacja o sposobie tworzenia Programu współpracy oraz o przebiegu konsultacji
§ 14
Prace nad przygotowaniem Programu współpracy zostały zainicjowane i przeprowadzone przez Wydział Zdrowia Urzędu.

§ 15
Przygotowanie Programu współpracy objęło realizację następujących działań:
1) przygotowanie przez komórki merytoryczne informacji na temat wysokości planowanych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez organizacje oraz priorytetów w realizacji zadań publicznych;
2) opracowanie projektu Programu współpracy z uwzględnieniem informacji od komórek merytorycznych;
3) skierowanie projektu Programu współpracy do konsultacji przez upublicznienie na stronie internetowej Urzędu oraz przekazanie do Rzeszowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
4) rozpatrzenie opinii i uwag złożonych przez organizacje podczas konsultacji;
5) przedłożenie na posiedzenie Rady Miasta Rzeszowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy.
§ 16
Po uchwaleniu przez Radę Miasta Rzeszowa Programu współpracy zostanie on zamieszczony na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rozdział 10
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert
§ 17
1. Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza nabór na członków Komisji konkursowej spośród przedstawicieli organizacji w formie zaproszenia umieszczanego na tablicach informacyjnych Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać termin naboru członków Komisji, warunki formalne, jakie winni spełniać kandydaci, oraz rodzaj zadań konkursowych.
3. Spośród kandydatów, o których mowa w ust. 1, Prezydent Miasta Rzeszowa dokonuje wyboru dwóch osób – przedstawicieli organizacji – na członków Komisji.
4. Ogłaszając otwarty konkurs ofert, Prezydent Miasta Rzeszowa powołuje Komisję celem opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach.
5. W skład Komisji, obok przedstawicieli wyłonionych w trybie ust. 1-3, wchodzi nie więcej niż czterech przedstawicieli Prezydenta Miasta Rzeszowa.
6. W pracach Komisji mogą brać udział – na zasadach określonych w art. 15 ust. 2e ustawy – osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych.
7. Komisja działa na posiedzeniach. Komisja może realizować swoje zadania, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy minimum 1/2 składu osobowego Komisji.
8. Komisja może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje, jeżeli:
1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji lub;
2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji lub;
3) wszystkie powołane w skład komisji osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy.
9. Komisją kieruje Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności osoba upoważniona przez Przewodniczącego.
10. W posiedzeniach mogą brać udział osoby niebędące członkami Komisji, wykonujące czynności związane z obsługą Komisji.
11. Komisja, obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.
12. Komisja opiniuje oferty w terminie do 60 dni, od dnia w którym upłynął termin składania ofert.
13. Z prac Komisji sporządza się protokół podpisany przez wszystkich jego członków biorących udział w posiedzeniu, zawierający listę rekomendowanych ofert, przeznaczenie i wysokość proponowanej dotacji, który następnie jest przedstawiany Prezydentowi Miasta Rzeszowa w celu podjęcia decyzji o przyznaniu dotacji.
14. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny.