Konsultacje

Konsultacje projektu Programu współpracy miasta Rzeszowa na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje projektu Programu współpracy miasta Rzeszowa na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi do konsultowanego dokumentu należy zgłaszać w sposób określony w ogłoszeniu, w dniach 16-29 października 2021 r.

Prezydent Miasta Rzeszowa

ogłasza konsultacje projektu Programu współpracy miasta Rzeszowa na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Cel i przedmiot konsultacji:

Poznanie opinii Rzeszowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie miasta Rzeszowa w sprawie projektu Programu współpracy miasta Rzeszowa na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

  1. Konsultacje z Rzeszowską Radą Działalności Pożytku Publicznego odbędą się w okresie 14 dni od daty doręczenia projektu Programu współpracy miasta Rzeszowa na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie miasta Rzeszowa odbędą się w okresie 14 dni, po upływie 7 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
  3. Nieprzedstawienie przez Rzeszowską Radę Działalności Pożytku Publicznego uwag i opinii w terminie 14 dni od daty doręczenia projektu Programu współpracy miasta Rzeszowa na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.
  4. Nieprzedstawienie przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uwag i opinii w okresie 14 dni, po upływie 7 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Forma konsultacji:

  1. Konsultacje projektu Programu współpracy miasta Rzeszowa na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z Rzeszowską Radą Działalności Pożytku Publicznego odbędą się w formie pisemnej opinii, wyrażonej w trakcie posiedzenia.
  2. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie miasta Rzeszowa odbędą się w formie formularza konsultacyjnego, dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa rzeszow.pl, w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” oraz bezpośrednio w siedzibie Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 16.

Wypełniony formularz można przekazać:

  1. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów;
  2. osobiście do Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 16;
  3. drogą elektroniczną na adres: zdrowie@erzeszow.pl.

Uwagi i opinie, które wpłyną po terminie wyznaczonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

Zasięg terytorialny konsultacji:

Gmina Miasto Rzeszów

Załączniki: