Konsultacje

Regulamin konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Załącznik do uchwały Nr LXXX/1399/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Regulamin konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


§ 1
1. Przedmiotem konsultacji są:
1) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi,
2) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi.

§ 2
Konsultacje przeprowadza się z radą pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie miasta Rzeszowa.

§ 3
Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w § 2., w sprawie poddanej konsultacji.

§ 4
1. Konsultacje dotyczące spraw określonych w § 1 ogłasza Prezydent Miasta Rzeszowa.
2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno określać:
1) cel konsultacji,
2) przedmiot konsultacji,
3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
4) formę konsultacji,
5) zasięg terytorialny konsultacji.
3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji jest zamieszczane w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Rzeszowa.
4. W zależności od potrzeb, ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji może być zamieszczone w prasie lokalnej.

§ 5
1. Konsultacje mogą być prowadzone w formie:
1) forum dyskusyjnego z użyciem strony internetowej Miasta,
2) formularza, który można pobrać ze strony internetowej Miasta,
3) otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych,
4) w inny dostępny sposób.
2. Z otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych sporządza się protokół, którego załącznikiem jest lista obecności uczestników spotkania.
3. Forma bądź formy konsultacji, w zależności od jej przedmiotu, zostaje określona w ogłoszeniu o konsultacji.
4. W przypadku konsultacji przeprowadzanych z organizacjami pozarządowymi termin na wyrażenie opinii nie może być krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.

§ 6
1. Opinie i uwagi organizacji pozarządowych, zgłoszone w czasie konsultacji, kierowane są do wyznaczonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa lub jednostki organizacyjnej Miasta w zależności od przedmiotu konsultacji.
2. Wyznaczona przez Prezydenta Miasta Rzeszowa komórka organizacyjna Urzędu Miasta Rzeszowa lub jednostka organizacyjna Miasta, rozpatruje zgłoszone opinie i uwagi i przekazuje propozycję stanowiska w tej sprawie do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Rzeszowa.
3. Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem Prezydenta Miasta Rzeszowa, z podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia, zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.
4. W uzasadnionych przypadkach, wyniki konsultacji mogą być prezentowane w trakcie otwartych spotkań.
5. Wyniki konsultacji Prezydent Miasta Rzeszowa przedstawia Radzie Miasta Rzeszowa w uzasadnieniu do projektów aktów, o których mowa w § 1.

§ 7
Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące dla organów Miasta Rzeszowa.