Konsultacje

Zestawienie uwag i propozycji zgłoszonych w trakcie konsultacji projektu Programu współpracy miasta Rzeszowa na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z informacją o sposobie rozpatrzenia

W dniu 8 października 2021 r. ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy miasta Rzeszowa na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa nr VIII/1479/2021 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Programu współpracy miasta Rzeszowa na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, umieszczono na tablicy ogłoszeń w Ratuszu Miejskim, Rynek 1, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa oraz na stronie informacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa.

W dniu 15 października 2021 r. formularz konsultacyjny przesłało Stowarzyszenie Rozwoju Nauki i Techniki. Ze względu na to, że formularz wpłynął poza okresem konsultacji, zgłoszone propozycje nie zostały wzięte pod uwagę przy opracowaniu ostatecznego projektu programu współpracy.

W trakcie konsultacji przeprowadzonych w dniach od 16 października 2021 r. do 29 października 2021 r. nie zostały zgłoszone żadne uwagi.

Rzeszowska Rada Działalności Pożytku Publicznego, podczas posiedzenia w dniu 18 października 2021 r., wyraziła pozytywną opinię o projekcie Programu współpracy miasta Rzeszowa na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z art. 5a ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opinię załącza się do projektu programu współpracy przedstawianego organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.